Ochrona przed wpisem do rejestru dłużników

Pytanie:

Mam chwilowy problem finansowy. Nie udało mi się dogadać z jednym z dostawców i sprawa trafiła do sądu, a następnie do egzekucji komorniczej. Komornik prowadzący sprawę też nie ma chęci do rozłożenia zadłużenia na raty. Zadłużenie to jednak mogę spłacić w ciągu ok. 2-3 miesięcy w 100%. Komornik jednak złożył wniosek do Sądu o wpisanie mnie do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Czy mogę odwołać się od tego postanowienia i w jaki sposób to uzasadnić? Czy po spłaceniu tego zadłużenia zostanę skreślony z w/w rejestru ?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ochrona przed wpisem do rejestru dłużników

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym przewiduje możliwość wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych bądź z urzędu, bądź na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi (komornik nie został w ustawie wymieniony jako podmiot uprawniony do złożenia wniosku o wpis, a tylko jako podmiot, który informuje sąd o zaistnieniu przesłanek wpisu - art. 21 ustawy o KRS). Sąd wpisuje do rejestru z własnej inicjatywy po uzyskaniu informacji o zaistnieniu przesłanek wpisu, np. informacji o zobowiązaniu dłużnika do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym (co stanowi przesłankę wpisu do rejestru z urzędu). W przypadku wpisu na wniosek wierzyciela, przesłanką jest trzydziestodniowe opóźnienie dłużnika w wykonaniu zobowiązania stwierdzonego tytułem wykonawczym. Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych następuje na podstawie postanowienia referendarza sądowego, które może być zaskarżone do sądu rejonowego przez wniesienie skargi na orzeczenie referendarza (art. 518[1] par. 3a Kodeksu postępowania cywilnego). Skarga powinna zostać wniesiona w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o dokonaniu wpisu. W Pana przypadku wpis do rejestru nastąpi prawdopodobnie z urzędu na skutek poinformowania sądu przez komornika o wydaniu przez sąd w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym postanowienia nakazującego dłużnikowi wyjawienie majątku. W takim przypadku, dłużnikowi przysługuje również zażalenie do sądu II instancji na postanowienie sądu nakazujące wyjawienie majątku (powinno być złożone w terminie 7 dni od ogłoszenia lub doręczenia postanowienia), a w wypadku uwzględnienia tego zażalenia, z urzędu zostałby wykreślony wpis w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisów, gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości, albo na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. W innych przypadkach wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne