Ubezpieczenia społeczne: Postępowanie przed ZUS - Porady prawne

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika

Lekarz orzecznik oddziału ZUS w R. wydał orzeczenie, iż wnioskodawca nie jest niezdolny do pracy. Uzasadnienie orzeczenia jest bardzo lakoniczne i właściwie nic z niego nie wynika. Wnioskodawca nie (...)

Zus nie przyznał renty, ale również odmówił wydania zaświadczenia o zdolności do pracy.

W 2009 roku po poważnym wypadku samochodowym, została mi przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy na okres 5 lat. W tym czasie miałem parę operacji. W 2014 po raz wtórny wstawiłem się na (...)

Umorzenie zaległych składek ZUS.

Złożyłem wniosek do ZUS o umorzenie zaległych składek za dwa lata. W odpowiedzi dostałem że jeżeli spłacę część zaległości, to zostanie mi umorzona pozostała część. Czy istnieje możliwość (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za długi wobec ZUS

Czy spadkobiercy przedsiębiorcy zadłużonego z tytułu składek, mają obowiązek uregulować te należności?

Postępowanie w sprawie zasiłku pogrzebowego

Jak ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Podstawa prawna wykonywania kontroli przez ZUS

Na jakiej podstawie ZUS może dokonywać kontroli przedsiębiorcy?

Wydanie przez ZUS pierwszej decyzji w sprawie świadczenia emerytalnego

W jakim terminie powinna być wydana pierwsza decyzja przez ZUS w sprawie przyznania świadczenia?

Potrącenie należności wobec ZUS z wynagrodzenia

Czy z wynagrodzenia za pracę mogą być potrącane zaległe należności względem ZUS?

Rozłożenie zadłużenia w ZUS na raty

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Niestety od 12.2008 i cały 2009 nie opłacałam składek ZUS. Od tego roku reguluję bieżące. Czyli za 13 mies zalegam za składkami. Otrzymałam (...)

Termin na odpowiedź na odwołanie z ZUS

W dniu 03.12.2008 dostaliśmy pismo z ZUS z decyzją dotyczącą pracy nakładczej. W piśmie tym, oczywiście kwestionowana była autentyczność wykonywania tej pracy i wskazywana podstawa do naliczania (...)

Emerytura ZUS a KRUS

Kobieta 60-letnia przepracowała 10 lat, dodatkowo ma zaliczone 3 lata nieskładkowe i 7 lat opłacania KRUS. Czy taki staż pracy można zaliczyć jako 20 lat pracy do emerytury w ZUS? W jaki sposób (...)

Pieczęć na dokumentach ZUS

Wiem, że płatnik składek przy nieprzerwanej niezdolności do pracy przysyła do Oddziału ZUS kolejne zaświadczenia lekarskie bez konieczności ponownego składania ZUS Z-3. Należy jednak podać datę (...)

Bieg przedawnienia należności z tytułu składek

Posiadam zaległości z tytułu ZUS z działalności w formie spółki cywilnej z lat 2001-2005. Wiem, że okres przedawnienia należności z tytułu ZUS to 10 lat. Czy wystawienie przez ZUS tytułu wykonawczego (...)

Świadczenie rehabilitacyjne

Właśnie minął termin 182 dni zasiłku chorobowego , złożyłem papiery do ZUS-u o świadczenie rehabilitacyjne i nadal mam wystawiane zwolnienie lekarskie. Czy po ustaniu tego czasu mam obowiązek (...)

Zakres kontroli ZUS

Do firmy przyszła kontrola z ZUS. Ile lat wstecz mogą kontrolować dokumentację naliczenia i odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Egzekucja ZUS a organ egzekucyjny

Otrzymałem jako pracodawca polecenie egzekucji należności ZUS z pensji pracownika. Podpisał ją Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego. Natomiast zgodnie z obowiązującą ustawą do egzekucji jest uprawniony (...)

Wezwanie do dostarczenia deklaracji ZUS DRA

Otrzymałem z ZUS wezwanie do dostarczenia dokumentów ZUS DRA z roku 2000 i 2001 w ciągu 7 dni. Nie jestem w stanie dotrzeć do nich i nie mam pewności czy jeszcze się zachowały. Czy mogę wystąpić (...)

Składki ZUS a zakaz prowadzenia działalności

Płatnik nie płaci składek ZUS od 2002 roku. Ma też pracowników. Płatnik zawierał kilka razy układ z ZUS, ale i tak dalej nie płacił. ZUS kilka razy próbował egzekwować należności przez urząd (...)

Konsekwencje niepłacenia składek ZUS

Prowadzę jednoosobową działalność, jednakże nie płacę składek ZUS. Jakie konsekwencje ze strony ZUS mogą mi grozić?

Upływ terminu do odwołania od decyzji ZUS

Otrzymałam pismo z ZUS, w którym miałam na odwołanie 30 dni. Dotyczy ono zaległości płacenia składek, jednak ten termin zastał przekroczony. Czy jest możliwość przywrócenia terminu tak jak (...)

Służba wojskowa a urlop bezpłatny

Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. do 09.02.2008 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca pracownik nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. (...)

Orzeczenie o niezdolności do pracy

Choruję od kilku lat na chorobę Meniera i ubiegam się o rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby Meniera i innych chorób. W którym rozporządzeniu Ministra Zdrowia lub Ministra Polityki (...)

Bezprawnie pobierana renta inwalidzka

Była żona mojego męża w momencie, w którym ją opuścił, zwolniła się z pracy i zaczęła leczyć się psychicznie. Sama mu o tym powiedziała, że zniszczy go za wszelka cenę i nigdy nie daruje (...)

Uprawnienia wdowy po inwalidzie wojennym

Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 października 2002 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych(...), wdowa po inwalidzie wojennym jest uprawniona do refundacji (...)

Świadczenie dla dziecka po zmarłym rodzicu

Z ojcem dziecka jego matka była rozwiedziona i ponownie wyszła za mąż. Ojciec dziecka zmarł, a przed śmiercią nie pracował, ani też nie pobierał renty czy emerytury, jednak starał się o rentę (...)

Umorzenie i rozłożenie na raty zaległości do ZUS

Mam zaległości wobec ZUS (składki), czy jest jakaś szansa by wystąpić o umorzenie ich lub rozłożenie na raty? W jakim trybie i na jakich warunkach można to zrobić?

Wycofanie odwołania od decyzji ZUS

Na mocy wyroku sądu przyznającego mi prawo do renty ZUS wydał odpowiednią decyzję i wypłacił zaległe świadczenia, ale bez odsetek ustawowych. Od decyzji tej odwołałem się domagając się wypłaty (...)

Postępowanie wyjaśniające w ZUS

Zgłosiłam w ZUS nieprawidłowości w przekazywaniu składek do otwartego funduszu emerytalnego. Chodzi o to, że nie przekazano części składek. ZUS powiadomił mnie pisemnie, że wszczął postępowanie (...)

Apelacja od wyroku sądu ubezpieczeń społecznych

ZUS odmówił wypłaty świadczenia pieniężnego w razie choroby i macierzyństwa (konkretnie rzecz dotyczy macierzyństwa). Odwołano się od tej decyzji, jednakże sąd oddalił odwołanie. Teraz strona (...)

Obliczanie kapitału początkowego

Jesteśmy spółką z o.o., zatrudniającą około 30 osób. Czy mamy obowiązek wystąpić w imieniu pracowników do ZUS z wnioskiem o ustalenie kapitału początkowego?

Emerytura osoby pracującej przy azbeście

Odmówiono mi prawa do wcześniejszej emerytury uzasadniając to niespełnieniem warunków koniecznych do jej przyznania, warunków, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 (...)

Pouczenie w liście zwykłym

Jaką wagę ma "pouczenie" od ZUS wysłane listem zwykłym?

Odwołanie od decyzji ZUS, zaskarżenie ZUS o zaniedbania w leczeniu - brak należytej rehabilitacji

Dwadzieścia lat temu uległem wypadkowi, w wyniku czego byłem wielokrotnie operowany. Przez prawie trzy lata miałem unieruchomiony staw skokowy. Było to otwarte złamanie w okolicy tego stawu. Przez (...)

Obowiązek wydania zaświadczenia przez pracodawcę

Czy jeżeli zatrudniałam pracownika od 2003 r. do 2005 r. powinnam mu wydać zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (rp-7), czy druk ten wydaje się tylko zatrudnionym przed 1999 r.?

Apelacja od sądu ubezpieczeń społecznych

W listopadzie ubiegłego roku złożyłam wniosek o wcześniejszą emeryturę. ZUS wydał decyzję odmowną, od której się odwołałam. Sprawę w pierwszej instancji wygrałam, ale ZUS wniósł apelację. (...)

Odwołanie do sądu w sprawie umorzenia składek

Wniosłam do ZUS wniosek o umorzenie zaległych składek, zakład jednak odmówił. Zamierzam odwołać się do sądu. Czy jednocześnie mogę wnieść do ZUS wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty? (...)

Egzekucja z zasiłku z pomocy społecznej

Czy w myśl obowiązujących przepisów (znowelizowana ustawa o pomocy społecznej) komornik może zająć wierzytelność (zadłużenie alimentacyjne) z zasiłku stałego wypłacanego przez ośrodek pomocy (...)

Odszkodowanie za chorobę zawodową

Orzeczono, że choroba, która doprowadziła do śmierci mojego ojca jest chorobą zawodową. Czy i jak mogę starać się o odszkodowanie?

Odwołanie do sądu od decyzji rentowej

Po otrzymaniu decyzji ZUS o przyznaniu renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, złożyłam odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Uważam, że stan mojego zdrowia uprawnia (...)

Działalność gospodarcza a KRUS

Jest równy rok jak place KRUS i chcę rozpocząć działalność gospodarczą w ZUS. Powiedziano mi, że w ogóle ich nie powiadamiam i płacę tylko KRUS. Czy aby na pewno tak jest?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika