Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Pytanie:

Dyrektor biura projektowego w dużej firmie na polecenie prezesa rozesłał do wszystkich swoich podległych pracowników drogą e-mailową listę pracowników uporządkowaną wg ilości godzin korzystania z internetu za miesiąc maj 2006 r. z podaniem ilości godzin, które każdy z pracowników korzystał z internetu. Lista upubliczniona została bez jakichkolwiek wcześniejszych rozmów z poszczególnymi pracownikami, którzy zajmują na tej liście pierwszych kilkanaście miejsc pod względem ilości czasu spędzonego w internecie i bez zapytania ich czy robili to w celach prywatnych czy służbowych oraz bez sprawdzenia czy są jakieś inne przyczyny wykazania dużej ilości godzin spędzonych w internecie (np. wirus, który powoduje, że po każdym włączeniu komputera automatycznie uruchomiony zostaje internet lub praca przy włączonym internecie w tle). Czy upublicznienie ww. listy jest zgodne z prawem? Czy nie jest to już przejaw mobbingu? Ja osobiście uważam, że jest to już przejaw szykanowania i sam nie chciałbym, aby moi koledzy w pracy oglądali, które miejsce zajmuję na owej liście. Wg mnie dyrektor powinien po prostu porozmawiać w cztery oczy z pracownikami, do których ma podejrzenie, że nadużywają internetu w celach prywatnych, a nie upubliczniać listę, która może spowodować, że niektórzy z pracowników niesłusznie ocenieni zostaną przez swoich kolegów jako "obiboki". Podsumowując, wg mnie ww. działanie dyrektora może prowadzić do naruszenia dobra osobistego, jakim jest dobre imię niektórych z pracowników, którzy sumiennie wykonują swoje obowiązki, a z internetu korzystali w celach służbowych lub są jakieś inne niezależne od pracownika przyczyny wykazania dużej ilości godzin spędzonych w internecie.

Masz inne pytanie do prawnika?

20.6.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Naruszenie dóbr osobistych pracownika

W opisanej sytuacji nie jest możliwe jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z mobbingiem. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Z uwagi na przesłankę uporczywości i długotrwałości zachowania ze strony pracodawcy trudno w opisanej sytuacji mówić o mobbingu. jednak jednoznaczne rozstrzygniecie wymaga zapoznania się ze wszystkimi okolicznościami.

Porady prawne

Niezgodność z prawem zachowania pracodawcy polega w tym przypadku raczej na naruszeniu dóbr osobistych pracownika, co wymaga rozstrzygnięcia na gruncie kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 300 kp przepisy kc mają odpowiednie zastosowanie do indywidualnego stosunku pracy w zakresie nieuregulowanym w kodeksie pracy, o ile nie są one niezgodne z zasadami prawa pracy. Kodeks cywilny wprowadza podstawową ochronę dóbr osobistych każdego podmiotu prawa cywilnego. Regulacje w nim zawarte mają charakter przepisów ogólnych. W przedmiotowym stanie faktycznym doszło do naruszenia dobra osobistego w postaci dobrego imienia pracownika. Opublikowano bowiem informacje w jednoznaczny sposób sugerujące, że osoby korzystające z internetu w czasie pracy są złymi pracownikami, podczas gdy długi okres surfowania w sieci mógł być spowodowany okolicznościami od pracownika niezależnymi bądź wykorzystywaniem internetu dla celów służbowych. Należy zatem wskazać jakie roszczenia przysługują Panu z tytułu naruszenia Pańskich praw. 

Po pierwsze, zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że pracodawca będzie dopuszczał się naruszania dobrego imienia pracowników w przyszłości. Doświadczenie życiowe podpowiada bowiem, że skoro doszło do przesłania szkalującego listu ujawniającego czas korzystania z internetu za miesiąc maj, to prawdopodobnie ta praktyka będzie kontynuowana. Może Pan zatem domagać się zaprzestania udostępniania takich list w przyszłości. Na podstawie art. 24 kc może się Pan domagać złożenia przez pracodawcę stosownego oświadczenia najlepiej w takiej formie jaką zastosował naruszając Pańskie dobra, wskazującego, że nie jest Pan osobą, która uchyla się od pracy. Za mało danych we wskazanym stanie faktycznym, aby ocenić czy zaistniała szkoda majątkowa i czy w związku z tym należy się odszkodowanie. Ponadto zgodnie z art.448 w zw. z 24 kc można domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo zasądzenia odpowiedniej sumy na wskazany przez Pana cel społeczny.

Należy także zbadać czy nie doszło do naruszenia przez Pańskiego pracodawcę przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Pański pracodawca jest traktowany jako administrator danych bowiem jako jednostka organizacyjna przetwarzał dane osobowe z związku z działalnością zarobkową. Informacje zawierające wskazanie pracownika z imienia i nazwiska jak również podające czas korzystania przez niego internetu w świetle definicji danych osobowych z pewnością mogą być za takowe uważane, gdyż w sposób jednoznaczny identyfikują osobę, której dotyczą. Okoliczności rozpatrywanego przypadku wskazują, że doszło do bezprawnego udostępnienia danych osobowych nieuprawnionych do dostępu do nich osobom. Pracodawca-administrator danych naruszył wymóg przetwarzania danych zgodnie z celem, dla którego zostały zgromadzone. Powinien był je przetwarzać dla celów związanych ze stosunkiem pracy, podczas gdy przekazał je w sposób naruszający dobra osobiste pracowników wszystkim pracownikom. Również na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych może się Pan domagać zaprzestania przetwarzania ich w sposób niezgodny z prawem, w szczególności udostępniania ich odbiorcom do ich przetwarzania nieuprawnionym.

Podsumowując, przysługuje Panu szereg roszczeń:

  • możliwość domagania się zaprzestania udostępniania takich list pracowników w przyszłości

  • może się Pan domagać złożenia przez pracodawcę stosownego oświadczenia najlepiej w takiej formie jaką zastosował naruszając Pańskie dobra, wskazującego, że nie jest Pan osobą, która uchyla się od pracy

  • może się Pan domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo zasądzenia odpowiedniej sumy na wskazany przez Pana cel społeczny

  • może się Pan domagać zaprzestania przetwarzania danych osobowych w w postaci listy pracowników zawierających wyszczególnienie czasu korzystania z internetu w sposób niezgodny z prawem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

W poradzie niniejszej staramy się odpowiedzieć, jakie działania pracodawcy są zgodne z prawem, a jakie naruszają dobra osobiste pracownika, o które pracodawca ma obowiązek dbać. Dla naszych rozważań najistotniejsza jest ochrona jaką przewiduje prywatność, pracodawca, pracownik, naruszenie, (...)

Ochrona dóbr osobistych w mediach

Ochrona dóbr osobistych w mediach

Dobra osobiste są czymś niematerialnym. Jednakże naruszenie ich, może zmaterializować się w postaci powstania szkody. Jeżeli ktoś nazywa nas złodziejem, może skutkować to spadkiem zaufania do naszej osoby, a w konsekwencji do wielu nieprzyjemnych sytuacji, np.: zwolnien dobra osobiste, zniewaga, (...)

Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

Czym są dobra osobiste? Dobra osobiste są atrybutem każdej osoby fizycznej. Ze względu na ich charakter, dobra osobiste są nieodłącznie związane z człowiekiem, bez względu na stan jego zdrowia czy psychiki. Dlatego też są one niezbywalne i niedziedziczne - czyli prawa do dóbr osobistych (...)

Jak chronić swoje dobra osobiste?

Jak chronić swoje dobra osobiste?

Zacznijmy od tego, czym są dobra osobiste. Jeżeli chodzi o dobra osobiste to ich katalog otwarty zawarty jest w przepisie art. 23 k.c. Doktryna i orzecznictwo doprecyzowuje charakter tych dóbr oraz metody ich ochrony. Ochrona cywilnoprawna Zgodnie z a dobra osobiste człowieka, ochrona dóbr (...)

Prywatny monitoring w prawie polskim

Prywatny monitoring w prawie polskim

Zjawiskiem coraz powszechniejszym w XXI w. jest wzrastająca ilość kamer monitoringu w naszym otoczeniu. Najczęściej obserwuje nas państwo i choć w Polsce nie jest jeszcze jak w Wielkiej Brytanii, gdzie na każdego Brytyjczyka przypada 14 kamer CTTV (telewizji przemysłowej), a każdy mieszkaniec (...)

Czy pracodawca może ogłaszać dane przodowników pracy?

Czy pracodawca może ogłaszać dane przodowników pracy?

Pracownikiem miesiąca zostaje… - przepisy Pracodawca może pod pewnymi warunkami wywieszać w zakładzie pracy najlepsze wyniki dotyczące wydajności pracy, które były oparte na jego indywidualnej ocenie. Należy jednak pamiętać, że pracodawca, zakład pracy, pracownik, dane (...)

Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

Czym są dobra osobiste? Dobra osobiste są atrybutem każdej osoby fizycznej. Ze względu na ich charakter, dobra osobiste są nieodłącznie związane z człowiekiem, bez względu na stan jego zdrowia czy psychiki. Dlatego też są one niezbywalne i niedziedziczne - czyli prawa do dóbr osobistych (...)

Ochrona dóbr osobistych w mediach

Ochrona dóbr osobistych w mediach

Dobra osobiste są czymś niematerialnym. Jednakże naruszenie ich, może zmaterializować się w postaci powstania szkody. Jeżeli ktoś nazywa nas złodziejem, może skutkować to spadkiem zaufania do naszej osoby, a w konsekwencji do wielu nieprzyjemnych sytuacji, np.: zwolnien dobra osobiste, zniewaga, (...)

Jak chronić swoje dobra osobiste?

Jak chronić swoje dobra osobiste?

Zacznijmy od tego, czym są dobra osobiste. Jeżeli chodzi o dobra osobiste to ich katalog otwarty zawarty jest w przepisie art. 23 k.c. Doktryna i orzecznictwo doprecyzowuje charakter tych dóbr oraz metody ich ochrony. Ochrona cywilnoprawna Zgodnie z a dobra osobiste człowieka, ochrona dóbr (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

W poradzie niniejszej staramy się odpowiedzieć, jakie działania pracodawcy są zgodne z prawem, a jakie naruszają dobra osobiste pracownika, o które pracodawca ma obowiązek dbać. Dla naszych rozważań najistotniejsza jest ochrona jaką przewiduje prywatność, pracodawca, pracownik, naruszenie, (...)

Prywatny monitoring w prawie polskim

Prywatny monitoring w prawie polskim

Zjawiskiem coraz powszechniejszym w XXI w. jest wzrastająca ilość kamer monitoringu w naszym otoczeniu. Najczęściej obserwuje nas państwo i choć w Polsce nie jest jeszcze jak w Wielkiej Brytanii, gdzie na każdego Brytyjczyka przypada 14 kamer CTTV (telewizji przemysłowej), a każdy mieszkaniec (...)

Czy pracodawca może ogłaszać dane przodowników pracy?

Czy pracodawca może ogłaszać dane przodowników pracy?

Pracownikiem miesiąca zostaje… - przepisy Pracodawca może pod pewnymi warunkami wywieszać w zakładzie pracy najlepsze wyniki dotyczące wydajności pracy, które były oparte na jego indywidualnej ocenie. Należy jednak pamiętać, że pracodawca, zakład pracy, pracownik, dane (...)

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2004 r. poświęca dość dużo uwagi pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracownikiem takim jest osoba, która jest zatrudniona w wymiarze mniejszym niż wynikający z ogólnych norm prawa pracy. Przepisy antydyskryminacyjne Pracow (...)

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2004 r. poświęca dość dużo uwagi pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracownikiem takim jest osoba, która jest zatrudniona w wymiarze mniejszym niż wynikający z ogólnych norm prawa pracy. Przepisy antydyskryminacyjne Pracow (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

W jakich przypadkach może nastąpić rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika? Pracownik nie zawsze ma świadomość, iż również jemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Co ważne, pracownik nie może arbitralnie korzystać (...)

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

W zasadzie należy powiedzieć, że pracodawca ma mniej uprawnień niż pracownik. Pracownik może zarówno kwestionować zasadność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak również zasadność wypowiedzenia umowy o pracę przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach, odszkodowanie, (...)

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Z jakich przyczyn pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? W odniesieniu do uzasadnionych przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze strony pracownika należy wskazać, że zgodnie z Kodeksem pracy pracowni rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzenie, (...)

Co pracownik powinien zrobić w przypadku zachorowania lub kwarantanny?

Co pracownik powinien zrobić w przypadku zachorowania lub kwarantanny?

Nie możesz pójść do pracy, bo Ty lub Twoje dziecko jesteście na kwarantannie? Chcesz zostać w domu, aby opiekować się pociechą, która uczy się zdalnie? Na pewno zadajesz sobie pytania, w jaki sposób powinieneś poinformować pracodawcę, albo czy możesz skorzystać z zasiłku (...)

Kiedy pracownik służby zdrowia ma obowiązek poddać się kwarantannie?

Kiedy pracownik służby zdrowia ma obowiązek poddać się kwarantannie?

Medycy - jednocześnie najbardziej narażeni na kontakt z wirusem COVID-19, jak i najistotniejsi w toczącej się walce z pandemią. W przypadku bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, pracownicy służby zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom cierpiącym (...)

Czy pracownik może korzystać z własnego samochodu dla potrzeb firmy?

Czy pracownik może korzystać z własnego samochodu dla potrzeb firmy?

Czyim samochodem pracownik jedzie w podróż służbową?Kodeks pracy w art. 775 § 2 sformułował upoważnienie dla ministra właściwego do spraw pracy, aby ten w drodze rozporząd pracownik, samochód, firma, umowa z pracodawcą, podróże służbowe

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Komu przysługuje prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i w jakiej wysokości? Pracodawca ma obowiązek uregulowania wszelkich należności, jakie przysługują pracownikowi ze stosunku pracy. W szczególności pracownik ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracodawca (...)

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

  Na czym tak naprawdę polega przedstawicielstwo? Czy organ spółki z o. o.  jest przedstawicielem tej osoby? Nie jest, ponieważ jego działalność nie polega na zastępstwie, lecz na działalności samej spółki. Warto wiedzieć, że wyróżnia się zastępstwo bezpośrednie, (...)

Strony stosunku pracy

Strony stosunku pracy

Stosunek pracy jest to stosunek prawny między pracownikiem a pracodawcą. Stronami stosunku pracy są więc pracownik i pracodawca. pracodawca, pracownik, strona stosunku pracy, umowa o pracę

Co każdy powinien wiedzieć z dziedziny BHP?

Co każdy powinien wiedzieć z dziedziny BHP?

O czym powinien pamiętać pracownik w zakresie BHP?  Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunk&oacut zakład pracy, BHP, pracodawca, pracownik, bezpieczeństwo, higiena, praca, warunki pracy, zdrowie, stanowisko

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

Chciałbym zapytać, czy pracodawca może zadawać pracownikowi pytania dotyczące jego intymnej sfery życia osobistego? Czy w tym momencie nie zostaje naruszone prawo pracownika do zachowania w tajemnicy szczegółów życia intymnego? I czy jeśli ze strony pracodawcy zachodzi podejrzenie, że te (...)

Inwentaryzacja miejsca pracy

Inwentaryzacja miejsca pracy

W dniu 18 kwietnia 2006 r. nie zostałam wpuszczona do pokoju, które jest moim miejscem pracy moje stanowisko to specjalista ds. kadr. Pani, która objęła stanowisko dyrektora w dniu 11 kwietnia 2006 r. poinformowała mnie, że powołała komisję inwentaryzacyjną celem spisania dokumentacji znajdującej (...)

Dochodzenie odszkodowania za krzywdy moralne

Dochodzenie odszkodowania za krzywdy moralne

Posiadam dowód pisemny, w którym firma handlowa, gdzie byłem pracownikiem parę miesięcy temu oskarża mnie o szantaż i kradzież dokumentów bankowych firmy, co jest nieprawdą. Na moją prośbę bank potwierdził pisemnie, że nie przekazał mi żadnych dokumentów, bo nie byłem do tego upoważniony. (...)

Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika

Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika

Jak najskuteczniej domagać się rekompensaty za znieważenie w miejscu pracy, które miało miejsce przy wielu świadkach? Czy nieodzowne jest zawiadomienie policji, czy też wystarczy złożyć oskarżenie do sądu? Jakie są opłaty za wniesienie sprawy i jak długo trzeba czekać w warszawskich sądach (...)

Odpowiedzialność adwokata za pomówienie

Odpowiedzialność adwokata za pomówienie

Czy kuzynka podejrzana o przywłaszczenie znacznej sumy, której na koncie bankowym nigdy nie było i której też nigdy nie wypłacała może skarżyć o pomówienie zarówno spadkobierców właściciela konta jak i ich adwokata? Słyszałam, że zgodnie z prawem unijnym adwokat również może być (...)