Katecheza w kościele a praca nauczycielska

Pytanie:

Duchowny katolicki, kończący w tym roku 60 lat, przebywa od 4 lat na rencie II grupy. Wyliczając mu wysokość świadczenia, ZUS zaliczył 30-letni staż pracy duszpasterskiej. Czy w tym roku ów duchowny mógłby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z tytułu Karty Nauczyciela, tzn. czy okres katechezy prowadzonej w kościele zaliczy mu się do pracy nauczycielskiej, tak jak dzieje się to w odniesieniu do pracy katechety w szkole. Jeśli okres pracy katechetycznej prowadzonej w kościele nie daje uprawnień nauczycielskich, czy wspomniany duchowny mógłby wystąpić o wcześniejszą emeryturę jako zatrudniony w szczególnych warunkach przez okres ponad 15 lat, na który to okres składałoby się 7 lat pracy katechetycznej w szkole, 2 lata pracy w redakcji pisma katolickiego, 8 lat pracy, jako kapelan w domu pomocy społecznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Katecheza w kościele a praca nauczycielska

Nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę.

Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., zachowują prawo do emerytury, bez względu na wiek, w ciągu dziewięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego. Praca w charakterze nauczyciela jest pracą w szczególnych warunkach.

Ilekroć w ustawie jest mowa o nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 i 1a. Zaś ilekroć w ustawie mówi się o szkołach bez bliższego określenia - rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a. Zgodnie z tymi przepisami ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:

  1. publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli,

  2. zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,

  3. publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

Ustawie podlegają również nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 września 1999 r.

, sygn. akt III AUa 410/99 za przyjęciem, iż parafialny punkt katechetyczny jest także placówką, a katecheta nauczający w tym punkcie jest również pracownikiem pedagogicznym, przemawiają uregulowania zawarte w ustawie o systemie oświaty i zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli. Potwierdza to również wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 lipca 1997 r., syg. akt II UKN 201/97 parafialna działalność katechetyczna prowadzona przez katechetę w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć jest pracą nauczycielską w rozumieniu art. 88 Karta Nauczyciela w związku z art. 21 ust. 1 ustawy stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Potwierdzeniem faktu, że praca w charakterze katechety w kościele zgodnie z uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 czerwca 2001 r., sygn. akt III ZP 32/2000 okres nauczania religii w katechizacji parafialnej w ramach stosunku pracy, przed dniem 25 października 1990 r. jest okresem pracy nauczycielskiej w rozumieniu art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze odpowiedź na drugie pytanie staje się bezprzedmiotowa.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Emerytura kierowcy ciężarowego adr

17.12.2017 przez: ladaca669

Emerytura na nowych czy starych zasadach

19.4.2017 przez: emilkaaa