Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

Pytanie:

"W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół wykonania prac, następnie przekazaliśmy go zleceniodawcy do analizy i podpisu. Odbiorca zatwierdził i podpisał protokół wykonania prac dnia 04.01.2012 r., następnie spółka wystawiła fakturę VAT na podstawie podpisanego protokołu przez obie strony z następującymi datami: data sprzedaży faktury 29.12.2011 r., natomiast data wystawienia faktury 05.01.2012 r. Czy prawidłowo rozpoznaliśmy datę sprzedaży na wystawionej fakturze (tj. 29.12.2011 r.) i tym samym czy prawidłowo zakwalifikowaliśmy przychód z tej faktury do roku 2011 r.?"

Odpowiedź prawnika: Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Na mocy art. 12 ust. 3a wskazanej ustawy za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1) wystawienia faktury albo 2) uregulowania należności.

Zatem skoro usługa została przez podatnika wykonana w roku 2011, to przychód również powinien być zakwalifikowany do roku 2011.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika