Upływ terminu do odwołania od decyzji ZUS

Pytanie:

Otrzymałam pismo z ZUS, w którym miałam na odwołanie 30 dni. Dotyczy ono zaległości płacenia składek, jednak ten termin zastał przekroczony. Czy jest możliwość przywrócenia terminu tak jak w sądzie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do sądu okręgowego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Organ rentowy, o którym mowa powyżej, przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu z zachowaniem przepisów odrębnych. Organ ten, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Na podstawie art. 477[9] kodeksu postępowania cywilnego sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. Jak wynika z powyższego sąd może – działając z urzędu lub na wniosek – nie uwzględnić uchybienia terminowi do wniesienia odwołania, ale pod warunkiem, że przekroczenie terminu nie było nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. Nie będą miały więc zastosowania przepisy kpc dotyczące przywrócenia terminu na zasadach ogólnych (art. 168 i n. kpc). Na podstawie powyższego może Pani złożyć odwołanie (po terminie) wraz z uzasadnieniem uchybienia terminowi do jego wniesienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: