Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

Pytanie:

Starosta nie udzielił mi kilkakrotnie informacji publicznej. WSA nakazał mu(prawomocnie) udzielenie informacji po moich skargach. W jednym wypadku dopiero po wyroku WSA starosta doznał olśnienia i stwierdził, że informacji nie posiada (chociaż wcześniej temu nie zaprzeczał, również przed WSA, wiem że ją posiada lecz nie chce jej wydać) W jednej sprawie WSA dodatkowo orzekł wobec niego (prawomocnie) grzywnę w wysokości 8tys zł. za nieprzekazanie mojej skargi w ustawowym 15-dniowym terminie do sądu( opóźnienie 111 dni). Uzasadnienia wyroków i postanowień WSA potwierdzają, że starosta był bezczynny, nie rozstrzygają jednak jednoznacznie, czy umyślnie, nie udzielał informacji . Można jedynie pośrednio wysnuć z nich taki wniosek. Skoro bowiem starosta był bezczynny, kierował wymijające urzędowe pisma, nie dotrzymywał ustawowych terminów, to trudno uznać, że działał nieumyślnie. W tej sytuacji skierowałem sprawę do prokuratury, załączając prawomocne orzeczenia. Zgłosiłem podejrzenie dokonania przez starostę przestępstw z art. 231 par. 1kk (niedopełnienie obowiązków ze szkodą dla interesu publicznego- grzywna-szkoda w budżecie starostwa) i art.23 ustawy o dostępie do informacji publicznej(niewydawanie informacji publicznej). Po miesiącu prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa na brak znamion czynu zabronionego. Prokuratura stwierdziła, że czyny z art. 231par1kk i art.23 ustawy o dostępie do informacji publicznej są przestępstwami umyślnymi oraz że sprawca takiego czynu musi mieć zamiar nieudzielania informacji i przez to nie dopełnienia ciążących na nim obowiązków. Zamiar taki musi być wykazany bezspornie. Prokuratura nie odniosła się w ogóle do części zarzutów w szczególności do grzywny za niedopełnienie obowiązku przekazania mojej skargi.Z mojej wiedzy wynika, że oba ww. przestępstwa to występki, które mogą być popełnione również nieumyślnie. Prokurator podniósł również, że skarżony ostatecznie po wyrokach WSA udzielił jednak informacji publicznej, co w domyśle zwalnia go od odpowiedzialności. Z państwa wcześniejszej informacji, wynikałoby jednak, że przestępstwo już się dokonało, w 15-dniu od dnia złożenia wniosku. Wydaje się, że późniejsze wykonanie obowiązku przez skarżonego mogłoby ewentualnie być okolicznością łagodząca przy wymierzaniu kary a nie uwalniać od niej skarżonego całkowicie. Czy mam możliwość wniesienia zażalenia? Jakie argumenty mogą być w tej sytuacji podstawą mojego zażalenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że czyny z art. 231 § 1 k.k. i art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej rzeczywiście są czynami popełnianymi umyślnie. Przestępstwo niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego ujęte w art. 231 § 1 kk charakteryzować się może umyślnością w postaci zamiaru bezpośredniego (starosta chciał nie dopełnić swoich obowiązków, robił to z pełną świadomością) lub zamiaru ewentualnego (przewidywał możliwość niedopełnienia swoich obowiązków i godził się na to). Z kolei czyn z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej jest bez wątpienia typem umyślnym. Po pierwsze trudno byłoby wykazać, że pod działaniem „nie udostępnienia informacji publicznej” nie kryje się w ogóle zamiar (bo tylko, gdy wykaże się istnienia zamiaru czyn jest popełniany umyślnie – przyp. red.), a jedynie niezachowanie ostrożności wymaganej w przypadku udostępniania informacji publicznej. Po drugie art. 8 kk wskazuje, że występek, a jest nim nieudostępnienie informacji publicznej wbrew ciążącemu obowiązkowi, jest popełniany umyślnie tylko, gdy wyraźnie przewiduje to ustawa. Ponieważ w ustawie o dostępie do informacji publicznej nie jest sankcjonowane nieumyślne niedopełnienie obowiązku udzielenia informacji publicznej, to czyn ten można popełnić wyłącznie umyślnie.

Porady prawne

Jednocześnie po części ma Pan rację w odniesieniu do przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Czyn ten może być popełniony także nieumyślnie, ale jest to warunkowane wykazaniem wyrządzeniem istotnej szkody (art. 231 § 3 kk). Szkoda ta może przybrać postać szkody majątkowej lub osobistej (Tyszkiewicz Leon, Hoc Stanisław, Wąsek Andrzej, Filipkowski Wojciech, Siwik Zygfryd, Kulik Marek, Bojarski Marek, Radecki Wojciech, Hofmański Piotr, Sienkiewicz Zofia, Wilk Leszek, Górniok Oktawia, Filar Marian, Kalitowski Michał, Paprzycki Lech K., Pływaczewski Emil, Stefański Ryszard A. Kodeks karny. Komentarz Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I) ss. 1291). Brakuje określenia, co należy rozumieć pod pojęciem szkody istotnej – orzecznictwo stanęło na stanowisku, że jest to pojęcie ocenne, przy czym w wypadku wyrządzenia przez funkcjonariusza publicznego szkody o charakterze wyłącznie materialnym, ocena ta powinna być relatywizowana do sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, ale też powinna obiektywnie wyrażać się orientacyjnie wartością znaczną określoną w art. 115 § 5 kk (chodzi o wartość przekraczającą 200 tys. zł). A. Marek ocenę czy szkoda jest istotna karze opierać na jej wielkości, zwłaszcza gdy ma ona charakter majątkowy, bądź na jej charakterze i stopniu naruszenia dobra publicznego lub prywatnego (A. Marek, Kodeks..., s. 430). Wreszcie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 maja 2008 r. (sygn. III KK 29/08) wskazał, że oceniając czy wyrządzona szkoda jest istotna należy brać pod uwagę to, czy szkoda stanowiła znaczną dolegliwość dla strony pokrzywdzonej w momencie jej wyrządzania.

Naszym zdaniem trudno byłoby wykazać, że starosta działając nieumyślnie poprzez nieudostępnienie w terminie informacji publicznej na określony temat wyrządził Panu istotną szkodę o charakterze majątkowym lub osobistym. Ale aby prokurator zmienił swoją decyzję i miał przyjąć, że niedopełnienie obowiązków przez starostę miało postać nieumyślną to musiałby Pan w zażaleniu podnieść fakt, że poniósł Pan istotną szkodę na skutek działań starosty i wykazać na czym ona polegała.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Stan faktyczny Moja firma, gdy byłem prezesem jej zarządu, zakupywała alkohol etylowy skażony do produkcji preparatów chemicznych. W toku jednej z kontroli prowadzonej przez Urząd Celny zarzucono nam "odkażanie" alkoholu etylowego, co w konsekwencji doprowadziło do zamknięcia składu (...)

Kiedy ma być karane znieważenie funkcjonariusza publicznego?

Kiedy ma być karane znieważenie funkcjonariusza publicznego?

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie.Jakie przepisy Kodeksu karnego zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją?Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...)

Szkoda w majątku spółki - opinia prawna

Szkoda w majątku spółki - opinia prawna

Stan faktyczny FIRMA X działająca jako spółka z o.o. (świadcząca usługi niematerialne) ma 6 wspólników, z których 5 jest członkami zarządu. Zatrudnia 25 osób na umowy o pracę, w których podstawa jest na poziomie minimalnego wynagrodzenia plus premia uznaniowa. W latach 2003-2005 (...)

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Czym skutkuje wniesienie wniosku o wpis? Wniesienie wniosku o wpis powoduje wszczęcie postępowania rejestrowego. Postępowanie przed sądem rejestrowym, które zostaje zainicjowane poprzez wniesienie wniosku o wpis do KRS przebiega zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu (...)

Kiedy komornik popełnia przestępstwo poświadczenia nieprawdy - opinia prawna

Kiedy komornik popełnia przestępstwo poświadczenia nieprawdy - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o opinię czy jest to poświadczenie nieprawdy i w oparciu o jaki przepis. Komornik prowadzący egzekucję wraz z wierzycielem (są oni przyjaciółmi) zaproponowali mi (nie chcę użyć słowa „wymusili”), że egzekucja odbędzie się w następujący sposób: Ja wystawię (...)

Oskarżony celnik nie wyleci od razu ze służby...

Oskarżony celnik nie wyleci od razu ze służby...

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej jest obecnie rozpatrywany w Sejmie w trybie pilnym. Jakie złagodzenie restrykcji wobec oskarżonego funkcjonariusza Służby Celnej przewidziano?  W projekcie nowelizacji uchylono przepis nakazujący obligatoryjne zwolnienie funkcjonariusza (...)

Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

Na czym polega umowa najmu lokalu? W umowie najmu lokalu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy lokalu do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony. Najemca natomiast zobowiązuje się płacić w zamian określony czynsz. Jakie są podstawowe prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy? Wynajmujący: Wynajmujący (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Gdzie zgłosić działalność gospodarczą? Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, także po 1 stycznia 2005r. Ewidencja działalności gospodarczej Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą, (...)

Czy w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji powinien być uwzględniony VAT?

Czy w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji powinien być uwzględniony VAT?

W dniu 15 grudnia 2006 r. Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem prawnym dotyczącym kwestii czy wymieniając sumę ulegającą podziałowi w planie podziału w myśl art. 1024 § 1 pkt 1 k.p.c. należy kwotę wpłaconą przez nabywcę nieruchomości pomniejszyć o kwotę podatku VAT w sprawach (...)

Od 2019 roku kary za nieprzestrzeganie nowych obowiązków w SENT

Od 2019 roku kary za nieprzestrzeganie nowych obowiązków w SENT

Czemu ma służyć ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów? Nowelizacja ta ma zapewnić bardziej skuteczne funkcjonowanie i lepsze monitorowanie przewozu towarów wrażliwych (m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne (...)

Postępowania UOKiK. Kolejne zmowy przedsiębiorców

Postępowania UOKiK. Kolejne zmowy przedsiębiorców

Prezes UOKiK wszczęła dwa postępowania, które sprawdzą, czy doszło do zmowy przedsiębiorców startujących w przetargach organizowanych przez Agencję Mienia Wojskowego oraz jednostkę wojskową w Warszawie. Urząd bada również, czy mogło dojść do zawarcia niedozwolonego porozumienia (...)

Projekt zmian w prawie karnym

Projekt zmian w prawie karnym

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.Projekt nowelizacji ma na celu dostosowanie prawa polskiego do wymagań instrumentów prawnych Unii EuropejskiejNajwazniejsze zaproponowane zmiany to:wprowadzenie definicji przestępstwa o charakterze terrorystycznym;wprowadzenie (...)

Nie trzeba przyjmować mandatu od fiskusa za drobne przewinienia

Nie trzeba przyjmować mandatu od fiskusa za drobne przewinienia

Podatnicy mogą nie przyjąć mandatu od fiskusa, jeśli dotyczy on drobnego przewinienia o znikomej społecznie szkodliwości lub jeśli zawinili nieumyślnie. Mogą się także bronić przed odpowiedzialnością karną skarbową, jeśli przepisy podatkowe są niejasne i stanowią problem dla samych (...)

Od dziś kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Od dziś kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Uproszczenie i ograniczenie obowiązków oraz procedur dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą. To główny cel zmian w Kodeksie pracy oraz niektórych innych ustawach, które wchodzą w życie od 17 stycznia 2013 roku.Dzięki nowym regulacjom, których autorem jest ministerstwo sprawiedliwości (...)

Projekt ustawy o Służbie Więziennej

Projekt ustawy o Służbie Więziennej

Jaki projekt dotyczy Służby Więziennej?Służba Więzienna na kompleksową nowelizację swojej ustawy czekała od 1996 roku. 5 kwietnia br. projekt ustawy o Służbie Więziennej, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości, przyjęła Rada Ministrów. Propozycja rządowa dostosowuje przepisy o (...)

Postępowanie dyscyplinarne w sprawie kuratorów prezesa Amber Gold

Postępowanie dyscyplinarne w sprawie kuratorów prezesa Amber Gold

Wniosek o wyciągnięcie konsekwencji z uchybień dwójki kuratorów wydał prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jego zdaniem doszło do rażących nieprawidłowości w sprawowaniu dozoru nad byłym prezesem Amber Gold. Polecenie rozpoczęcia postępowania zostało skierowane przez Prezesa Sądu do (...)

Odszkodowania od funkcjonariuszy niektórych służb

Odszkodowania od funkcjonariuszy niektórych służb

Za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy policji czy więziennictwa wskutek niewykonania lub złego wykonania obowiązków służbowych muszą zapłacić winni zaniedbań. Decyzję, jak je pokryć, podejmują przełożeni. Zasadę odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy (...)

Ograniczenia w wykonywaniu zawodu celnika zgodne z Konstytucją

Ograniczenia w wykonywaniu zawodu celnika zgodne z Konstytucją

13 lutego 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Ogólnokrajowego Związku Zawodowego Służby Celnej RP dotyczący funkcjonariuszy celnych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: - art. 25 ust. 1 pkt 8a i 8b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej jest zgodny z art. 60, art. 65 (...)

Projekt ustawy o działalności lobbingowej

Projekt ustawy o działalności lobbingowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o działalności lobbingowej.Projekt ustawy o działalności lobbingowej stanowi novum nie tylko w polskim systemie prawnym. Regulacja ta służyć będzie zwiększeniu przejrzystości działania organów władzy publicznej i życia publicznego.W ustawie określono (...)

SKOK nie taki

SKOK nie taki "piękny"

Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym przyglądamy się od dwóch lat. Im więcej wiedzy udaje się zgromadzić – a w nieprzejrzystej, obrosłej spółkami i fundacjami strukturze SKOK zadanie to niełatwe – tym lepiej widać, jak działalność kas odbiega od pierwotnych, szczytnych (...)

Jak stosować zasady ładu korporacyjnego?

Jak stosować zasady ładu korporacyjnego?

Sama natura reguł ładu korporacyjnego kwalifikuje je do prawa tzw. miękkiego, którego stosowanie nie jest obowiązkowe   Co innego oświadczyć, iż jednej lub więcej zasad ładu korporacyjnego spółka nie stosuje, co innego zaś łamać zasady, do których stosowania spółka się zobowiązała. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przedmiot ochrony przestępstwa urzędniczego z art. 231 Kodeksu karnego

Przedmiot ochrony przestępstwa urzędniczego z art. 231 Kodeksu karnego

Co jest przedmiotem ochrony przestępstwa urzędniczego, penalizowanego przez art. 231 Kodeksu karnego? Przestępstwo opisane w art. 231 k.k. określa (...)

Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

Ujawniłem, iż w postępowaniu przygotowawczym nadzorowanym przez prokuraturę funkcjonariusz straży granicznej, który dokonywał bezpośrednio przesłuchań świadków, wpływał na ich treść i dopuszczał (...)

Dochodzenie naprawienia szkody a przedawnienie

Dochodzenie naprawienia szkody a przedawnienie

W 1999 roku wydano decyzję admnistracyjną, która następnie (po zaskarżeniu) została uchylona. Wydanie następnie uchylonej decyzji spowodowało straty w moim majątku. Moim zdaniem straty zostały (...)

Ciężkie naruszenie obowiązków przez pracownika

Ciężkie naruszenie obowiązków przez pracownika

Co można podciągnąć pod ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych? Czego musi dopuścić się pracownik, aby pracodawca mógł rozwiązać z nim umowę o pracę (...)

Niedopełnienie obowiązków przez biegłego

Niedopełnienie obowiązków przez biegłego

Co można zrobić jeżeli biegły sądowy nie wykonuje swojej pracy we właściwy sposób, czyli w swojej ocenie podaje nieprawdziwe informacje? Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (...)

Grzywna za niedopełnienie obowiązków

Grzywna za niedopełnienie obowiązków

Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się inwestor, który po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczął roboty bez zgłoszenia o rozpoczęciu robót oraz bez kierownika budowy? Roboty są już dosyć (...)

Działalność sp.z o.o.

Działalność sp.z o.o.

Spółka z o.o. została wpisana do rejestru sądowego. Natomiast nie została zgłoszona do urzędu skarbowego i statystycznego. Nie posiada również rachunku bankowego. Powodem jest zmiana warunków (...)

Skutki zajmowania lokalu bez tytułu prawnego

Skutki zajmowania lokalu bez tytułu prawnego

Od 2003 roku użytkuję lokal mieszkalny w budownictwie zakładowym bez tytuły prawnego. Nie jestem zameldowany w tym lokalu, gdyż zarządca uniemożliwia to od kilkunastu lat. Sprawa o nabycie tytułu (...)

Zawiadomienie przez bank o podrobieniu dokumentu

Zawiadomienie przez bank o podrobieniu dokumentu

Załóżmy, że w celu uzyskania kredytu kredytobiorca przedstawił fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu, jednak kredyt otrzymany w ten sposób spłaca terminowo. Czy bank w takim przypadku ma obowiązek (...)

Obowiązki urzędników samorządowych

Obowiązki urzędników samorządowych

Jakie przepisy obligują urzędników samorządowych do należytego wykonywania swoich obowiązków? Czy są kryteria tych obowiązków i ewentualne sankcje? Obowiązki tego typu oraz sankcje przewidziane (...)

Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ formularze są dość obszerne (...)

Status pokrzywdzonego przestępstwem z art. 231 kk

Status pokrzywdzonego przestępstwem z art. 231 kk

Zawiadomiłem prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez wójta z art. 231 par. 1 kk - niedopełnienia obowiązków i nieudostępnienia obowiązkowej informacji w BIP. Wójt publikuje informacje wybiórczo. (...)

Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Zamierzam złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza straży granicznego do Prokuratury Rejonowej. Czy w takiej sytuacji moje zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu (...)

Odpowiedzialność Policjanta za szkodę

Odpowiedzialność Policjanta za szkodę

Policjanci jadący w kolumnie nie zachowali wymaganych środków ostrożności w wyniku czego jeden radiowóz najechał na drugi. Powstała szkoda w mieniu albowiem dwa pojazdy zostały uszkodzone. Postępowanie (...)

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomiłem prokuraturę o popełnieniu przestępstwa potwierdzenia nieprawdy funkcjonariuszowi publicznemu jakim jest komornik przez byłą żonę i podałem dowody, które posiadam na ten fakt, jednocześnie (...)

FORUM PRAWNE

Wezwanie w sprawie wykroczenia + funkcjonariusz nie dopełnił obowiązków służbowych

Wezwanie w sprawie wykroczenia + funkcjonariusz nie dopełnił obowiązków służbowych Witam serdecznie, Pewnego późnego wieczoru na skwerku pełnym ludzi, który spożywali napoje alkoholowe zostałem (...)

Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy policji

Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy policji Witam. Bardzo proszę o pomoc w następującej sprawie. Otóż byłem świadkiem zatrzymania nietrzezwego kierowcy przez policjantów. Spakowali (...)

Nagana za szczególnie rażce niedopełnienie obowiazków słuzbowych .

Nagana za szczególnie rażce niedopełnienie obowiazków słuzbowych . otrzymałam nagane zpowodu nie wygenerowana raportu okresowego miesiecznego z kasy fiskalnej , mimo wczesniejszych przypomnien poprostu (...)

Odpowiedzialność policjanta za niedotrzymanie obowiązków.

Odpowiedzialność policjanta za niedotrzymanie obowiązków. Odpowiedzialność policjanta za niedotrzymanie obowiązków. Mój problem jest związany z odpowiedzialnoscią policjanta za niedotrzymanie (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Zniewaga funkcjonariusza publicznego

Zniewaga funkcjonariusza publicznego witam, byłem świadkiem znieważenie policjanta, chodziło o oplucie jego obuwia przez osobę którą spisywał. zostałem wezwany. problemem jest to ze znam osobe (...)

Jak "wydziedziczyć" bez testamentu?

Jak "wydziedziczyć" bez testamentu? Witam wszystkich. Na wstępie prosił bym tylko o merytoryczne komentarze i darowanie sobie oceny decyzji podjętych przez opisywane osoby - mówiac krótko proszę (...)

przemoc psychiczna w domu

przemoc psychiczna w domu Witam od 10 lat mąż znęca się psychicznie nieświadomie nad rodziną, jaka jest sytuacja kobiety w dzisiejszych sądch w tych sprawach. Oboje grorzą wyciągnięciem na światło (...)

Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid

Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid Dzień dobry, prowadzę sklep stacjonarny z produktami niespożywczymi. Chciałam wprowadzić do sprzedaży środki spożywcze opakowane, (...)

Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid

Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid Dzień dobry, prowadzę sklep stacjonarny z produktami niespożywczymi. Chciałam wprowadzić do sprzedaży środki spożywcze opakowane, (...)

Spisanie przez policję

Spisanie przez policję Kilka dni temu policja spisała mnie i paru kolegów za wykrzykiwanie obraźliwych słów pod ich adresem. Na pytanie czy poniesiemy jakieś konsekwencje odpowiedzieli: to się (...)

Porady prawne