Odszkodowanie za błędne wystawienie Rp-7

Pytanie:

Czy w związku z błędnie wykazanymi składnikami wynagrodzenia na druku Rp-7 wystawionego przez pracodawcę, mogę domagać się odszkodowania za poniesione przeze mnie szkody w postaci zaniżonej emerytury w oparciu o przepisy art. 97 ust.1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. 1982 r. Nr 40 poz. 267 ze zm.)? Po jakim okresie ulegnie przedawnieniu powyższe roszczenie o odszkodowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za błędne wystawienie Rp-7

Na podstawie art. 125 ustawy Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.1998.162.1118), płatnik składek, a więc w tym wypadku pracodawca jest obowiązany do wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości. Jeżeli zatem pracodawca błędnie wykazał składniki wynagrodzenia, nie wywiązał się on z ciążącego na nim obowiązku.
Może się Pan domagać odszkodowania od pracodawcy na zasadach ogólnych przed sądem pracy. Roszczenie przedawnia się z upływem 3 lat od chwili, gdy roszczenie stało się wymagalne. (Ustawa z dn. 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin nie jest już aktem obowiązującym)

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Urzędnik zapłaci karę za błędne decyzje

Urzędnik zapłaci karę za błędne decyzje

Posłowie uchwalili ustawę o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Gazeta Prawna przypomina, że dokument ten wprowadza sankcje finansowe za błędne decyzje urzędników państwowych i samorządowych. – Zwracamy uwagę, że ustawa powinna być tylko częścią reformy administracji publicznej. Potrzebne jest lepsze merytorycznie przygotowanie (...)

Miliony złotych za jazdę po alkoholu

Miliony złotych za jazdę po alkoholu

Sprawca wypadku, który jest pod wpływem alkoholu, zostanie pociągnięty nie tylko do odpowiedzialności karnej, ale również zapłaci za wyrządzone szkody. Zakłady ubezpieczeń nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez pijanych kierowców. Roszczenia ze strony pokrzywdzonych są pokrywane z polisy OC sprawcy. Tyle że będzie on zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty – przypomina Gazeta (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki Obecnie obowiązują jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz korzystających z ulgi na start. Od nowego roku zasady te będą różne – będą zależały od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Inaczej (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia (...)

Zgłoś się do „małego ZUS”

Zgłoś się do „małego ZUS”

Prowadzący działalność gospodarczą na mniejszą skalę, którzy chcą skorzystać z „małego ZUS” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2019 r., powinni przeczytać poniższe informacje.  Zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592.   Na (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek aktywizacyjny został przewidziany w art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o (...)

Wysokość składek ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą

Wysokość składek ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą

1. Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego...   Składki za styczeń – grudzień 2022 roku:   Rodzaj ubezpieczenia/funduszu:EmerytalneRentoweWypadkoweChoroboweFP i FS Podstawa wymiaru 3553,20 zł Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67%  2,45% 2,45%  Kwota (...)

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Przedawnienie roszczeń Zasadą jest, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Instytucja przedawnienia ma kilka zasadniczych celów. Ma ona zdyscyplinować uprawnionego, by w odpowiednim czasie zaczął dochodzić swoich roszczeń. Z drugiej strony, działa na korzyść zobowiązanego, który z upływem przewidzianego (...)

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

Roszczenie z umowy ubezpieczenia – zarówno w stosunku do zakładu o wypłatę umówionego świadczenia – jak i w stosunku do ubezpieczonego – o zapłatę składki, jako roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Do upływu terminu przedawnienia roszczenia mogą być skutecznie dochodzone. Po jego upływie, jest to dość problematyczne. Co oznacza przedawnienie roszczeń? Przedawnienie (...)

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

  Stan faktyczny   21 grudnia 1960 r. w umowie notarialnej o dział spadku, mój wuj zobowiązał się do spłaty mojego ojca, na każde jego żądanie, w kwocie 50 000 zł. Na zabezpieczenie powyższej sumy ustanowiono hipotekę na nieruchomości będącej własnością wuja. Sprawy nigdy mnie rozstrzygnięto – mój ojciec nigdy nie wezwał brata do zapłaty. Obecnie pozostali (...)

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Przedawnienie roszczeń to konsekwencja upływu czasu, określonego przepisami prawa, po którym roszczeń dochodzić nie można, choćby były one bezspornie należne. Przedawnione roszczenie właściwie nie wygasa lecz nabiera cechy tzw. "roszczenia niezupełnego", czyli takiego, które nie może być zasądzone i przymusowo wyegzekwowane. Właśnie dlatego roszczenia przedawnionego nie (...)

Planowane zmiany w zakresie zrzekania się nieruchomości i przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

Planowane zmiany w zakresie zrzekania się nieruchomości i przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

Przedmiotem prac Sejmu jest obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Co do zasady nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem 15 lipca 2006 r., a więc już wkrótce.  Po co zmiany? Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 15 marca 2005 r. (K 9/04) uznał art. 179 K.c. za niezgodny z art. 2 i 165 Konstytucji i orzekł utratę jego mocy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pozew o przywrócenie do pracy i odszkodowanie

Pozew o przywrócenie do pracy i odszkodowanie

Czy możliwym jest, aby w pozwie do Sądu Pracy wnioskować o przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie? Jeżeli tak, to jak powinien być sformułowany taki pozew? O jakie odszkodowanie może ubiegać (...)

Dobrowolne potrącanie należności z wynagrodzenia

Dobrowolne potrącanie należności z wynagrodzenia

Zatrudniłem pracownika na umowę o pracę od 02.01.2007 r. z wynagrodzeniem minimalnym 936 zł. W firmie pracownicy są ubezpieczani grupowo na życie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Pracownicy pisemnie (...)

Ekwiwalent za odzież zamiast wynagrodzenia

Ekwiwalent za odzież zamiast wynagrodzenia

Do regulaminu pracy wprowadzono poniższy zapis: zapewnienie ubioru służbowego, bądź wypłata ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży prywatnej jako tego ubioru. Opis ubioru służbowego określa (...)

Definicje wynagrodzenia brutto i netto

Definicje wynagrodzenia brutto i netto

Czy istnieje wiążąca w praktyce sądowej definicja wynagrodzenia (dochodów) brutto i netto? Czy tez są to pojęcia \"płynne\" tzn. czy za dochód netto można przyjąć dochód brutto pomniejszony (...)

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć? Kwestię dofinansowania dla pracodawców zatrudniających (...)

Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń

W 1992 r. zaciągnęłam pożyczkę u prywatnej osoby. Wyrokiem sądu zostałam zobowiązana do zwrotu. Wierzyciel złożył sprawę u komornika, który prowadził licytację mojego domu. W dziale III (...)

Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu

Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności solidarnej członków zarządu sp. z o.o. i co przerywa ten okres? Od jakiego momentu jest on liczony? Przedawnienie roszczeń z tytułu (...)

Przedawnienie roszczenia z umowy sprzedaży

Przedawnienie roszczenia z umowy sprzedaży

Instytucja przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży przez producenta została uregulowana w Księdze I - Rozdział Przedawnienie roszczeń Kodeksu Cywilnego. W przedmiocie porządkowania i inwentaryzacji (...)

Przedawnienie roszczeń dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych do utworu

Przedawnienie roszczeń dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych do utworu

Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczeń dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych do utworu? Termin przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych (które (...)

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Ubiegam się od zakładu pracy w którym pracowałem, (a który w momencie przejścia przeze mnie na emeryturę błędnie wykazał składniki wynagrodzenia potrzebne dla ZUS do wyliczenia wskaźnika wysokości (...)

FORUM PRAWNE

Błędny wpis Banku PKO SA do BIK-u.

Błędny wpis Banku PKO SA do BIK-u. Moja "przygoda" z PKO zaczęła się w listopadzie ubiegłego roku. Opiszę sytuacje w skrócie. Prowadzę działalność gospodarczą o dwóch profilach. W październiku (...)

odzkodowanie

odzkodowanie Proszę mi pomóc co mam robić gdy w mieszkaniu w którym mieszkam powstało zagrzybienie mieszkanie jest spółdzielczo- własnościowe a zagrzybienie powstało z winy spółdzielni ponieważ (...)

WARTA zaniża wypłatę odszkodowanie z OC

WARTA zaniża wypłatę odszkodowanie z OC 2 tygodnie temu miałem wypdek. Zostałem uderzony przez samochód. Sprawca jest ubezpieczonu w Warcie. Tam też zgłosiłem szkodę. Przedstawiono mi kosztorys (...)

Odzkodowanie od ZUS

Odzkodowanie od ZUS Witam, prosze o informacje w jaki sposob (i czy w ogole mozna) domagac sie odszkodowania za zlamanie nogi na schodach do ZUS. Czy kwote odszkodowania ustala sie dowolnie czy reguluja (...)

ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UMOWY O ZAKAZIE KONKURENCJI

ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UMOWY O ZAKAZIE KONKURENCJI Podpisałem z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, przez okres dwóch lat. Było to w roku 2002. Stosunek pracy uległ (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

U. ZLECENIE, a składki ZUS

U. ZLECENIE, a składki ZUS Dzień Dobry Zwracam się z zapytaniem, co robić i jak szukać pomocy, pracuje w firmie, która zatrudnia ponad 40 osób, firma zajmuję się branżą budowlaną, mój staż (...)

Składki ZUS 2011

Składki ZUS 2011 Witam. chciałbym się dowiedzieć jak będzie wyglądać sytuacja z ZUSem w 2011 roku. Czy składki ZUS znacząco wzrosną?? z góry dziękuję za odpowiedź! Ile wynosza składki ZUS (...)

Zajęcie wynagrodzenia-spłata kredyru

Zajęcie wynagrodzenia-spłata kredyru W jakiej wysokości pracodawca może zająć wynagrodzenie na wniosek banku (spłata kredytu) jeżeli pracownik przez prawie całą część miesiąca znajduje się (...)

RMUA pracodawca nie chce co miesiac wystawiac.

RMUA pracodawca nie chce co miesiac wystawiac. Gdzie to zglosic? Przez dwa lata nie dostale ani 1 RMUA! (koza) raczej nie mozna nigdzie tego zglosic,poprostu musisz nachodzic kadrowa i zadac - badz niech (...)

Przedawnienie długów.

Przedawnienie długów. Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć czy podobnie jak w prawie karnym, tak w przypadku długo istnieje możliwość przedawnienia długu?? chodzi zdaje się o przedawnienie (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

przedawnienie roszczeń

przedawnienie roszczeń Proszę o pomoc. 22 lutego 2002 r pewna firma wystawiła na mnie fakturę za domenę internetową na kwotę 244 zł . W informacji reklamowej była informacja że jest to okres (...)

Przedawnienie roszczeń - opłata za studia

Przedawnienie roszczeń - opłata za studia Ile wynosi okres po którym następuje przedawnienie roszczeń dotyczących oplat za kształcenie wyższe ? od którego momentu ten okres się "liczy" (...)

Porady prawne