Działka sąsiednia w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym

Pytanie:

"Jakie działki należy brać pod uwagę przy analizie możliwości wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy?"

Odpowiedź prawnika: Działka sąsiednia w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym

Przywołać należy tu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 lipca 2011 r. (II SA/Gl 208/2011): „W doktrynie, jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że pojęcie „działki sąsiedniej” w rozumieniu przepisu art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinno być interpretowane funkcjonalnie i należy go odnosić do wszystkich nieruchomości znajdujących się w obszarze analizowanym, a nie tylko do nieruchomości bezpośrednio graniczących z działką inwestora. Nie może ulegać wątpliwości przy tym fakt, że działka na której znajdują się należące do inwestora obiekty budowlane służące do prowadzenia działalności gospodarczej, także powinna wchodzić do obszaru analizowanego. Powinna jednak wspólnie z zabudową znajdującą się na innych działkach, mieszczących się w granicach wyznaczonego obszaru analizowanego, stanowić punkt odniesienia dla określania warunków nowej zabudowy”.

Masz inne pytanie do prawnika?