Koniec urlopu wychowawczego

Pytanie:

W roku ubiegłym, tzn. od 01.03.2005 do 31.12.2006 r. została zawarta umowa o pracę na czas określony. Do połowy kwietnia 2006 r byłam na urlopie macierzyńskim, a po jego zakończeniu złożyłam wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy miał trwać do końca tego roku, zgodnie z końcem umowy. Niedawno dowiedziałam się, że firma od chwili mojego pobytu na urlopie wychowawczym nie odprowadzała żadnych składek do ZUS-u i w ogóle nie mam żadnego kontaktu z tą firmą, ponieważ nie wiadomo, co się z nią stało. Firma nie rozwiązała nawet ze mną umowy, chociaż zawarto w niej punkt dotyczący możliwości wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Nie otrzymałam nic, ani ekwiwalentu pieniężnego za urlop, nie mam świadectwa pracy i najgorsze, że nie wiem gdzie ich szukać. Firma, można powiedzieć, \"rozpłynęła się\", nie wiadomo gdzie i czy w ogóle istnieje (była to spółka z o.o. - firma zajmująca się szyciem odzieży). Nie wiem nic czy firma ogłosiła upadłość czy likwidację, bo mnie o niczym nie poinformowano. Mam umowę i chciałabym wystąpić do Sądu, tylko że nie wiem jak sprecyzować swoje roszczenie? Głównie to na pewno chciałabym chociaż mieć świadectwo pracy. Z jakim roszczeniem można wystąpić do Sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koniec urlopu wychowawczego

13.12.2006

Informacje na temat swojego zakładu pracy może Pani zdobyć z Krajowego Rejestru Sądowego, z odpisu skróconego. Będą się w nim znajdować informacje o aktualnej siedzibie pracodawcy.  

Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownica, której okres zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy. Do tego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Pracodawca udziela (ma taki obowiązek) urlopu wychowawczego na pisemny wniosek pracownicy. We wniosku należy wskazać termin rozpoczęcia i trwania urlopu, a także okres dotychczas wykorzystanego urlopu wychowawczego na dane dziecko.

Jak Pani słusznie twierdzi w przypadku umowy o pracę na czas określony pracodawca udziela urlopu wychowawczego na czas nie dłuższy niż do końca okresu, na jaki została zawarta umowa, czyli do końca tego roku.

Pracodawca nie mógł Pani zwolnić w okresie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodziły przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z Pani winy i  zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. 

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. 

Pracodawca nie mógł też  wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez Panią wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Pisze Pani jednak, iż złożyła wniosek o urlop wychowawczy po zakończeniu macierzyńskiego, a nie np. pod jego koniec. Jeśli jednak po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, a przed złożeniem wniosku o urlop wychowawczy pracodawca podjął czynności zmierzające do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Jednakże Pani takie ewentualne oświadczenia ze strony pracodawcy powinna była otrzymać. Jeśli się tak nie stało, możemy uznać, iż pracodawca nie rozwiązał z Panią umowy.  

Będąc na urlopie wychowawczym pozostaje Pani oczywiście cały w stosunku pracy. Zasadniczo to pracodawca opłaca składki. Jednakże składki emerytalne i rentowe pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS.

Składki na te ubezpieczenia obliczają płatnicy składek a opłaca ZUS. Nie jest więc prawdą, że to firma powinna opłacać Pani składki.  

W związku z powyższym, zanim podejmie Pani jakiekolwiek, proszę skontaktować się z zakładem pracy i ZUS-em w celu wyjaśnienia sprawy składek. W obecnej chwili, wobec faktu, iż jeszcze nie upłynął okres obowiązywania Pani umowy o pracę, należy przyjąć, iż nadal pozostaje Pani w stosunku pracy. Aby odnaleźć siedzibę pracodawcy, proszę złożyć w Sądzie Gospodarczym w Wydziale Krajowego Rejestru Sadowego wniosek o wydanie odpisu z KRS. Jeśli nie posiada Pani numeru KRS ani REGON pracodawcy, wcześniej należy złożyć wniosek o podanie tego numeru. Oba wnioski znajdują się na stronach serwisu e-prawnik.pl:

Wniosek o podanie numeru KRS

Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

Potrzebujesz porady prawnej?