Czynności płatników składek wobec kontroli inspektorów z ZUS

Pytanie:

Do wykonania jakich czynności wobec inspektorów kontroli ZUS, są zobowiązani płatnicy składek?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czynności płatników składek wobec kontroli inspektorów z ZUS

Płatnicy składek są zobowiązani (art. 88 ust. 1 s.u.s.):


·udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli,
które są przechowywane u płatnika oraz u osób trzecich w związku z powierzeniem tym osobom
niektórych czynności na podstawie odrębnych umów;


·udostępniać do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi w zakres kontroli, jeżeli
zalegają z opłatą należności z tytułu składek;


·sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli i określonych przez
inspektora kontroli Zakładu;


·zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym udostępnić
środki łączności, z wyjątkiem środków transportowych, oraz inne niezbędne środki techniczne do
wykonania czynności kontrolnych, którymi dysponuje płatnik;


·udzielać wyjaśnień kontrolującemu;


·przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji finansowoksięgowej
i osobowej przedłożonej przez płatnika składek.


Czynności określone powyżej płatnik składek jest obowiązany dokonać nieodpłatnie. W sprawach
objętych zakresem kontroli płatnik składek ma obowiązek, w wyznaczonym terminie, dostarczyć
inspektorowi kontroli Zakładu żądane dokumenty.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: