Obniżenie wynagrodzenia za wykonane dzieło

Pytanie:

Strony zawarły umowę na wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową. W umowie strony ustaliły cenę za wykonanie przedmiotu umowy. Po wykonaniu umowy strona zlecająca zleciła wykonania kosztorysu inwestorskiego, z którego wynika, że cena umowna o kilkadziesiąt tysięcy przewyższa faktyczny koszt wykonania zlecenia. Czy zlecający musi zapłacić cenę umowną, czy też może żądać jej renegocjacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obniżenie wynagrodzenia za wykonane dzieło

W umowie o dzieło wynagrodzenie może być ustalone na dwa sposoby. Pierwszym jest wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów. Takie wynagrodzenie może być podwyższone na skutek zmiany zakresu prac lub zmiany kosztów wykonania prac. Strony mogą też umówić się na wynagrodzenie ryczałtowe określane jako sumę pieniędzy za wykonanie umówionego dzieła. W tym przypadku przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Przepisy nie stanowią natomiast nic o możliwości obniżenia wynagrodzenia w sytuacji opisywanej przez Pana. Wydaje się zatem, że dopuszczalnym byłoby sporządzenie aneksu do umowy o dzieło, w którym strony określiłyby, że przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie w kwocie odpowiednio niższej ustalonej na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego. Jeśli jednak, na zasadzie swobody umów, strona wykonująca zlecenie nie zgodzi się na obniżkę ceny, to w naszej ocenie przysługuje jej roszczenie o zapłatę wynagrodzenia umownego. Strony umówiły się na wynagrodzenie w określonej wysokości i będzie ono przysługiwało wykonującemu nawet jeśli faktyczny koszt wykonania inwestycji był mniejszy. Zakładamy przy tym, że strony w umowie nie określiły przypadków, w których wynagrodzenie może ulec obniżeniu, wtedy bowiem zamawiający mógłby „uwolnić” się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej w umowie.

Do zmniejszenia wynagrodzenia może dojść tylko i wyłącznie na zasadzie dobrej woli przyjmującego zamówienie, ponieważ jednak strony umówiły się na wynagrodzenie w danej wysokości, to wykonawca dzieła będzie mógł domagać się zapłaty pełnej sumy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

umowa ustna

25.4.2018 przez: -

Umowa o dzieło a Urząd Skarbowy

12.3.2018 przez: jennyharris

Umowa o dzieło

3.1.2018 przez: -