Obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Pytanie:

"Z jakiego przepisu wynika termin 7 dni zgłoszenia przekształcenia spółkę cywilną w spółkę jawną do rejestru?"

Odpowiedź prawnika: Obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Termin 7-dniowy wyznaczony na zgłoszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązkowego przekształcenia spółki cywilnej w większym rozmiarze w spółkę jawną wynikał z treści art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z tym przepisem, wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Od 1 stycznia 2004r. - od wejścia w życie zmian w kodeksie spółek handlowych, nowelizacji uległy także przepisy statuujące obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółke jawną. Zgodnie z obecnym brzmieniem art 26 k.s.h., spółka cywilna ulega obowiązkowemu przekształceniu w spółkę jawną wówczas, gdy przychody netto spółki cywilnej w każdym z poprzednich dwóch lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (tj. 800 tysięcy euro). Przekształcenie w takiej sytuacji jest obowiązkowe a zgłoszenie przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od zakończenia drugiego roku obrotowego (art. 26 par. 3 k.s.h.).

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika