Wycofanie odwołania od decyzji ZUS

Pytanie:

Na mocy wyroku sądu przyznającego mi prawo do renty ZUS wydał odpowiednią decyzję i wypłacił zaległe świadczenia, ale bez odsetek ustawowych. Od decyzji tej odwołałem się domagając się wypłaty odsetek i licząc na uwzględnienie mojego żądania w niedługim terminie, ale ZUS odpowiedział, że odsetki te nie należą się mi i przekazał moje odwołanie dalej do sądu. Odbyła się pierwsza rozprawa, z której odniosłem wrażenie, że sprawa może dłużej potrwać. Czy mam możliwość wycofania mojego odwołania? Jeżeli tak, to w jakiej formie mogę to zrobić (ustnie na początku rozprawy, w formie jakiegoś pisma czy w jeszcze innej formie)? Czy na skutek wycofania odwołania będę musiał komuś coś zapłacić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję. Organ niezwłocznie przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. Jeżeli jednak organ uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję – w tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu (art. 477[9] § 1 i 2 kpc).

W opisanej sytuacji organ decyzji za słuszną nie uznał i przekazał ją do sądu. Toczące się postępowanie jest postępowaniem odrębnym, nieco odmiennym od zwykłego trybu ze względu na specyfikę (bezwzględny charakter) przepisów o ubezpieczeniach społecznych. W sprawach takich nie jest m.in. dopuszczalne zawarcie ugody (art. 477[12] kpc), jednakże dopuszczalne są inne czynności dyspozycyjne stron, takie jak np. cofnięcie odwołania.

Należy tu stosować odpowiednio przepisy o cofnięciu pozwu (art. 203 kpc). Oznacza to, iż – już po rozpoczęciu rozprawy – odwołanie można cofnąć albo za zgodą drugiej strony, albo – bez takiej zgody – jeżeli cofający jednocześnie zrzeknie się roszczenia. Na żądanie drugiej strony cofający musi zwrócić koszty procesu.

Cofnięcie odwołanie może mieć miejsce albo na rozprawie, albo poza nią w drodze pisma procesowego. W tym drugim wypadku, gdy potrzebna jest zgoda drugiej strony, będzie ona miała 2 tygodnie na złożenie oświadczenia w tym przedmiocie (jeśli nie złoży takiego oświadczenia w terminie, uznaje się, że wyraża zgodę). W takim samym terminie może także złożyć wniosek o przyznanie jej kosztów od cofającego.

Sąd może uznać cofnięcie odwołania, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, za czynność sprzeczną z prawem lub zasadami współżycia społecznego (zasadami słuszności) albo zmierzającą do obejścia prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: