Odszkodowanie dla ofiar wypadków drogowych

Pytanie:

Interesuje mnie sytuacja teoretyczna. Powiedzmy, że ktoś pewnego dnia potrąci mnie samochodem i złamie mi kręgosłup. Jakie prawo (jeśli jakiekolwiek) reguluje w Polsce, ile powinienem dostać za to odszkodowania od sprawcy wypadku? Jakimi przepisami czy orzecznictwem będzie kierował się sędzia orzekający o odszkodowaniu czy zadośćuczynieniu? Jakie prawo (jeśli jakiekolwiek) reguluje w Polsce odszkodowania należne ofiarom wypadków od sprawców wypadków?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.4.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie dla ofiar wypadków drogowych

Podstawą odpowiedzialności kierowcy wobec pieszego jest art. 436 kc, zgodnie z którym samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, niezależna od winy kierowcy.

Przepisy kodeksu cywilnego nie pozwalają na ustalenie żadnej przybliżonej kwoty odszkodowania ani zadośćuczynienia. Dla ustalenia tej wysokości odszkodowania znaczenie ma wysokość szkody. Ponadto podkreślić należy, że w sytuacji wypadku drogowego (potrącenia pieszego przez samochód) może być i tak, że to naruszenie przez pieszego reguły bezpieczeństwa obowiązującej w ruchu drogowym jest przyczyną wypadku. Będą to jednak sytuacje raczej wyjątkowe (np. nagle wtargnięcie na drogę w miejscu niedozwolonym) z uwagi na uprzywilejowaną pozycję pieszego w ruchu drogowym. Wtedy wysokość dszkodowania może być zmniejszona z uwagi na przyczynienie się poszkodowanego. Owo przyczynienie się zasadniczo określane jest procentowo.

Porady prawne

W przypadku zadośćuczynienia jego wysokość nie jest możliwa do ustalenia za pomocą wymiernych kryteriów, ma bowiem na celu skompensowanie krzywdy. W związku z tym pewne wytyczne są ustalone przez orzecznictwo. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 22 marca 1978 r., IV CR 79/78, Monitor Prawniczy - Zestawienie Tez 2001/8 str. 469 zadośćuczynienie z art. 445 kc ma przede wszystkim charakter kompensacyjny i tym samym jego wysokość musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Wysokość ta nie może być jednak nadmierna w stosunku do doznanej krzywdy i aktualnych stosunków majątkowych społeczeństwa, a więc winna być utrzymana w rozsądnych granicach.

W sprawach o zadośćuczynienie za krzywdę moralną, zasądzone z tytułu zadośćuczynienia sumy kształtują się stosownie do przeżywanych przez kraj przemian gospodarczych. Dlatego też na wysokość sum przyznawanych przez sądy z tytułu zadośćuczynienia mogą wywierać wpływ - co jest zjawiskiem obiektywnym - różne przejawy inflacji. Także w wyjątkowo tragicznych nieszczęśliwych wypadkach granice ustalonej wysokości zadośćuczynienia powinny wyznaczać stosunki społeczno-gospodarcze (wyrok SN z dnia 18 stycznia 1984 r., I CR 407/83). 

W sprawach o zadośćuczynienie za krzywdę moralną, zasądzone z tytułu zadośćuczynienia sumy kształtują się stosownie do przeżywanych przez kraj przemian gospodarczych. Dlatego też na wysokość sum przyznawanych przez sądy z tytułu zadośćuczynienia mogą wywierać wpływ - co jest zjawiskiem obiektywnym - różne przejawy inflacji. Także w wyjątkowo tragicznych nieszczęśliwych wypadkach granice ustalonej wysokości zadośćuczynienia powinny wyznaczać stosunki społeczno-gospodarcze (wyrok SN z dnia 18 stycznia 1984 r., I CR 407/83). 

Jak już wskazano wyżej oprócz kwestii przyczynienia się poszkodowanego na zakres roszczeń wpływ mieć będzie także charakter uszkodzenia ciała, wysokość kosztów leczenia, utrata zdolności zarobkowania, sytuacja osobista poszkodowanego (jego potrzeby) itp.

Sytuacji, którą opisał Pan w pytaniu dotyczą przepisy art. 444 i następne kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem tych przepisów w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowanemu przysługuje:

  1. naprawienie szkody (odszkodowanie),

  2. zadośćuczynienie

  3. renta.

Naprawienie szkody obejmuje wszelkie  koszty wynikłe w związku z wypadkiem (koszty leczenia itp.). Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien także wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu (art. 444 § 1 k.c.).

Zadośćuczynienie może przyznać sąd za doznaną krzywdę (tę ostatnią rozumie się jako ogół cierpień jakich doznał poszkodowany w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia). 

Renta przysługuje, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (art. 444 § 2 k.c.).

Wspomnieć można, że zakres odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone spowodowaniem wypadku drogowego może być rozstrzygany także w trakcie procesu karnego na drodze tzw. powództwa adhezyjnego. Wytoczenie takiego powództwa przed sądem karnym pozwala skrócić czas oczekiwania na wypłatę należnych świadczeń oraz uniknąć procesu cywilnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatrważające dane o śmiertelności w wypadkach w Polsce. NIK bije na alarm

Zatrważające dane o śmiertelności w wypadkach w Polsce. NIK bije na alarm

W Polsce na sto wypadków drogowych ginie średnio dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE. Poprawy wymaga poziom wyszkolenia policjantów drogówki, wśród których ponad 40 proc. nie ukończyło specjalistycznego szkolenia w zakresie ruchu drogowego - wynika z raportu Najwyższej izby (...)

Sukces programu

Sukces programu "Drogi Zaufania". Liczba ofiar wypadków niższa o 35 procent.

W pierwszych trzech miesiącach 2009 roku zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo kierowców na głównych polskich drogach. Aż o 30 procent spadła liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na trasach objętych realizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad programem (...)

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych jest dla całej społeczności międzynarodowej wyrazem pamięci o wszystkich poszkodowanych na drogach oraz ich najbliższych. Jest też okazją do podejmowania wielu przedsięwzięć w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. (...)

Spotkanie RPO w sprawie ofiar wypadków drogowych i bezpieczeństwem ruchu drogowego

Spotkanie RPO w sprawie ofiar wypadków drogowych i bezpieczeństwem ruchu drogowego

W dniu 26 czerwca 2008 r. dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, związku z prośbą współpracującego z Rzecznikiem Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter ego, spotkał się z przedstawicielami różnych instytucji zainteresowanych (...)

Będą nowe zasady dotyczące kontroli technicznej aut?

Będą nowe zasady dotyczące kontroli technicznej aut?

Podczas przyszłotygodniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, posłowie przegłosują pakiet nowych regulacji, które mają zredukować liczbę śmiertelnych wypadków drogowych, powodowanych przez pojazdy, które nigdy nie powinny być dopuszczone do ruchu. Propozycja ustala minimalne standardy (...)

NIK o bezpieczeństwie na drogach

NIK o bezpieczeństwie na drogach

Przypisanie MSW wiodącej roli w koordynowaniu i egzekwowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wieloletni program finansowania przedsięwzięć w tym zakresie, włączenie ITD do Policji, pozbawienie straży gminnych możliwości korzystania z fotoradarów mobilnych, zmiany w (...)

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Najbliżsi ofiar śmiertelnych wypadków oraz zabójstw będą mogli uzyskać zadośćuczynienie za krzywdę moralną. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje już nad zmianą przepisów - dowiedziała się "Rz" (...)"Ofiary wypadków drogowych napotykają trudności związane z uzyskaniem należnej rekompensaty (...)

Od września piesi muszą mieć obowiązkowe odblaski

Od września piesi muszą mieć obowiązkowe odblaski

Od września każdy pieszy idący drogą lub poboczem po zmroku musi mieć odblask. Przepis dotyczy wszystkich, ani jak do tej pory tylko dzieci do 15. roku życia. Wyjątek dotyczy tylko tych, którzy będą szli po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku oraz w strefie zamieszkania, (...)

Surowsze kary dla piratów drogowych działają

Surowsze kary dla piratów drogowych działają

31 maja minęły dwa tygodnie od wprowadzenia nowych przepisów ruchu drogowego. Kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h tracą prawo jazdy na 3 miesiące. Jak pokazują policyjne statystyki, pojawiły się już pierwsze efekty zaostrzenia (...)

Rowerem bezpiecznie do celu

Rowerem bezpiecznie do celu

Do działań Biura Ruchu Drogowego organizowanych wspólnie z MSWiA oraz innymi partnerami pn. "Rowerem bezpiecznie do celu", które mają na celu popularyzację wśród rowerzystów zasad bezpiecznego poruszania się na drogach, przyłącza się Carrefour Polska. Akcja we wszystkich hipermarketach (...)

Konferencja

Konferencja "Razem bezpieczniej"

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja podsumowująca realizację rządowego programu "Razem bezpieczniej" w 2008 r. i prezentująca projekty z poszczególnych obszarów programu. W spotkaniu wzięło udział ok. 200 gości, w tym przedstawiciele Policji, (...)

Mieszkanie w ramach odszkodowania

Mieszkanie w ramach odszkodowania

Poszkodowany, który wskutek wypadku stał się niepełnosprawny, może domagać się od firmy ubezpieczeniowej w ramach należnej mu rekompensaty także pokrycia wydatków na kupno mieszkania Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 13 września 2007 r. Zaznaczył jednak, że nie jest to generalna reguła (...)

Odszkodowania przyznane przez Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu bez podatku

Odszkodowania przyznane przez Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu bez podatku

Zwolnione z podatku są także odszkodowania przyznane przez Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, w tym za opieszałość w rozstrzyganiu spraw przez sądy Odszkodowania dla ofiar wypadków spowodowanych tzw. czynami niedozwolonymi, a także renty przyznane im przez sąd, są zwolnione z podatku od (...)

Kompensaty dla ofiar przestępstw

Kompensaty dla ofiar przestępstw

Jakie przepisy mogą zainteresować ofiary przestępstw? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Teraz propozycją rządową zajmie się Sejm.Na (...)

Państwowa kompensata dla ofiar wszystkich przestępstw

Państwowa kompensata dla ofiar wszystkich przestępstw

Kiedy wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących ofiar przestępstw?Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych wejdzie w życie 12 czerwca 2009 r.Czego dotyczą zmiany?Nowelizacja dotyczy zlikwidowania dotychczasowego (...)

Projekt o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

Projekt o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się projekt ustawy o kompensacie ofiarom niektórych przestępstw umyślnych. Jak czytamy w jego uzasadnieniu państwowa kompensacja przysługująca ofiarom przestępstw funkcjonuje na świecie już od 1964 r. Większość państw Europy Zachodniej (...)

Co wolno pokrzywdzonemu?

Co wolno pokrzywdzonemu?

Ofiary przestępstw mogą brać udział w ściganiu, oskarżeniu i osądzeniu sprawcy - donosi dzisiejsza Rzeczpospolita. Pokrzywdzony musi być np. poinformowany przez policję czy prokuraturę o wszczęciu, odmowie lub umorzeniu śledztwa. Może również złożyć zażalenie na postanowienie (...)

Pokrzywdzone dzieci w sądzie bez kolejki

Pokrzywdzone dzieci w sądzie bez kolejki

Jak donosi „Rzeczpospolita" do sądów ma trafić pismo Rady do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem z prośbą, by procesy, w których poszkodowanymi są dzieci traktować w sposób szczególny. Głównym postulatem jest szybkie usprawnienie postępowań (...)

Seminarium z okazji Dnia Ofiar Przestępstw nt. „Naprawienie szkody pokrzywdzonemu”

Seminarium z okazji Dnia Ofiar Przestępstw nt. „Naprawienie szkody pokrzywdzonemu”

Na mocy ustawy z 14 lutego 2003 r. Sejm RP ustanowił dzień 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W ten sposób Polska dołączyła do krajów Europy Zachodniej zgrupowanych w Europejskim Forum Służb dla Ofiar Przestępstw, które zainicjowało tego rodzaju akcję. Ustanowienie Dnia, a następnie Tygodnia (...)

Ofiary przestępstw seksualnych z lepszą ochroną prawną

Ofiary przestępstw seksualnych z lepszą ochroną prawną

Od wczoraj obowiązuje nowelizacja kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego. Podstawowym celem zmian jest modyfikacja trybu ścigania przestępstw określonych w rozdziale XXV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności). Dotychczas (...)

Kompensaty dla ofiar przestępstw

Kompensaty dla ofiar przestępstw

Jakie przepisy mogą zainteresować ofiary przestępstw? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Teraz propozycją rządową zajmie się Sejm.Na (...)

Państwowa kompensata dla ofiar wszystkich przestępstw

Państwowa kompensata dla ofiar wszystkich przestępstw

Kiedy wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących ofiar przestępstw?Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych wejdzie w życie 12 czerwca 2009 r.Czego dotyczą zmiany?Nowelizacja dotyczy zlikwidowania dotychczasowego (...)

Projekt o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

Projekt o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się projekt ustawy o kompensacie ofiarom niektórych przestępstw umyślnych. Jak czytamy w jego uzasadnieniu państwowa kompensacja przysługująca ofiarom przestępstw funkcjonuje na świecie już od 1964 r. Większość państw Europy Zachodniej (...)

Co wolno pokrzywdzonemu?

Co wolno pokrzywdzonemu?

Ofiary przestępstw mogą brać udział w ściganiu, oskarżeniu i osądzeniu sprawcy - donosi dzisiejsza Rzeczpospolita. Pokrzywdzony musi być np. poinformowany przez policję czy prokuraturę o wszczęciu, odmowie lub umorzeniu śledztwa. Może również złożyć zażalenie na postanowienie (...)

Pokrzywdzone dzieci w sądzie bez kolejki

Pokrzywdzone dzieci w sądzie bez kolejki

Jak donosi „Rzeczpospolita" do sądów ma trafić pismo Rady do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem z prośbą, by procesy, w których poszkodowanymi są dzieci traktować w sposób szczególny. Głównym postulatem jest szybkie usprawnienie postępowań (...)

Seminarium z okazji Dnia Ofiar Przestępstw nt. „Naprawienie szkody pokrzywdzonemu”

Seminarium z okazji Dnia Ofiar Przestępstw nt. „Naprawienie szkody pokrzywdzonemu”

Na mocy ustawy z 14 lutego 2003 r. Sejm RP ustanowił dzień 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W ten sposób Polska dołączyła do krajów Europy Zachodniej zgrupowanych w Europejskim Forum Służb dla Ofiar Przestępstw, które zainicjowało tego rodzaju akcję. Ustanowienie Dnia, a następnie Tygodnia (...)

Ofiary przestępstw seksualnych z lepszą ochroną prawną

Ofiary przestępstw seksualnych z lepszą ochroną prawną

Od wczoraj obowiązuje nowelizacja kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego. Podstawowym celem zmian jest modyfikacja trybu ścigania przestępstw określonych w rozdziale XXV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności). Dotychczas (...)

Handel ludźmi - w okresie wakacyjnym należy szczególnie uważać

Handel ludźmi - w okresie wakacyjnym należy szczególnie uważać

Zwykle zaczyna się bardzo niewinnie. Ciekawa oferta pracy, możliwość wyjazdu za granicę, wysokie zarobki, nowa przygoda. Potencjalny pracodawca wydaje się być przemiłym człowiekiem, który nie pragnie niczego innego, jak tylko dać nam szansę na spełnienie marzeń. Niestety, w dzisiejszych (...)

Nareszcie ofiary przestępstw otrzymają pomoc

Nareszcie ofiary przestępstw otrzymają pomoc

Opiekun wspomoże ofiarę przestępstwa. Nie wyręczy pokrzywdzonego, ale pomoże w wielu czynnościach i niezbędnych wizytach w urzędach. Pierwszych 40 wolontariuszy zakończyło właśnie szkolenie i zaczyna pomagać pokrzywdzonym. Kolejne szkolenia (pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej) ruszą (...)

Obowiązkowe kompensaty dla ofiar umyślnych przestępstw z użyciem przemocy

Obowiązkowe kompensaty dla ofiar umyślnych przestępstw z użyciem przemocy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-129/19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri przeciwko BV dotyczący przestrzeni wolności oraz bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Wynika z niego, iż państwa członkowskie powinny przyznać kompensatę każdej (...)

Zaostrzenie kar i pomoc pokrzywdzonym w proponowanej nowelizacji Kodeksu karnego

Zaostrzenie kar i pomoc pokrzywdzonym w proponowanej nowelizacji Kodeksu karnego

Sejm zajął się projektem zmian w Kodeksie karnym przygotowanym przez Radę Ministrów. Przewiduje on m.in. zaostrzenie odpowiedzialności karnej za najcięższe przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz z użyciem przemocy oraz rozszerzenie granic obrony koniecznej. Zaostrzenie kar za przestępstwa (...)

Znęcał się nad rodziną

Znęcał się nad rodziną

  Ponad 2,3 promila alkoholu w organizmie miał 58-letni Jacek K. zatrzymany wczoraj w trakcie awantury domowej. Mężczyzna odpowie za znęcanie psychiczne i fizyczne nad rodziną. O całym zajściu policjantów powiadomiła żona. Kobieta zdecydowała się złożyć zawiadomienie o popełnieniu (...)

Ofiary przestępstw nareszcie będą się czuły bezpieczne

Ofiary przestępstw nareszcie będą się czuły bezpieczne

Sądy i prokuratury zbyt rzadko stosują środki, które chronią ofiary przemocy. Ministerstwo Sprawiedliwości chce to zmienić i poprawia kodyfikacje karne. Skuteczny zakaz zbliżania się do ofiary połączony z uruchomieniem numeru telefonu, pod który zastraszane ofiary mogłyby dzwonić po pomoc, (...)

W sprawie kontynuowania prac nad projektem Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw

W sprawie kontynuowania prac nad projektem Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności kontynuowania prac nad projektem Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw: - Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności kontynuowania prac nad projektem Krajowego Programu na Rzecz Ofiar (...)

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Czego dotyczy rządowy projekt?Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Teraz zajmie się nim Sejm.Jakie propozycje zawiera projekt?Zaproponowano utworzenie (...)

Lepsze gwarancje procesowe dla pokrzywdzonych

Lepsze gwarancje procesowe dla pokrzywdzonych

Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Doprecyzowano i uściślono w nim przepisy dotyczące gwarancji procesowych, (...)

Zmiany w systemie przyznawania nawiązki ofiarom przestępstw

Zmiany w systemie przyznawania nawiązki ofiarom przestępstw

Ofiary przestępstw i ich najbliżsi będą musieli przejść pełną formalności drogę, zanim dostaną pomoc. Organizacje pomagające dziś ofiarom przestępstw nie będą już bezpośrednio dostawały pieniędzy od sprawców. Poszkodowani będą mogli ubiegać się o nawiązki z centralnego funduszu (...)

Przyjazne przesłuchiwanie dzieci - nowe regulacje

Przyjazne przesłuchiwanie dzieci - nowe regulacje

Dla mnie i całego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości jednym z priorytetów jest podejmowanie działań zmierzających do objęcia szczególną ochroną dzieci, które jako ofiary, względnie świadkowie przestępstw, są wyjątkowo narażone na skutki wtórnej wiktymizacji – mówił (...)

Polscy policjanci pomagają brytyjskim funkcjonariuszom

Polscy policjanci pomagają brytyjskim funkcjonariuszom

Dwóch polskich policjantów zostało oddelegowanych do brytyjskiego Bristolu. Przez 3 miesiące służyć będą pomocą szefom tamtejszych komend Policji w zakresie specyfiki postępowania z osobami narodowości polskiej przebywającymi na terytorium Wielkiej Brytanii. Chodzi osoby podejrzewane (...)

Jakie zmiany czekają sądownictwo?

Jakie zmiany czekają sądownictwo?

Prezydent Aleksander Kwaśniewski już podpisał pięć ustaw wprowadzających zmiany w prawie karnym i wymiarze sprawiedliwości. Przewidują one m.in. surowsze kary za pedofilię oraz rekompensaty z budżetu państwa dla ofiar przestępstw. (...)Będzie państwowa kompensata przysługująca ofiarom (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przestępstwo stalkingu (nękania) jako przestępstwo skutkowe

Przestępstwo stalkingu (nękania) jako przestępstwo skutkowe

Czym charakteryzuje się przestępstwo stalkingu jako przestępstwo skutkowe? Przestępstwo z art. 190a § 1 Kodeksu karnego jest przestępstwem skutkowym. Pomiędzy skutkiem a przyczyną (czynem sprawcy) (...)

Przestępstwo kazirodztwa

Przestępstwo kazirodztwa

Starsza kobieta (ok. 74 lat) mieszka z synem (ok. 50 lat), który jest alkoholikiem. Kobieta, znajdując się w miejscu publicznym np. sklepie i głównie kiedy jest sama, opowiada do sprzedawczyni, że (...)

Mediator w sprawie karnej

Mediator w sprawie karnej

Pokrzywdzony z powodu niewypłacania pensji przez spółkę z o.o. (przez prezes) złożył zawiadomienie do prokuratury i już skierowano przeciwko tej osobie akt oskarżenia do sądu. Pokrzywdzony otrzymał (...)

Przestępstwo stalkingu (nękania) jako przestępstwo skutkowe

Przestępstwo stalkingu (nękania) jako przestępstwo skutkowe

Czym charakteryzuje się przestępstwo stalkingu jako przestępstwo skutkowe? Przestępstwo z art. 190a § 1 Kodeksu karnego jest przestępstwem skutkowym. Pomiędzy skutkiem a przyczyną (czynem sprawcy) (...)

Przestępstwo kazirodztwa

Przestępstwo kazirodztwa

Starsza kobieta (ok. 74 lat) mieszka z synem (ok. 50 lat), który jest alkoholikiem. Kobieta, znajdując się w miejscu publicznym np. sklepie i głównie kiedy jest sama, opowiada do sprzedawczyni, że (...)

Mediator w sprawie karnej

Mediator w sprawie karnej

Pokrzywdzony z powodu niewypłacania pensji przez spółkę z o.o. (przez prezes) złożył zawiadomienie do prokuratury i już skierowano przeciwko tej osobie akt oskarżenia do sądu. Pokrzywdzony otrzymał (...)

Rekompensata za mienie zabużańskie

Rekompensata za mienie zabużańskie

Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza granicami Państwa Polskiego (...)

Forma realizacji prawa do rekompensaty z  tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami obecnej Rzeczpospolitej Polskiej

Forma realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami obecnej Rzeczpospolitej Polskiej

W jakich formach jest realizowane prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami obecnej Rzeczpospolitej Polskiej? Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji (...)

Zasiłek chorobowy, a zakupy na firmę

Zasiłek chorobowy, a zakupy na firmę

Prowadzę działalność gospodarczą (salon usługowy, dwóch pracowników), obecnie znajduję się na zwolnieniu lekarskim. W okresie zwolnienia nie wykonuję osobiście pracy, nie wystawiam faktur, (...)

Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. Czy pracownikom przysługuje (...)

Rekompensata za słupy i gazociąg

Rekompensata za słupy i gazociąg

Na działkach rolnych, których właścicielem jest pan X, stoją słupy wysokiego napięcia oraz biegnie gazociąg. Słupy oraz gazociąg postawiono w latach 60-tych, bez pytania o zgodę ówczesnych (...)

Rekompensata od operatora telefonii komórkowej

Rekompensata od operatora telefonii komórkowej

Właściciel terenu, na którym stał nadajnik operatora telefonii komórkowej, wypowiedział umowę. Skutkiem tego w miejscu, w którym jest siedziba mojej firmy, nie ma praktycznie zasięgu. Rozmowy (...)

Operaty szacunkowe w/s mienia zabużańskiego

Operaty szacunkowe w/s mienia zabużańskiego

Jak sporządzane są operaty szacunkowe w/s mienia zabużańskiego? Przepisy ustawy stanowią, że operaty szacunkowe są sporządzane z uwzględnieniem dowodów świadczących o pozostawieniu (...)

Podstawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Jaka jest podstawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej? Zgodnie z art. 7 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu (...)

Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

Pracownik otrzymał wezwanie z sądu w sprawie spadkowej. Stawiennictwo było obowiązkowe. W związku z tym nie przyszedł do pracy. Wydaje się, że jego nieobecność była usprawiedliwiona. Czy pracownikowi (...)

Rekompensata za mienie zabużańskie

Rekompensata za mienie zabużańskie

Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza granicami Państwa Polskiego (...)

Forma realizacji prawa do rekompensaty z  tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami obecnej Rzeczpospolitej Polskiej

Forma realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami obecnej Rzeczpospolitej Polskiej

W jakich formach jest realizowane prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami obecnej Rzeczpospolitej Polskiej? Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji (...)

Zasiłek chorobowy, a zakupy na firmę

Zasiłek chorobowy, a zakupy na firmę

Prowadzę działalność gospodarczą (salon usługowy, dwóch pracowników), obecnie znajduję się na zwolnieniu lekarskim. W okresie zwolnienia nie wykonuję osobiście pracy, nie wystawiam faktur, (...)

Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. Czy pracownikom przysługuje (...)

Rekompensata za słupy i gazociąg

Rekompensata za słupy i gazociąg

Na działkach rolnych, których właścicielem jest pan X, stoją słupy wysokiego napięcia oraz biegnie gazociąg. Słupy oraz gazociąg postawiono w latach 60-tych, bez pytania o zgodę ówczesnych (...)

Rekompensata od operatora telefonii komórkowej

Rekompensata od operatora telefonii komórkowej

Właściciel terenu, na którym stał nadajnik operatora telefonii komórkowej, wypowiedział umowę. Skutkiem tego w miejscu, w którym jest siedziba mojej firmy, nie ma praktycznie zasięgu. Rozmowy (...)

Operaty szacunkowe w/s mienia zabużańskiego

Operaty szacunkowe w/s mienia zabużańskiego

Jak sporządzane są operaty szacunkowe w/s mienia zabużańskiego? Przepisy ustawy stanowią, że operaty szacunkowe są sporządzane z uwzględnieniem dowodów świadczących o pozostawieniu (...)

Podstawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Jaka jest podstawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej? Zgodnie z art. 7 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu (...)

Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

Pracownik otrzymał wezwanie z sądu w sprawie spadkowej. Stawiennictwo było obowiązkowe. W związku z tym nie przyszedł do pracy. Wydaje się, że jego nieobecność była usprawiedliwiona. Czy pracownikowi (...)

Przeniesienie rekompensaty za mienie zabużańskie

Przeniesienie rekompensaty za mienie zabużańskie

Moja mama jest w trakcie załatwiania spraw związanych z otrzymaniem uzupełnienia rekompensaty za mienie zabużańskie jako jedyny spadkobierca po nieżyjącym dziadku. W chwili obecnej występuję o (...)

Odzyskanie prawa własności do utraconych nieruchomości pozostwionych na wschodzie

Odzyskanie prawa własności do utraconych nieruchomości pozostwionych na wschodzie

Czy jest możliwe odzyskanie prawa własności do utraconych nieruchomości pozostawionych na wschodzie? Na podstawie obowiązujących przepisów nie ma możliwości przeniesienia własności mienia (...)

Ruchomy czas pracy

Ruchomy czas pracy

W zakładzie wdrożono elektroniczny system rejestracji czasu pracy. W regulaminie zdefiniowano tolerancje czasu wejścia: 30 minut przed i 10 minut po ustalonej godzinie oraz czasu wyjścia: 5 minut przed (...)

Zasiłek rehabilitacyjny a działalność gospodarcza

Zasiłek rehabilitacyjny a działalność gospodarcza

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (jednoosobowy handel bez zatrudniania pracowników) z uwagi na stan zdrowia po kilku operacjach zwróciła się do ZUS o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego. (...)

Zadaniowy czas pracy a nadgodziny

Zadaniowy czas pracy a nadgodziny

Pracownik zatrudniony w firmie w umowie o pracę posiada zapis: strony ustalają zadaniowy czas pracy w ramach zasadniczo 8-godzinnej dobowej oraz przeciętnie 40-godzinnej tygodniowej normie czasu pracy (...)

Wynagrodzenie ławników

Wynagrodzenie ławników

Jaki zwrot kosztów przysługuje ławnikowi sądowemu za sesję 7 godzinną jeśli na co dzień ławnik prowadzi własną działalność gospodarczą? Za czas wykonywania czynności w sądzie, ławnikom (...)

FORUM PRAWNE

Odszkodowanie z OC sprawcy - zaniżona wycena PZU

Odszkodowanie z OC sprawcy - zaniżona wycena PZU Witam serdecznie. Około miesiąca temu miałem kolizję drogową, w wyniku której zostało uszkodzone moje auto (w części przedniej: reflektory, maska, (...)

Spowodowałem kolizję, muszę zapłacić poszkodowanemu, który chce mnie naciągnąć.

Spowodowałem kolizję, muszę zapłacić poszkodowanemu, który chce mnie naciągnąć. Witam, Rok temu włączając się do ruchu (cofając) w deszczu nadziałem się na jadącego prawidłowo gościa. (...)

POSZUKUJE ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW

POSZUKUJE ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW PROSZE O POMOC. POTRZEBUEJYM W RODZINIE KOGOS KTO POMOZE NASZYM CORKOM POZBIERAC SIE PO TRAGICZNYCH WYDARZENIACH. GDZIE W WARSZAWIE MOZEMY SIE UDAC (...)

POSZUKUJE ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW

POSZUKUJE ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW PROSZE O POMOC. POTRZEBUEJYM W RODZINIE KOGOS KTO POMOZE NASZYM CORKOM POZBIERAC SIE PO TRAGICZNYCH WYDARZENIACH. GDZIE W WARSZAWIE MOZEMY SIE UDAC (...)

Kompensata dla ofiar przestępstw.

Kompensata dla ofiar przestępstw. Witam. Drodzy forumowicze, proszę o trochę pomocy. Mój syn jest ofiarą poważnego pobicia na tle rozboju z przedłużeniem ręki. Został bardzo ciężko pobity, (...)

Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie?

Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie? Witam, chciał bym prosić Państwa o zainteresowanie niezwykłą i szokującą sprawą która toczy się przed sądem w Bielsku- Białej. (...)

Jaki to artykul? PILNE

Jaki to artykul? PILNE Witam, mam pytanie co oznacza skazany z z art. 205 par.1 kk w zw. z art. 36 par. 2 i 3 kk. Chodzi o mojego znajomego który mi mówi ze odbywal kare za alimenty a ostatnio wyczytalam (...)

Aresztowany w Niemczech 2

Aresztowany w Niemczech 2 Mój przyjaciel najprzypuszczalniej został aresztowany w Niemczech za kradzież w sklepie. Proszę o poradę, czy ktoś wie, co mu grozi, czy więzienie w Niemczech czy w Polsce, (...)

POSZUKUJE ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW

POSZUKUJE ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW PROSZE O POMOC. POTRZEBUEJYM W RODZINIE KOGOS KTO POMOZE NASZYM CORKOM POZBIERAC SIE PO TRAGICZNYCH WYDARZENIACH. GDZIE W WARSZAWIE MOZEMY SIE UDAC (...)

POSZUKUJE ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW

POSZUKUJE ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW PROSZE O POMOC. POTRZEBUEJYM W RODZINIE KOGOS KTO POMOZE NASZYM CORKOM POZBIERAC SIE PO TRAGICZNYCH WYDARZENIACH. GDZIE W WARSZAWIE MOZEMY SIE UDAC (...)

Kompensata dla ofiar przestępstw.

Kompensata dla ofiar przestępstw. Witam. Drodzy forumowicze, proszę o trochę pomocy. Mój syn jest ofiarą poważnego pobicia na tle rozboju z przedłużeniem ręki. Został bardzo ciężko pobity, (...)

Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie?

Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie? Witam, chciał bym prosić Państwa o zainteresowanie niezwykłą i szokującą sprawą która toczy się przed sądem w Bielsku- Białej. (...)

Jaki to artykul? PILNE

Jaki to artykul? PILNE Witam, mam pytanie co oznacza skazany z z art. 205 par.1 kk w zw. z art. 36 par. 2 i 3 kk. Chodzi o mojego znajomego który mi mówi ze odbywal kare za alimenty a ostatnio wyczytalam (...)

Aresztowany w Niemczech 2

Aresztowany w Niemczech 2 Mój przyjaciel najprzypuszczalniej został aresztowany w Niemczech za kradzież w sklepie. Proszę o poradę, czy ktoś wie, co mu grozi, czy więzienie w Niemczech czy w Polsce, (...)

Rekompensata.

Rekompensata. Witam. Odziedziczylem prawo do rekompensaty po moim ojcu. Był to spadek w wyniku waloryzacji rent i emerytur. W PKO obliczono mi to na sumę 3 tysięcy złotych. Poinformowano mnie, że (...)

Rekompensata.

Rekompensata. Witam. Odziedziczylem prawo do rekompensaty po moim ojcu. Był to spadek w wyniku waloryzacji rent i emerytur. W PKO obliczono mi to na sumę 3 tysięcy złotych. Poinformowano mnie, że (...)

rekompensata mienia zabużańskiego

rekompensata mienia zabużańskiego czy rekompensata mienia zabużańskiego podlega podatkowi Nie podlega, ale spadek nalezy zglosic w Urzedzie Skarbowym. MarTe

czy rekompensata za mienie zabużańskie podlega opodatkowaniu?

czy rekompensata za mienie zabużańskie podlega opodatkowaniu? czy rekompensata za mienie zabużańskie podlega opodatkowaniu?

opóźniony przekaz pocztowy, rekompensata od poczty

opóźniony przekaz pocztowy, rekompensata od poczty Posiadam kredyt z dość dużymi ratami, jedną z nich zapłaciłam posługując się usługą poczty polskiej, posiadam potwierdzenie nadania pieniędzy (...)

ile wynosi rekompensata ławnika w sądzie w 2013?

ile wynosi rekompensata ławnika w sądzie w 2013? ile wynosi rekompensata ławnika w sądzie w 2013?

Rekompensata za spóźnioną pensję.

Rekompensata za spóźnioną pensję. W wypadku gdy pracodawca zalega z pensją lub, daje jedynie jej część, lub wogóle jej nie wypłaca to proponuję zacząć od wizyty w Państwowej Inspekcji Pracy (...)

Rekompensata od PKP!!

Rekompensata od PKP!! czy za opóźnienia i warunki przejazdu w pociągach można żądać rekompensaty? a jeśli można, to gdzie?

REKOMPENSATA ZA ZNISZCZENIE MIESZKANIA

REKOMPENSATA ZA ZNISZCZENIE MIESZKANIA Witam! Mieszkam na 2gim piętrze w 100-letniej kamienicy, 2 tygodnie temu w mieszkaniu ponizej mojego - na pierwszym piętrze odbywa się kapitalny remont. W trakcie (...)

Niewywiązanie się z umowy a rekompensata

Niewywiązanie się z umowy a rekompensata Witam, Prowadzę firmę i zleciłem innej firmie podwykonawstwo - zrobienie sklepu internetowego. Została podpisana umowa, wpłacona zaliczka i zostało wykonane (...)

Rekompensata za zmiane 2 lotów bez powiadomienia

Rekompensata za zmiane 2 lotów bez powiadomienia Witam serdecznie. Zacznę od początku: Wraz z żoną kupiliśmy wczasy korzystając z biura wakacje.pl . Wczasy organizowane były przez Grecos- kierunek (...)

Udostępnienie piwnicy dla naprawy usterki a rekompensata finansowa

Udostępnienie piwnicy dla naprawy usterki a rekompensata finansowa Witam Jestem właścicielem komórki lokatorskiej w bloku. Nie mieszkam tam, przechowuję jedynie swoje rzeczy. Przez komórkę przebiegają (...)

Porady prawne