obliczenie okresu przepracowanego do naliczenia trzynastki

Pytanie:

Pracownik w 2011r. przepracował pełny rok kalendarzowy, ale w m-cu IV 2011 za przepracowane nadgodziny wykorzystał 5 dni wolnych . W liście obecności miał wprowadzoną nieobecność usprawiedliwioną.Czy przy obliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 5 dni wprowadzonych jako nieobecność usprawiedliwiona należy wliczyć do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czy pracownik ma prawo do trzynastki w pełnej wysokości, czy nieobecność usprawiedliwiona może odebrać mu prawo do nagrody w pełnej wysokości i w jakich okolicznościach ?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.5.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: obliczenie okresu przepracowanego do naliczenia trzynastki

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje trzynastka. Przy określaniu podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego bierzemy pod uwagę zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Porady prawne

 To odsyła nas do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie urlopowe). Z przepisów tych wynika, że do podstawy trzynastki wliczamy wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy.

 W przedmiotowej sprawie najistotniejsze jest to, że za czas wolny udzielany w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych przepisy nie przewidują prawa do wynagrodzenia. Przysługuje ono za samą pracę wykonaną w godzinach nadliczbowych (art. 80 Kodeksu pracy). W efekcie trzynastka będzie przysługiwała w pełnej wysokości, ponieważ co prawda nie liczymy do jej podstawy udzielonego czasu wolnego, ale liczymy za to wynagrodzenie otrzymane za przepracowane nadgodziny, co doprowadza nas do tego samego wyniku.

W przypadku innych nieobecności usprawiedliwionych, za które nawet przysługiwałoby wynagrodzenie, i tak nie byłoby ono wliczane do podstawy trzynastki (§6 pkt 4 rozporządzenia urlopowego). Wyjątek stanowi tu wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, które bierzemy pod uwagę przy ustalaniu wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne