Ubezpieczenia społeczne: Postępowanie przed ZUS - Porady prawne

Zus nie przyznał renty, ale również odmówił wydania zaświadczenia o zdolności do pracy.

W 2009 roku po poważnym wypadku samochodowym, została mi przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy na okres 5 lat. W tym czasie miałem parę operacji. W 2014 po raz wtórny wstawiłem się na (...)

Umorzenie zaległych składek ZUS.

Złożyłem wniosek do ZUS o umorzenie zaległych składek za dwa lata. W odpowiedzi dostałem że jeżeli spłacę część zaległości, to zostanie mi umorzona pozostała część. Czy istnieje możliwość (...)

ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę.

Potrzebuję Państwa pomocy. Prowadziłem swoją działalność gospodarczą. Zawsze opłacałem terminowo składki ZUS. Niedawno otrzymałem tyt. Egzekucyjny z ZUS za nie opłacona ostatnia składkę (...)

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika

Lekarz orzecznik oddziału ZUS w R. wydał orzeczenie, iż wnioskodawca nie jest niezdolny do pracy. Uzasadnienie orzeczenia jest bardzo lakoniczne i właściwie nic z niego nie wynika. Wnioskodawca nie (...)

Obowiązkowe zawieszenie prawa do emerytury

Od kiedy istnieje obowiązek zawieszenia prawa do emerytury ze względu na kontynuowanie zatrudnienia?

Odwołanie od decyzji ZUS o przeliczeniu emerytury - nieprawidłowa kwota bazowa

ZUS wydał decyzję o przeliczeniu emerytury jednak przyjął nieprawidłową kwotę bazową (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce). W pouczeniu jest mowa o możliwości odwołania do Sądu (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za długi wobec ZUS

Czy spadkobiercy przedsiębiorcy zadłużonego z tytułu składek, mają obowiązek uregulować te należności?

Postępowanie w sprawie zasiłku pogrzebowego

Jak ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Odwołanie od ustaleń kontroli ZUS

Na jakich zasadach i w jakim terminie należy odwołać się od ustaleń kontrolnych sporządzonych przez kontrolerów ZUS?

Podstawa prawna wykonywania kontroli przez ZUS

Na jakiej podstawie ZUS może dokonywać kontroli przedsiębiorcy?

Stwierdzenie przez ZUS okresu pracy w warunkach szczególnych

Na podstawie jakich dokumentów ZUS stwierdza ilość lat przepracowanych w warunkach szczególnych?

Brak wypłaty świadczenia w terminie przez ZUS

Czy za brak wypłaty świadczenia w terminie przysługują od ZUS odsetki?

Wydanie przez ZUS pierwszej decyzji w sprawie świadczenia emerytalnego

W jakim terminie powinna być wydana pierwsza decyzja przez ZUS w sprawie przyznania świadczenia?

Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

Do 31.01.2012 pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od dnia 6 lutego br. podjął pracę u innego pracodawcy również na umowę o pracę, jednak rozwiązał tą umowę za porozumieniem (...)

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Czy wszczęta egzekucja, powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Wadliwa decyzja ZUS

Otrzymałem decyzję odmowną przyznania odszkodowania od ZUS. Decyzja zawiera braki w uzasadnieniu, oraz brak pouczenia o odwołaniu. Czy odwołując się do sądu, mogę liczyć na skierowanie sprawy (...)

Jaki termin odwołania od odmowy ZUS ws. przyznania odszkodowania za wypadek?

Otrzymałem decyzję odmowną od ZUS ws. przyznania odszkodowania za wypadek. Chciałbym się odwołać od tej decyzji, jednak nie widzę pouczenia o terminie odwołania. Czy jest to przeoczenie organu, (...)

Potrącenie należności wobec ZUS z wynagrodzenia

Czy z wynagrodzenia za pracę mogą być potrącane zaległe należności względem ZUS?

Umorzenie należności wobez ZUS

W jakich sytuacjach może nastąpić umorzenie należności wobec ZUS?

Domaganie się przez ZUS udokumentowania kosztów pogrzebu przed wypłatą zasiłku pogrzebowego

Czy należy uznać za słuszne działanie ZUS, który przed wypłatą zasiłku pogrzebowego domaga się szczegółowego udokumentowania kosztów pogrzebu?

Obowiązki organów rentowych w stosunku do ubezpieczonych

Jakie obowiązki informacyjne mają organy rentowe w stosunku do ubezpieczonych?

Czynności płatników składek wobec kontroli inspektorów z ZUS

Do wykonania jakich czynności wobec inspektorów kontroli ZUS, są zobowiązani płatnicy składek?

Niewykonanie poleceń inspektora ZUS a groźba kary

Czy płatnik musi przedstawić inspektorowi kontroli ZUS książki przychodów i rozchodów oraz faktury? Czy za niewykonanie poleceń inspektora grozi jakaś kara?

Środki odwoławcze przysługujące uprawnionemu od decyzji organu rentowego

Jakie środki odwoławcze przysługują uprawnionemu od decyzji organu rentowego?

Przediot kontroli inspektorów ZUS w stosunku do płatników składek

Co obejmuje kontrola inspektorów kontroli ZUS sprawowana w stosunku do płatników składek?

Umorzenie postępowania przed organami rentowymi

Kiedy postępowanie przed organami rentowymi może zostać umorzone?

Zbieg świadczeń ZUS a zerowy przychód

Od kilku lat prowadziłem działalność gospodarczą. Podczas wykonywania czynności związanych z działalnością gospodarczą uległem wypadkowi przy pracy. W szpitalu przeleżałem ponad rok. (...)

Rozłożenie zadłużenia w ZUS na raty

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Niestety od 12.2008 i cały 2009 nie opłacałam składek ZUS. Od tego roku reguluję bieżące. Czyli za 13 mies zalegam za składkami. Otrzymałam (...)

Nadpłacone składki ZUS

Płatnik zapłacił składki ZUS w wysokości zawyżonej. W związku z tym dokona korekty deklaracji. Czy nadpłacone składki ZUS może potrącić przy płatności składek z tytułu kolejnej deklaracji? (...)

Odpowiedzialność żony za kawalerskie długi męża

Będąc kawalerem udało mi się narobić trochę długów w ZUS(działalność zakończona koło 99roku) W roku 2008 ożeniłem się , bez zawarcia odrębności majątkowej. Czy w tej sytuacji żona będzie (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika