Oskładkowanie świadczeń urlopowych

Pytanie:

Czy od świadczenia urlopowego powinna być naliczona składka zdrowotna i ewentualnie składki na ubezpieczenie społeczne?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Oskładkowanie świadczeń urlopowych

Stosownie do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika stanowi przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięty z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przewidzianych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu socjalnego, a także świadczenia urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenie urlopowe, o którym mowa w powołanej ustawie, wypłacane jest wówczas, kiedy zakład nie tworzy funduszu.

Porady prawne

Natomiast co do składek na ubezpieczenie zdrowotne, to sprawa wygląda następująco: do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się jednak wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się ograniczenia.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rozporządzenie, które zwalnia świadczenia urlopowe ze składek z ubezpieczenia społecznego dotyczy składek emerytalnych i rentowych. Przepisy o sposobie ustalania składek na ubezpieczenie społeczne nakazują odpowiednie stosowanie tych przepisów.

Zatem należy wnioskować, że wolą ustawodawcy świadczenia urlopowe zostały zwolnione z naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne