Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Pytanie:

Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ma prawo wejścia na prywatną działkę w celu dokonania oględzin zwierząt (kóz) bo było doniesienie, że zwierzęta bytują w złych warunkach? Jakie są warunki takiej kontroli? Gdzie są siedziby takich towarzystw? Czy działają one na podstawie prywatnego doniesienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, jedną z form znęcania się nad zwierzętami jest utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji. Zwierzę traktowane w taki sposób może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia. Decyzję taką wójt podejmuje z urzędu lub na wniosek Policji, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Porady prawne

Jedną z takich organizacji społecznych jest działające od 1864 roku Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Do jego statutowych działań należy: działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.

Upoważnionymi przedstawicielami Towarzystwa, na podstawie Statutu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, są inspektorzy Krajowego Inspektoratu TOZ. Są oni uprawnieni do dokonania kontroli po otrzymaniu zawiadomienia (od dowolnego podmiotu) i wejścia na prywatną działkę celem zbadania sytuacji zwierząt jedynie za zgodą właściciela działki. W przypadku braku zgody kontrola możliwa jest wspólnie z Policją (jeżeli ta posiada nakaz). Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami może także samo zwrócić się do prokuratury o wydanie stosownego nakazu.

Na terenie całej Polski działają 92 jednostki Towarzystwa. Ich adresy można znaleźć tutaj.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne