Korekta CIT-8

Pytanie:

Czy po kontroli podatkowej w wyniku której wydano decyzję określającą zobowiązanie podatkowe można złożyć korektę deklaracji CIT-8. Korekta nie dotyczy zdarzeń kwestionowanych przez organ podatkowy, spowodowana jest nie ujęciem kilku faktur kosztowych o znacznych kwotach. Jeżeli spółka nie może złożyć korekty to w jaki sposób może domagać się uwzględnienia brakujących faktur i zmniejszenia przez to zobowiązania podatkowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Korekta CIT-8

29.3.2005

Uprawnienie do korekty deklaracji (art. 81 – 81c ordynacji podatkowej) przysługuje podatnikowi co do zasady a ograniczenie tego prawa może być wprowadzane jedynie przez szczegółowe przepisy.

Możliwość korekty deklaracji CIT-8 powstaje, jeżeli podatnik wykazał w niej zobowiązanie podatkowe w wysokości wyższej niż należna i wpłacił zadeklarowany podatek lub wykazał zaniżoną kwotę nadpłaty (art. 81a §1 pkt 1 w zw. z art. 73 §2 o.p.).

Ograniczenie prawa do korekty deklaracji przewidziane jest w art. 81b o.p. W opisanym przypadku, zważywszy że postępowanie podatkowe będące wynikiem ustaleń kontroli zostało już zakończone, podatnikowi przysługuje prawo do korekty, w zakresie w którym wymiar zobowiązania nie był kwestionowany a tym bardziej w zakresie, w którym dane elementy wymiarowe nie stanowiły w ogóle przedmiotu kontroli.

Wobec powyższego należy uznać, iż w opisanym stanie faktycznym możliwa jest korekta deklaracji, której dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 o.p.).

W celu uzyskania zwrotu nadpłaty korekta powinna być składana obok wniosku o stwierdzenie nadpłaty (art. 75 o.p.) o treści odpowiadającej korekcie.

Potrzebujesz porady prawnej?