Darowizna na rzecz syna

Pytanie:

Mieszkam w raz z mężem w Niemczech. Za niedługo mój syn spodziewa się dziecka. Chcieliśmy mu przelać euro na konto . W jaki sposób zrobić to w zgodzie z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.4.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Darowizna na rzecz syna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).

Na wstepie należy wskazać, że prawidłowe dokonanie darowizny związane jest z 2 aspektami: prawnym (cywilnym) i podatkowym. Już w tym miejscu należy zaznaczyć, że zewzględów podatkowych darowizna powinna zostać dokonana tylko na rzecz syna.

Zgodnie z art. 888 k.c.

§ 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzeczobdarowanego kosztem swego majątku.

Art. 890 k.c.

§ 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Porady prawne

Tak więc oświadczenie darowizny powinna mieć formę aktu notarialnego. Zatem powinni udać się Państwo do notariusza w celu złożenia takiego oświadczenia. Obecność u notariusza Państwa syna i synowej nie jest konieczna.

W praktyce możemy jednak dokonać umowy darowizny kwoty pieniężnej bezzachowania tej formy. W takiej sytuacji dochodzi ona do skutku z momentem przekazania określonej sumy Państwa synowi. Decydując się na zawarcie umowy w formie pisemnej prosimy pamiętać o określeniu miejsca i daty jej sporządzenia, stron umowy oraz przedmiotu umowy darowizny. W umowie należy zatem dokładnie kwotę pieniężną.

W umowie powinny znaleźć się także oświadczenia stron: darczyńcy o przekazaniu określonej kwoty pieniężnej na rzecz obdarowanego oraz obdarowanego o przyjęciu przedmiotu darowizny. Pamiętajmy o podpisach złożonych przez obie strony (obdarowanychi darczyńców). I w tej sytuacji już obecność Państwa syna jest konieczna. Ewentualnie możnawysłać 2 egz tej umowy do syna, a on podpisze oba przesyłając jeden zwrotnie Państwu. PoPaństwa stronie – jako że środki (tak zakładamy) pochodzą z majątku wspólnego – muszą byćzlożone podpisy zarówno Pani jak i Pani męża.

Darowiznę można odwołać, jeśli nie została wykonana (nie doszło do przekazania przez Państwa środków pieniężnych), a okazałoby się, że Państwo z jakiegoś powodu nie będą mogli jej wykonać bez uszczerbku dla własnego utrzymania (art. 896 k.c.).

Art. 896. Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

Jeśli natomiast popadną Państwo w niedostatek (problemy finansowe) po wykonaniu darowizny, to wówczas syn ma obowiązek pomóc Państwu finansowo w celu zaspokojenia Państwa usprawiedliwionych potrzeb (art. 897 k.c.)

Art. 897. Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany mao bowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków,których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 898 k.c. mogą Państwo odwołać darowiznę (nawet już wykonaną), jeśli syn dopuści się rażącej niewdzięczności wobec Państwa.

Kluczowym zagadnieniem jest tutaj znaczenie pojęcia rażącej niewdzięczności obdarowanego. Niewdzięczność ta ma osiągnąć stopień rażący oraz że ma być skierowana wobec darczyńcy. Użycie zwrotu niedookreślonego należy uznać za trafny zabieg ustawodawcy, gdyż podważenie trwałości skutków darowizny z przyczyn precyzyjnie wskazanych w ustawie nie uwzględniałoby jednostkowych sytuacji o szczególnym nieraz zabarwieniu, a w konsekwencji prowadziłoby do rozwiązań niesprawiedliwych. Niewdzięczność obdarowanego polega na takim jego zachowaniu względem darczyńcy, którenie daje się pogodzić z moralnym nakazem poszanowania osoby świadczącej bezpłatnie jakieś dobro. Przy ocenie natężenia tej niewdzięczności należy brać pod uwagę zarówno kryterium subiektywne (punkt widzenia samego darczyńcy), jak i kryterium obiektywne (perspektywę rozsądnego uczestnika obrotu). Postulat ten wynika stąd, że z jednej strony niesposób opierać takiej oceny jedynie na wyobrażeniach darczyńcy, które mogą okazać się sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, z drugiej zaś strony nie można tu lekceważyć osobistych stosunków łączących darczyńcę z obdarowanym, które mogą przecież uzasadniać ostrzejsze potępienie niektórych zachowań tego ostatniego. Niewdzięczność przybiera zatem stopień rażący, gdy oba powyższe kryteria stosowane łącznie pozwalają uznać dane zachowanie się obdarowanego względem darczyńcy za szczególnie naganne.Art. 898 § 1 k.c. nie wymienia winy wśród swoich przesłanek, ale nie oznacza to, żenie ma ona żadnej wagi dla kwalifikacji zachowań obdarowanego z perspektywy tegoprzepisu. W doktrynie panuje zgoda co do tego, iż niezawinione zachowanie sięo bdarowanego nie może być mu poczytywane za rażącą niewdzięczność. Otwarta jest jednak kwestia, jaki stopień winy obdarowanego wypada tutaj uznać za wystarczający. Rażąca niewdzięczność obdarowanego musi być okazana względem darczyńcy. Oznacza to, iż co do zasady obojętne z punktu widzenia art. 898 § 1 są zachowaniaobdarowanego wobec innych osób (np. darczyńca nie może odwołać darowizny tylko dlatego,iż obdarowany dopuścił się przestępstwa na szkodę krewnego darczyńcy). Wyjątek należyuczynić w odniesieniu do tych wszystkich zachowań obdarowanego, które, choć zwrócone przeciwko innym osobom, mają na celu również urażenie uczuć darczyńcy. Cechę rażącej niewdzięczności może mieć zarówno działanie, jak i zaniechanie obdarowanego. Za przykład takiej niewdzięczności mogą na ogół służyć: ciężkie znieważenie darczyńcy, popełnienieinnego przestępstwa skierowanego przeciwko jego mieniu lub osobie, opuszczenie darczyńcyw chorobie, niemające uzasadnienia zerwanie kontaktów rodzinnych itp. Każdy takiprzypadek musi jednak podlegać indywidualnej ocenie w świetle wyżej opisanych przesłanek.

Mechanizm zwrotu przedmiotu odwołanej darowizny jest określony w art. 898 § 2k.c.. Uruchomienie tego mechanizmu następuje wskutek złożenia obdarowanemu przez darczyńcę oświadczenia woli o odwołaniu darowizny. Jest to jednostronne oświadczenie woli, które staje się skuteczne z chwilą określoną w art. 61 § 1 k.c.. Z oczywistych względów stosowanie art. 898 § 2 k.c. jest zbyteczne w razie odwołania darowizny jeszcze niewykonanej. W momencie złożenia oświadczenia o odwołaniu darowizny powstaje zobowiązanie do zwrotu jej przedmiotu, które podlega stosowanym wprost przepisom o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 i n. k.c.). Powyższe oświadczenie powinno być zarazem traktowane jako wezwanie do spełnienia świadczenia w rozumieniu art. 455 k.c.(darczyńca może jednak oznaczyć dłuższy niż niezwłoczny termin zwrotu).

Art. 898. § 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

§ 2. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć zobowiązkiem zwrotu.

Odnosząc się do aspektu podatkowego, w celu uniknięcia zapłaty podatku od darowizn rekomendujemy następujące działania. Przede wszystkim należy dokonać darowizny tylko na syna, ponieważ tylko w tej sytuacji będzie możliwe całkowite zwolnienie z podatku, powykonaniu poniższych czynności:

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba,rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli spełnią oni następujące warunki:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo kredytową lub przekazem pocztowym.

Tak więc ponieważ jest to kwota wyższa niż kwota wolna od podatku (9.637 zł), to należydokonać przelewu tych środków na rachunek bankowy syna, zgłosić (ale to już przezPaństwa syna) fakt dokonania darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dniaobowiązku podatkowego (tzn. z chwilą złożenia przez Państwa oświadczenia w formie aktunotarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwiląspełnienia przyrzeczonego świadczenia – czyli dokonania przelewu), a także przedstawićpotwierdzenie przelewu i dokument umowy. Te dokumenty należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego SD-Z2. Jeśli dojdzie do złożenia oświadczenia o darowiznie w formie aktunotarialnego, wtedy nie ma konieczności zgłaszania jej (darowizny) do urzędu skarbowego,ponieważ zrobi to sam notariusz. Jednakże taka forma jest związana z dodatkowymi kosztami(taksa notarialna).

Tak więc ponieważ jest to kwota wyższa niż kwota wolna od podatku (9.637 zł.), to należy dokonać przelewu tych środków na rachunek bankowy syna, zgłosić (ale to już przez Państwa syna) fakt dokonania darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia obowiązku podatkowego (tzn. z chwilą złożenia przez Państwa oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwiląspełnienia przyrzeczonego świadczenia – czyli dokonania przelewu), a także przedstawić potwierdzenie przelewu i dokument umowy. Te dokumenty należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego SD-Z2. Jeśli dojdzie do złożenia oświadczenia o darowiznie w formie aktu notarialnego, wtedy nie ma konieczności zgłaszania jej (darowizny) do urzędu skarbowego, ponieważ zrobi to sam notariusz. Jednakże taka forma jest związana z dodatkowymi kosztami (taksa notarialna).

Jeśli zgłoszenie w odpowiednim terminie nie zostanie dokonane, wówczas nalicza się podatek od darowizny, przy czym w Państwa przypadku podstawą obliczenia tego podatku będzie to kwota powyżej kwoty 9.637 zł. Jeśli więc darowizna przekroczy tę kwotę np. o 10.000 zł, to wówczas podatek od tej kwoty wynosi 3%. Jeśli darowizna przekroczy tę kwotę np. o 15.000zł (kwota nadwyżki ponad kwotę 9.637 zł), wówczas podatek wynosi 308 zł 30 gr plus 5% nadwyżki ponad 10 278 zł, a jeśli przekroczy ponad kwotę 9.637 zł o więcej niż 20 556 zł,wówczas należy zapłacić 822 zł 20 gr plus 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

Tak więc jeśli kwota darowizny wynosi np. 40.000 zł, to kwota podatku wynosiłaby (jeśli niezostaną spełnione przesłanki ze zwolnienia od podatku), 822 zł 20 gr plus 7% z kwoty ponadkwotę 20.556 zł (po odjęciu już kwoty 9.637 zł), czyli z kwoty 9.807 zł, łącznie 1.508,69 zł.

Zakładamy jednak, że te wyliczenia nie będą potrzebne, jeśli tylko Państwo (a właściwie Państwa syn) dopełnią wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem darowizny dourzędu skarbowego.

Powyższe informacje opierają się na założeniu, że Państwa syn jest polskim podatnikiem irozlicza się nadal z polskim urzędem skarbowym.

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Stan faktyczny Jak należy dokonać przeniesienia własności spółdzielczego własnościowego mieszkania z matki na syna? Jakie dokumenty są potrzebne i w jaki sposób można to załatwić (testament, akt notarialny, sprawa sądowa)? Opinia prawna Niniejsza opinia została sporządzona na postawie (...)

Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Według zasady swobody testowania spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższych krewnych. Zabezpieczenie interesów osób najbliższych spadkodawcy, by mogli oni po śmierci spadkodawcy uzyskać pewne korzyści ze spadku występuje pod (...)

Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice mają dwoje dzieci: mnie i brata. Brat w wieku 20 lat ożenił się i wyprowadził (26 lat temu), ja wyszłam za mąż i zostałam z rodzicami w domu. Rodzice 12 września 1996 r. notarialnie przepisali mi działkę z domem w formie darowizny. Zapłaciłam od tego podatek, (...)

Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

  Stan faktyczny   Kilka lat temu (około 4) rodzice podarowali córce dom jednorodzinny, który wyczerpywał cały ich majątek (sporządzono akt notarialny)). W akcie tym darczyńcy nie uwzględnili swojego syna (mojego jedynego brata). Zobowiązali mnie jednak (ustnie) do wypłacenia (...)

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Stan faktyczny: Ciotka mojej Żony (siostra mojego Teścia) jest osobą samotną (wdowa, bezdzietna), posiada własnościowe mieszkanie spółdzielcze, które chce przekazać w formie darowizny mojemu Synowi, (który właśnie ukończył 18 lat) pod warunkiem, że w mieszkaniu tym będzie mógł zamieszkać (...)

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Podatnik, który w roku podatkowym 2020 przekazywał pewne darowizny na określone w ustawie cele, może część z nich lub całość odliczyć od dochodu lub przychodu w rozliczeniu PIT. ##baner## Jakie darowizny można odliczyć?  Podatnik, który w roku podatkowym 2020 przekazywał (...)

Umowny dział spadku

Umowny dział spadku

Jeżeli spadek przypadł więcej niż jednemu spadkobiercy, to od momentu śmierci spadkodawcy jego majątek staje się współwłasnością wszystkich spadkobierców w odpowiednich częściach, które są określone w testamencie lub wynikają z ustawy. Aby każdy z nich mógł (...)

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

Stan faktyczny Mam 15 letniego syna, który urodził się w Niemczech w 1990 r. z obojga rodziców będących obywatelami polskimi. Nie byliśmy nigdy w związku małżeńskim, w 1993 roku wróciliśmy do Polski, po czym matka dziecka postanowiła wrócić do Niemiec na studia. W 1994 roku matka dziecka (...)

Zachowek od obdarowanego (jak długo skuteczne jest roszczenie o niego) - opinia prawna

Zachowek od obdarowanego (jak długo skuteczne jest roszczenie o niego) - opinia prawna

  Stan faktyczny   Po opłaceniu pełnego wkładu budowlanego w celu otrzymania własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego teściowa przekazała Aktem Notarialnym na podstawie Umowy Darowizny swoje mieszkanie o powierzchni użytkowej 50,78m2 mojej córce. Wspomniana (...)

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych 26 czerwca 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiło się ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych (Nr 004/17). Resort (...)

Uchylenie uznania darowizny nieruchomości za bezskuteczną

Uchylenie uznania darowizny nieruchomości za bezskuteczną

22 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił na rozprawie skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie (sygn. I NSNc 43/19) uznania czynności prawnej za bezskuteczną (actio pauliana). Czego dotyczyła sprawa? W sprawie powodem był Skarb (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

  Stan Faktyczny Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego. Obecnie jestem wdową, ale planuję wkrótce zawrzeć związek małżeński również z wdowcem. Chciałabym, aby mieszkanie którego jestem właścicielką i w którym obecnie mieszkam, stało się po mojej śmierci (...)

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

Jakie darowizny na działalność pożytku publicznego można odliczyć?  Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają darowizny na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których (...)

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

  Stan faktyczny Na początku lat 90-tych moi rodzice darowali mi nieruchomości stanowiącą gospodarstwo rolne. W kacie notarialnym darowizny nie ma żadnych zapisów co do zachowku ani innych rozliczeń spadkowych dla dwóch moich młodszych braci. Moja matka zmarła w 1999 r., a (...)

Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

Na czym polega umowa darowizny? Poprzez zawarcie umowy darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Świadczenie na rzecz obdarowanego może w szczególności polegać na przeniesieniu określonych praw z majątku darczyńcy (...)

Organizacje pożytku publicznego - sposób na zmniejszenie podatku

Organizacje pożytku publicznego - sposób na zmniejszenie podatku

Organizacje pożytku publicznego.Zasady funkcjonowania organizacji pożytku publicznego określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z tą ustawą, organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, a także osoby prawne (...)

Wykupienie mieszkania przez syna członków spółdzielni - opinia prawna

Wykupienie mieszkania przez syna członków spółdzielni - opinia prawna

Stan faktycznyRazem z mężem mamy lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu. Mąż jest głównym lokatorem i członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Mieszkanie otrzymaliśmy w czasie trwania małżeństwa, a wkład mieszkaniowy mąż pokrył ze swoich zarobków. oW mieszkaniu (...)

Rozliczenia między małżonkami - opinia prawna

Rozliczenia między małżonkami - opinia prawna

Stan faktycznyKilka lat temu wyszłam za mąż za kawalera; ma on dwoje dzieci, z których każde mieszka z inną kobietą. Mąż posiada również własny dom, sklep i samochód. Moje oszczędności ze sprzedaży mieszkania wydaliśmy wspólnie po ślubie na (...)

Nie każdą darowiznę odliczysz w PIT

Nie każdą darowiznę odliczysz w PIT

Wsparłeś WOŚP, oddałeś krew lub dołożyłeś do budowy kościoła? Możesz odliczyć pomoc od dochodu. Będzie to możliwe tylko w przypadku darowizn, które wskazano w ustawie o PIT. Są to datki na cele kultu religijnego, krwiodawstwa oraz organizacji pożytku publicznego (szczegóły (...)

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz podatkowy SD-Z2. Sprawdź, jak to zrobić. Kto może złożyć formularz SD-Z2, aby skorzystać z całkowitego (...)

Nie wolno ograniczać prawa odliczenia od podatku darowizn dokonanych na rzecz organizacji pożytku publicznego tylko do organizacji krajowych

Nie wolno ograniczać prawa odliczenia od podatku darowizn dokonanych na rzecz organizacji pożytku publicznego tylko do organizacji krajowych

Prawo niemieckie przewiduje odliczenie od podatku darowizn dokonanych na rzecz organizacji pożytku publicznego znajdujących się w Niemczech, które spełniają określone warunki, wyłączając tę korzyść podatkową dla darowizn dokonanych na rzecz organizacji mających siedzibę w innym państwie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zachowek a darowizna na rzecz spadkobiercy

Zachowek a darowizna na rzecz spadkobiercy

Dziadek dokonał darowizny (wyczerpywała cały majątek darczyńcy) 15 lat temu i zmarł w kwietniu 2001 nie pozostawiając testamentu. Obdarowanym był syn, który zmarł 10 lat temu. Czy córka darczyńcy (...)

Darowizna a zachowek

Darowizna a zachowek

Małżeństwo miało dwoje dzieci (X i Y). W styczniu 2006 zmarła matka (mąż matki zmarł wcześniej). Po śmierci męża matka przekształciła prawo do lokalu z lokatorskiego spółdzielczego na własnościowe. (...)

Darowizna dla syna a wspólnota majątkowa

Darowizna dla syna a wspólnota majątkowa

Moi rodzice przekazują mi w styczniu 2009 r. darowiznę pieniężną. Mam zamiar skorzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nie mamy z żoną rozdzielności majątkowej. (...)

Darowizna wyłącznie dla syna, nie dla żony

Darowizna wyłącznie dla syna, nie dla żony

Pragniemy przekazać synowi darowiznę pieniężną w pewnej wysokości na budowę domu. Syn ma rodzinę. Syn z synową planują wziąć kredyt na budowę domu. Chcieliśmy pewną kwotę pieniężną przekazać (...)

Krąg uprawnionych do zachowku

Krąg uprawnionych do zachowku

W dniu 13.04.1994 r. została notarialnie zawarta umowa darowizny, w której stwierdza się między innymi: \"Jan i Anna małżonkowie Kowalscy oświadczają, że od dnia 01.01.1951 r. pozostają w związku (...)

Darowizna na rzecz dzieci

Darowizna na rzecz dzieci

Chciałbym z małżonką przekazać darowiznę na rzecz córki i syna w formie pieniężnej (przelew na konto). Czy jest ograniczenie co do kwoty darowizny i okresu, w jakim zostanie udzielonych kilka (...)

Skutki czynności prawnej dokonanej w imieniu małoletniego

Skutki czynności prawnej dokonanej w imieniu małoletniego

Spadkodawca wraz ze współmałżonkiem zakupił na rzecz małoletniego syna (obecnie pełnoletniego), który nie posiadał własnych środków, działkę budowlaną. W akcie notarialnym jest napisane, (...)

Darowanie mieszkania synowi

Darowanie mieszkania synowi

Mieszkanie (spółdzielcze własnościowe prawo) zostało zakupione wykorzystując dużą ulgę budowlaną. Czy można je podarować synowi (przed upływem 5 lat), nie tracąc tej ulgi? Czy można również (...)

Darowizna nieruchomości dla syna

Darowizna nieruchomości dla syna

Syn nie jest żonaty. W najbliższym czasie planuje zawrzeć małżeństwo bez uprzedniego ustanawiania odrębności majątkowej. W trakcie małżeństwa także nie planuje zawierania umowy intercyzy. (...)

Kumulacja zwolnień w podaku od darowizn

Kumulacja zwolnień w podaku od darowizn

Mój jedyny syn zamknął w 2005 r Kasę Mieszkaniową, także ja z żoną posiadaliśmy wspólną Kasę Mieszkaniową. Za pomocą mechanizmu Cesji przekazaliśmy swoją Kasę Mieszkaniową na rzecz syna (...)

Darowizna pieniężna dla syna

Darowizna pieniężna dla syna

Rodzice 10.01.2007 przekazują darowiznę swojemu synowi w wysokości 50 tys. zł. Składane jest zawiadomienie do US wraz z dołączonym dowodem przekazania kwoty na konto bankowe syna. W myśl prawa (...)

Darowizna amortyzowanego samochodu

Darowizna amortyzowanego samochodu

W działalności gospodarczej wykorzystuję samochód osobowy, przy zakupie którego odliczyłem podatek VAT. Samochód jest amortyzowany od roku. Samochód został zakupiony w salonie i zakup zaksięgowałem (...)

Darowizna udziałów w spółce jawnej

Darowizna udziałów w spółce jawnej

Jest spółka jawna z czterema wspólnikami: ojciec, matka, syn i córka, każdy ma po 25% udziałów. Matka i siostra chcą za zgodą wszystkich wspólników wystąpić ze spółki przekazując swoje (...)

Doliczanie darowizn na poczet zachowku

Doliczanie darowizn na poczet zachowku

Spadkodawca miał dwoje dzieci. Uczynił testamentowym spadkobiercą swoją córkę, syna wydziedziczył. Wcześniej, 30 lat przed śmiercią, podarował swoim dzieciom dom na współwłasność w równych (...)

Darowizna dla syna.

Darowizna dla syna.

Czy darowizna środków pieniężnych na rzecz syna korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn? Stosownie do treści art. 4a ust. 1 u.p.s.d. zwalnia się od podatku nabycie (...)

FORUM PRAWNE

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Darowizna przed śmiercią a zachowek

Darowizna przed śmiercią a zachowek Witam Bardzo Was proszę o pomoc. Babcia 3 lata temu za zywota zapisala mi umową darowizny mieszkanie. babcia po smierci dziadka byla jeynym włascicielem gdyz tata (...)

Alimenty dla rodziców

Alimenty dla rodziców Jakie są zasady ubiegania sie rodziców o alimenty od dzieci? Co w przypadku rozwiedzionych rodziców pełnoletnich dzieci? Czy o alimenty od pełnoletniego dziecka ubiegac sie (...)

Darowizna mieszkania dla syna od rodziców, jakie prawa prawa żony?

Darowizna mieszkania dla syna od rodziców, jakie prawa prawa żony? Rodzice chcą przepisać dom dla mnie. Z żoną nie mamy rozdzielności majątkowej. Jak dokonać przepisania domu aby był on wyłącznie (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Darowizna mieszkania

Darowizna mieszkania Mama moja ponad 5 lat temu zapisała mi mieszkanie w formie darowizny u notariusza mieszkanie społdzielczo-własnosciowe.Nie mam rodzenstwa,poniewaz moj brat zmarł poł roku temu.Zostawił (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

dłlużnicy alimentacyjni brońmy się

dłlużnicy alimentacyjni brońmy się Polacy występuje po raz pierwszy i nie ostatni na forum w imieniu swoim i nie tylko ale także w nasze wspólnej sprawie to się tyczy dłużników alimentacyjnych (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

widzenia z dzieckiem

widzenia z dzieckiem Chciałabym się dowiedzieć czy jako matka dziecka, to ja mogę złożyć wniosek o ustalenie liczby widzeń z dzieckiem? Ojciec dziecka jest osobą nahalną i bardzo bardzo niepunktualną(do (...)

Porady prawne