Dzierżawa stacji paliw

Pytanie:

Jakie dokumenty (legalizacje, odbiór techniczny, ochrona środowiska) należy skompletować przy przejmowaniu w dzierżawę stacji paliw od poprzedniego dzierżawcy? Czy ma on obowiązek je wydać?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.8.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dzierżawa stacji paliw

Ppprzedni dzierżawca powinien wydać wszelką dokumentację związaną z przekazywanoą stacją paliw, tak aby przekazywany obiek posiadał wszelką wymaganą dokumentację. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać stacje paliw określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000r (Dz.U.2000.98.1067 ze zm. Dz.U. 2003.1.8) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Ponadto projekt przebudowy stacji paliw (w tym także jego modernizacji) powinien zawierać uzgodnienia co do jego zgodności z przepisami przeciwpożarowymi i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Uzgodnienie projektu z przepisami przeciwpożarowymi dokonuje rzeczoznawca i potwierdza przez ostemplowanie i podpisanie projektu. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu stacji paliw wymagają sporządzenia ocen ich oddziaływania na środowisko. Ocenę oddziaływania obiektów na środowisko gruntowo-wodne sporządza się na podstawie warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich na terenie projektowanego obiektu i w jego otoczeniu oraz na podstawie istniejących materiałów geologicznych, wizji lokalnej, robót geologicznych i badań specjalnych - hydrogeologicznych, geotechnicznych i laboratoryjnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: