Odprawa emerytalna i rentowa

Pytanie:

Kiedy należy się odprawa emerytalna lub rentowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odprawa emerytalna i rentowa

Problematykę związaną z odprawą emerytalną i rentową regulują przepisy Kodeksu pracy. W szczególności zaś kwestię tę normuje art. 92 [1] Kodeksu pracy. Zgodnie z § 1 tego artykułu:
pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
Natomiast zgodnie z jego § 2:
pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
Powyższy przepis wprowadza ciążący na pracodawcy powszechny obowiązek wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia w sytuacji, gdy stosunek pracy związany jest z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę.
Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to jedyna podstawa nabycia przez pracownika odprawy emerytalnej, albowiem wewnętrzne uregulowania w zakładzie pracy, takie jak np. regulamin wynagradzania czy porozumienie zbiorowe mogą gwarantować pracownikowi odprawę na korzystniejszych warunkach niż w Kodeksie pracy, tj. albo poprzez zwiększenie jej wysokości, albo zagwarantowanie jej pomimo uprzedniego pobrania jej przez pracownika u innego pracodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: