O umowach sprzedaży na odległość

Pytanie:

"Czy po wstąpieniu Polski do UE zmieniły się przepisy dotyczące sprzedaży na odległość? Chodzi głównie o to, czy w przypadku sprzedaży programów komputerowych zmieniło się zastrzeżenie, że prawo odstąpienia od umowy przez kupującego traci się w przypadku rozpakowania pudełka z programem? Jakie są aktualnie obowiązujące przepisy w tej sprawie?"

Odpowiedź prawnika: O umowach sprzedaży na odległość

W obecnym stanie prawnym zagadnienie zawierania umów sprzedaży na odległość uregulowana jest w Ustawie z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zarówno sama ustawa, jak i poczynione w jej treści zmiany są konsekwencją potrzeby doprecyzowania pewnych rozwiązań ustawowych do rozwiązań przyjętych w Dyrektywie Rady 85/577/EEC z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ochrony konsumentów w umowach zawieranych poza siedzibą przedsiębiorstwa oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 r., dotycząca ochrony konsumentów w umowach zawieranych na odległość. Stosownie do postanowień powołanej wyżej Ustawy, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, który liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Art. 10 ust. 3 Ustawy przewiduje jednak, iż jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • dostarczania prasy,
  • usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

Istotnie zatem, jak podnosi pytający, uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu po usunięciu oryginalnego opakowania m.in. na nośnikach  programów komputerowych z tym jednak zastrzeżeniem, że nie przewidziano inaczej (np. sprzedawca dopuścił możliwość odstąpienia od umowy przez kupującego w omawianym przypadku).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika