Wycofanie odwołania od decyzji ZUS

Pytanie:

"Na mocy wyroku sądu przyznającego mi prawo do renty ZUS wydał odpowiednią decyzję i wypłacił zaległe świadczenia, ale bez odsetek ustawowych. Od decyzji tej odwołałem się domagając się wypłaty odsetek i licząc na uwzględnienie mojego żądania w niedługim terminie, ale ZUS odpowiedział, że odsetki te nie należą się mi i przekazał moje odwołanie dalej do sądu. Odbyła się pierwsza rozprawa, z której odniosłem wrażenie, że sprawa może dłużej potrwać. Czy mam możliwość wycofania mojego odwołania? Jeżeli tak, to w jakiej formie mogę to zrobić (ustnie na początku rozprawy, w formie jakiegoś pisma czy w jeszcze innej formie)? Czy na skutek wycofania odwołania będę musiał komuś coś zapłacić? "

Odpowiedź prawnika: Wycofanie odwołania od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję. Organ niezwłocznie przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. Jeżeli jednak organ uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję – w tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu (art. 477[9] § 1 i 2 kpc).

W opisanej sytuacji organ decyzji za słuszną nie uznał i przekazał ją do sądu. Toczące się postępowanie jest postępowaniem odrębnym, nieco odmiennym od zwykłego trybu ze względu na specyfikę (bezwzględny charakter) przepisów o ubezpieczeniach społecznych. W sprawach takich nie jest m.in. dopuszczalne zawarcie ugody (art. 477[12] kpc), jednakże dopuszczalne są inne czynności dyspozycyjne stron, takie jak np. cofnięcie odwołania.

Należy tu stosować odpowiednio przepisy o cofnięciu pozwu (art. 203 kpc). Oznacza to, iż – już po rozpoczęciu rozprawy – odwołanie można cofnąć albo za zgodą drugiej strony, albo – bez takiej zgody – jeżeli cofający jednocześnie zrzeknie się roszczenia. Na żądanie drugiej strony cofający musi zwrócić koszty procesu.

Cofnięcie odwołanie może mieć miejsce albo na rozprawie, albo poza nią w drodze pisma procesowego. W tym drugim wypadku, gdy potrzebna jest zgoda drugiej strony, będzie ona miała 2 tygodnie na złożenie oświadczenia w tym przedmiocie (jeśli nie złoży takiego oświadczenia w terminie, uznaje się, że wyraża zgodę). W takim samym terminie może także złożyć wniosek o przyznanie jej kosztów od cofającego.

Sąd może uznać cofnięcie odwołania, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, za czynność sprzeczną z prawem lub zasadami współżycia społecznego (zasadami słuszności) albo zmierzającą do obejścia prawa.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika