Definicja funkcjonariusza publicznego

Pytanie:

"Jestem dyrektorem orkiestry, która działa jako samorządowa instytucja kultury. Czy jestem funkcjonariuszem publicznym?"

Odpowiedź prawnika: Definicja funkcjonariusza publicznego

Zakładamy, że pytanie dotyczy statusu funkcjonariusza publicznego na gruncie prawa karnego. Według kodeksu karnego funkcjonariuszem publicznym jest:

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,  
  2. poseł, senator, radny,  
  3. poseł do Parlamentu Europejskiego, 
  4. sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy, 
  5. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,  
  6. osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,  
  7. osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,  
  8. funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,  
  9. osoba pełniąca czynną służbę wojskową.  

W orzecznictwie (np. w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 20 czerwca 2001 r. I KZP 5/2001) przyjmuje się, że funkcjonariuszami publicznymi są osoby podejmujące decyzje władcze, działające jako organ administracji państwowej albo samorządowej, wydające m.in. decyzje administracyjne. W powołanej uchwale przyjęto również, że jeżeli chodzi o pkt. 7 to należy przez to rozumieć instytucję państwową, a nie samorządową. W związku z tym dyrektor orkiestry działającej jako samorządowa instytucja kultury nie jest funkcjonariuszem publicznym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika