Opodatkowanie najmu za złotówkę!

Pytanie:

"Wspólnik spółki cywilnej jednocześnie właściciel lokalu użytkowego, zawiera umowę najmu lokalu za "symboliczną złotówkę" z pozostałymi wspólnikami czyli spółką. Czy w takiej sytuacji spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 22a ustawy o podatku od osób fizycznych? Czy wspólnik będzie musiał rozszerzyć prowadzoną w spółce działalność gospodarczą o najem lokalu i jak będzie wyglądała kwestia opodatkowania takiej umowy najmu?"

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie najmu za złotówkę!

Amortyzacja na podstawie art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych najprawdopodobniej nie wchodzi w grę. Z treści Państwa poprzednich pytań wynika, iż przedmiotowy lokal nie jest własnością wspólnika, lecz przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu. Prawo to zostało wymienione w art. 22b ust. 1 pkt 2 ustawy jako tzw. wartość niematerialna i prawna.

Jeśli chodzi o amortyzację tego lokalu jako wartości niematerialnej i prawnej do wskazać należy, iż uprawnienie to przysługiwać może wyłącznie wspólnikowi. To jest on bowiem posiadaczem tego prawa. Za wyjątkiem niektórych umów leasingu, prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych nigdy nie przysługuje innym podmiotom niż właścicielom (w przypadku środków trwałych) oraz posiadaczom praw (w przypadku wartości niematerialnych i prawnych). W szczególności uprawnienie to nigdy nie przysługuje najemcom.

Jeśli chodzi o pytanie o konieczność rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej wskazać należy, iż nie ma takiej potrzeby. Nie ma bowiem przeszkód, aby osoba prowadząca działalność gospodarczą uzyskiwała poza tą działalnością przychody z najmu.

Na marginesie należy zauważyć, iż najem za „symboliczną złotówką” jest w omawianym o tyle ryzykowana, że między wspólnikiem a spółką zachodzą powiązania majątkowe w rozumieniu przepisów art. 25 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc należy liczyć się z tym, że organy podatkowe zakwestionują taką umowę.

Jeśli chodzi o zasady opodatkowania umów najmu lokalu użytkowego między wspólnikiem spółki cywilnej a spółką to:

  • najem taki stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowanie podatkiem VAT (wspólnik może jednak korzystać ze zwolnienia podmiotowego),
  • w zakresie w jakim umowa nie jest zawierana „z samym sobą” czynsz najmu stanowi przychód wspólnika z tytułu najmu (por. art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz koszt uzyskania przychodów spółki.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika