Dochodzenie spłaty z weksla w postępowaniu nakazowym

Pytanie:

Jeśli dłużnik wekslowy pomimo wezwania nie wykupuje weksla i nie dokonuje spłaty. Jak można dochodzić spłaty z weksla?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dochodzenie spłaty z weksla w postępowaniu nakazowym

Jeśli dłużnik wekslowy pomimo wezwania nie wykupuje weksla, wówczas wierzyciel

może wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę wystawionego weksla. Odpowiednim postępowaniem w powyższej sprawie będzie postępowanie nakazowe. Postępowanie nakazowe uregulowane zostało z art. 4841 - art. 497 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc). Postępowanie nakazowe należy do grupy tzw. postępowań odrębnych.

Jego zasadniczą cechą jest uproszczony tryb wydawania orzeczeń przez sąd, co ma na celu szybkie wydawanie wyroków. Sprawy rozpatrywane w ramach postępowania nakazowego rozstrzygane są na posiedzeniu niejawnym, jedynie na podstawie złożonego pozwu. Nie prowadzi się więc posiedzeń sądowych ani nie przesłuchuje świadków, itp. Orzeczenia wydawane w postępowaniu nakazowym to nakazy zapłaty. Najczęściej chodzi o sprawy o zapłatę należności z faktur, weksli, a także czeków.

Wystarczającym dokumentem, jaki należy dołączyć do składanego pozwu, jest weksel.

Sąd wydaje nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, jeżeli dokument został poprawnie wypełniony, a jego prawdziwość i treść nie nasuwają żadnych wątpliwości. Nakaz zapłaty zostanie wysłany do wierzyciela, który złożył pozew oraz do dłużnika, który nie wykupił weksla w terminie. Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty (art. 491 § 1 kpc). Szczególną cechą nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla jest to, że staje się on natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia (art. 492 § 3 kpc). Oznacza to, że taki nakaz zapłaty z upływem ww. terminu stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, bez konieczności występowania do sądu o wydanie klauzuli wykonalności - co jest normą w przypadku innych wyroków.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne