Legalizacja samowoli budowlanej

Pytanie:

Inwestor wykonał samowolnie roboty budowlane przy ziemnym stawie o wym. 8m x 32m i głębokości średnio około 1m. Nadzór budowlany wydał decyzję nakazująca opracowanie projektu budowlanego zawierającego ocenę techniczną wykonanych samowolnie robót  przy ziemnym stawie hodowlanym wraz ze stosownymi opiniami i uzgodnieniami. Inwestor wykonał projekt, lecz nie zawiera on wymaganych opinii ani uzgodnień. Pytanie, czy ziemny staw hodowlany o wymiarach jw. który w opisie informuje o tym, ze woda do stawu pobierana jest okresowo ze źródła znajdującego się na jego działce, ze staw jest niespuszczany, gdyż rzędna wlotu rurociągu podprowadzającego znajduje się na rzędnej zwierciadła wody - musi mieć uzgodnienia i z jakimi instytucjami oraz czy musi być uzyskane pozwolenie wodno-prawne i od kogo. Proszę o podanie podstawy prawnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

3.9.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Legalizacja samowoli budowlanej

Jak wynika z przepisów prawa budowlanego (Dz. U. 2003 r., Nr 207, poz. 2016), kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę powinien zawierać: 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu miejscowego) oraz kopię uprawnień projektanta sporządzającego projekt budowlany oraz zaświadczenie o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego. W związku z tym dołączenie tych opinii i uzgodnień jest obowiązkowe, bo stanowią one integralną częścią projektu. Nie można ich zastąpić żadnymi , nawet najbardziej szczegółowymi opisami. Jeśli zaś chodzi o kwestie pozwolenia wodno prawnego, to zgodnie z ustawą prawo wodne (Dz. U. 2001 r., Nr 115, poz. 1229) , pozwolenie wodno-prawne wymagane jest bardzo wielu przedsięwzięć, a także np. na szczególne korzystanie z wód. Przedstawiony stan faktyczny uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenie, czy pozwolenie takie będzie wymagane czy też nie, ponieważ nie wynika z niego, w jakim celu i gdzie zbudowany jest staw. Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodno-prawnych jest starosta lub wojewoda, zależnie od rodzaju przedsięwzięcia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: