Obowiązki wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

Pytanie:

"Czy wierzyciel ma obowiązek niezwłocznego informowania komornika o nowych okolicznościach w postępowaniu takich jak częściowe lub całkowite uregulowanie należności przez dłużnika?"

Odpowiedź prawnika: Obowiązki wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

W postępowaniu egzekucyjnym komornik jest związany wnioskiem wierzyciela i nie ma obowiązku sprawdzania jego zasadności. Jeżeli wierzyciel nie ograniczy egzekwowanego roszczenia, komornik będzie prowadził czynności egzekucyjne do czasu pełnego zaspokojenia kwoty wskazanej w tym wniosku. Może w ten sposób zdarzyć się sytuacja, w której dłużnik będzie podwójnie obciążony dochodzonym roszczeniem, raz z tytułu zapłaty dokonanej bezpośrednio do rąk wierzyciela, drugim razem z tytułu egzekucji. Powstanie takiej sytuacji skutkuje powstaniem szkody po stronie dłużnika, za którą z kolei może być odpowiedzialny wierzyciel. Aby więc uniknąć takich sytuacji wierzyciel powinien informować komornika o przyjętej zapłacie i ograniczyć dochodzone roszczenie lub żądać umorzenia postępowania w razie całkowitej zapłaty.

Wskazać jednak należy, że jeżeli zostało już wszczęte postępowanie egzekucyjne, zapłata dokonana bezpośrednio do rąk wierzyciela z pominięciem komornika, nie zwalnia dłużnika od poniesienia kosztów postępowania egzekucyjnego. Dzieje się tak dlatego, że podstawą do ustalenia kosztów tego postępowania jest kwota, której wyegzekwowania żądał wierzyciel we wniosku o wszczęcie egzekucji.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika