Natężenie czynników szkodliwych w środowisku pracy

Pytanie:

Jakim przepisom BHP podlega praca na stanowisku umysłowym - pod względem oświetlenia, zapylenia, hałasu, sąsiedztwa czynników szkodliwych itp. Czy hałas rzędu 76 decybeli pochodzący z sąsiednich pomieszczeń w przypadku pracy umysłowej stanowi czynnik uciążliwy?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Natężenie czynników szkodliwych w środowisku pracy

Omawiane kwestie BHP zostały uszczegółowione w:

  • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r., Nr 169, poz. 1650),

  • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002 r., Nr 217, poz. 1833 ze zm.)

W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

Szyby w oknach i świetlikach powinny być czyste oraz przepuszczać dostateczną ilość światła.

Okna i świetliki powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy.

W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C.

Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia.

Klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Nie dotyczy to wentylacji awaryjnej. W powietrzu wprowadzanym do pomieszczeń pracy przy stosowaniu recyrkulacji, zanieczyszczenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia nie powinno przekraczać poziomu, przy którym suma stosunków stężeń poszczególnych substancji do odpowiadających im wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń przekracza 0,3.

Poziom dopuszczalnego stężenia poszczególnych pyłów, uzależniony jest od rodzaju pyłu.

Stanowiska pracy, na których wykonywane prace powodują występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narażeni na te czynniki.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas, a w szczególności zapewnić stosowanie:

  • procesów technologicznych nie powodujących nadmiernego hałasu, 

  • maszyn i innych urządzeń technicznych powodujących możliwie najmniejszy hałas, nie przekraczający dopuszczalnych wartości, 

  • rozwiązań obniżających poziom hałasu w procesach pracy. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie najwyższego dopuszczalnego stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy nie może przekraczać 85 dB a odpowiadająca mu ekspozycja dzienna nie może przekraczać wartości 3,64 · 10[3] Pa[2] · s lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy nie może przekraczać wartości 85 dB, a odpowiadająca mu ekspozycja tygodniowa nie może przekraczać wartości 18,2 · 10[3] Pa[2] · s.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: