Pobranie próbki pisma

Pytanie:

Pewna osoba napisała do prokuratury doniesienie, jakoby podpis mojego ojca na pewnym dokumencie złożony został nie przez niego, ale prawdopodobnie przeze mnie. Dodam, że jest to osoba, która leczy się psychiatrycznie. Policja mnie po raz trzeci wzywa i przesłuchuje na tą okoliczność. Dotychczas chętnie współpracowałam, ale mam juz tego dosyć, gdyż zajmuje mi dużo czasu, a zdarzały mi się wcześniej bezpodstawne dziwaczne oskarżenia i moja cierpliwość się wyczerpuje. Czy mogę odmówić współpracy powołując się na 183 kpk, skoro oni chcą, żebym pisała kilkustronicowe teksty pismem ręcznym? Skoro chodzi o rzekomy podpis, więc mogłoby mnie to narazić na odpowiedzialność karną. Dodam, że mój tata zmarł niedawno, ale dokument był podpisany przez niego za życia (jest dowód, gdyż za życia był wysłany pocztą), ale nie było żadnego świadka podpisywania. I jest osoba, która to poddaje w wątpliwość. Mój charakter pisma może być trochę podobny do pisma mojego ojca, podobnie jak to się ma z podobieństwem fizycznym (jestem do niego bardzo podobna) oraz podobieństwem charakteru i osobowości. Czy 183 KPK dotyczy także odmowy współpracy w zakresie pisania, skoro Policji chodzi o próbki pisma, żeby zdobyć dowody na to, że niby ja podpisałam za mojego ojca pewien dokument? Czy oni mogą mnie zmusić do pisania? Obawiam się, że mój charakter pisma jest bardzo podobny do tego, jaki miał mój ojciec. Podobnie jak podobieństwo fizyczne i charakterologiczne miedzy nami. Dodam, że mój ojciec niestety nie żyje, bo wtedy problem by nie istniał.

Masz inne pytanie do prawnika?

3.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pobranie próbki pisma

Art. 183 kodeksu postępowania karnego dotyczy wyłącznie odpowiedzi na konkretne pytanie zadane świadkowi. Nie znajduje on zastosowania do próbek pisma. Jednakże nie można nikogo zmusić do tego, by cokolwiek napisał. Ponieważ nie pisze Pani o przedstawieniu zarzutów, zakładamy, że jest Pani przesłuchiwana w charakterze świadka. W każdym razie - zgodnie z art. 74 § 3 kpk - nawet jako osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa (tj. gdyby w ocenie organu istniały już podstawy do tego, by uznać Panią za osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa)  miałaby Pani tylko obowiązek poddać się oględzinom zewnętrznym ciała i innym badaniom niepołączonym z naruszeniem integralności ciała (można od Pani pobierać odciski, fotografować Panią, okazywać inną osobą), a także można by od Pani pobrać krew, włosy, wymaz ze śluzówki policzków lub inne wydzieliny organizmu. Żaden przepis nie zmusza natomiast do "aktywnego" udziału w badaniach. Należy jedynie pamiętać, że fakt odmowy będzie oceniany przez sąd (o ile w ogóle w sprawie zostanie wniesiony akt oskarżenia) i może (ale nie musi, nie ma tu reguł) świadczyć na niekorzyść.

Porady prawne

Do badania pisma powołuje się biegłego grafologa. Ekspert z pewnością nie będzie kierował się wyłącznie "podobieństwem" między charakterem pisma Pani i Pani ojca; badanie grafologiczne jest o wiele bardziej złożone.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Paliwa z baków do kontroli!

Paliwa z baków do kontroli!

Kto i komu skontroluje paliwo? Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m.in. kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego.  Chodzi głównie o wykrycie w kontrolowanym paliwie znacznika przeznaczonego do znakowania oleju opałowego lub oleju napędowego przeznaczonego na cele opałowe, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowy. W (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty sądowe a opłaty sądowe Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich spraw lepiej jest poczekać, a z jakimi przyśpieszyć. Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z (...)

Identyfikatory biometryczne w paszportach

Identyfikatory biometryczne w paszportach

Parlament Europejski uważa, że paszporty biometryczne wydawane dzieciom poniżej 12 roku życia nie muszą zawierać odcisków palców posiadacza. Jednak obowiązek posiadania własnego paszportu przez nieletnich pomoże walczyć ze zjawiskiem handlu dziećmi. Paszporty biometryczne zostaną wprowadzone w UE oraz Norwegii, Szwajcarii i Islandii w czerwcu br.Na sesji w Strasburgu Parlament Europejski (...)

Ogólne opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Ogólne opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Jakie przepisy należy stosować?  Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Nowa ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się, do czasu zakończenia postępowania (...)

Konsekwencje nieuiszczenia opłaty w wysokości stałej przez adwokata

Konsekwencje nieuiszczenia opłaty w wysokości stałej przez adwokata

Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na pytanie czy przepis art. 130 [2] § 3 k.p.c. ma zastosowanie w sprawach podlegających opłacie podstawowej? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że przepis art.130 [2] § 3 k.p.c. stosuje się do środków odwoławczych i środków zaskarżenia podlegających opłacie podstawowej, o której mowa w art. 35 i 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i korzystnych dla klientów ZUS, po porządkowe. Niżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dla (...)

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

W podatku od spadku i darowizn dla ustalenia obowiązującego stanu prawnego w pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy nastąpiło nabycie (tj. śmierć osoby, po której nabywamy określone rzeczy). Poniższe wyjaśnienia odnoszą się do nabycia tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego według stanu prawnego od dnia (...)

Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

Jakiego rodzaju ulgi przewidują przepisy? Ustawa – Ordynacja podatkowa przewiduje cztery rodzaje ulg, z jakich będący w kłopotach podatnik może skorzystać. Są to: zaniechanie poboru podatku, rozłożenie podatku bądź zaległości podatkowej na raty, odroczenie terminu płatności podatku bądź zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej.      Przyznanie (...)

Jaka opłata od zażalenia na zarządzenie o zwrocie zgłoszenia wierzytelności?

Jaka opłata od zażalenia na zarządzenie o zwrocie zgłoszenia wierzytelności?

Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika zarządził zwrot wierzycielom pisma obejmujące zgłoszenie wierzytelności. Wierzyciel złożył zażalenie. W toku rozpatrywania tego zażalenia Sąd Rejonowy rozważał, jaką opłatę należy pobrać od tego środka zaskarżenia i na jakiej podstawie prawnej. Swe wątpliwości przedstawił postanowieniem Sądowi Najwyższemu w formie (...)

Uczelnia ukarana za brak powiadomień o naruszeniu ochrony danych

Uczelnia ukarana za brak powiadomień o naruszeniu ochrony danych

Prezes UODO nałożył 25 tys. zł kary na Śląski Uniwersytet Medyczny, gdyż na uczelni doszło do naruszenia ochrony danych, o którym administrator powinien powiadomić nie tylko organ nadzoru, ale i osoby, których dotyczył ten incydent. Organ nadzoru oprócz nałożonej kary, nakazał również uczelni powiadomienie osób, których dotyczyło (...)

Można obniżać wypłaty komorników

Można obniżać wypłaty komorników

Dłużnik będzie mógł złożyć wniosek o zmniejszenie opłaty komorniczej. Sąd rozpatrzy żądanie biorąc pod uwagę nakład pracy komornika i sytuację majątkową dłużnika oraz jego dochody. Już 17 czerwca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 40, poz. 228). Dokument zmniejszy dolegliwości egzekucji wobec dłużników zasługujących (...)

Jakie podejrzany ma prawa?

Jakie podejrzany ma prawa?

  Kto jest podejrzanym, a kto oskarżonym?  Podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Podejrzanym jest się zawsze o popełnienie konkretnego czynu zabronionego. Oskarżonym natomiast jest osoba, (...)

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

Kto ma status podejrzanego w postępowaniu karnym? Podejrzany to osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której postawiono już zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego. Do czasu wydania prawomocnego wyroku jest on uznawany za niewinnego! Nie ma obowiązku dowodzić swojej niewinności! To oskarżyciel musi dowieść (...)

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom. Zastępuje ono dotyczczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i sposobu udzielania oraz cofania ochrony i pomocy (...)

Nowe zasady udzielania ochrony świadkom koronnym

Nowe zasady udzielania ochrony świadkom koronnym

23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); udzielania setOstatni( '3' ); ochrony i setOstatni( '4' ); pomocy setOstatni( '5' ); świadkom setOstatni( '6' ); koronnym i setOstatni( '7' ); innym setOstatni( '8' ); uprawnionym setOstatni( '9' ); osobom. Zastępuje ono dotyczczas obowiązujące (...)

Zamiast w więzieniu zamkną ich w domu

Zamiast w więzieniu zamkną ich w domu

Oskarżony poczeka na proces i wyrok siedząc przed telewizorem we własnym mieszkaniu. Na jego ręce lub nodze znajdzie się bransoletka z nadajnikiem, a w domu stacjonarne urządzenie monitorujące. Sąd określi, na jaką odległość od niego będzie można oddalić się aresztantowi. Maksymalnie będzie to 200 metrów w każdym kierunku. Sam areszt może potrwać 2 lata. Z takiego rozwiązania (...)

Odmowa dostępu do akt śledztwa nie narusza równości stron

Odmowa dostępu do akt śledztwa nie narusza równości stron

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztowania. Zastrzegł jednocześnie poufność uzasadnienia wniosku. Obrońcy podejrzanego odmówiono dostępu do akt postępowania przygotowawczego. Obrońca zarzucił, iż taka odmowa narusza równość stron i uniemożliwia mu obronę.Sąd Apelacyjny orzekł, iż odmowa dostępu do akt śledztwa nie narusza (...)

Jakie są prawa tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym?

Czym jest tymczasowe aresztowanie? Areszt tymczasowy to środek zapobiegawczy, który polega na odizolowaniu oskarżonego (podejrzanego) od świata zewnętrznego na czas oznaczony w postanowieniu sądu (do 3 miesięcy). Po tym okresie sąd może jednak przedłużyć tymczasowe aresztowanie ze względu na szczególne okoliczności sprawy.  Środki zapobiegawcze można stosować w celu (...)

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Określa ona zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych czy dostawców tych produktów, (...)

Czy można zaskarżyć niewykonane postanowienie o zatrzymaniu?

Czy można zaskarżyć niewykonane postanowienie o zatrzymaniu?

Prokurator zarządzeniem nakazał zatrzymać i doprowadzić podejrzanego do szpitala, celem przeprowadzenia badań sądowo-psychiatrycznych. Nakaz ten nie został faktycznie wykonany, ale podejrzany złożył zażalenie na ww. zarządzenie. Sąd rejonowy, rozpoznając zażalenie, powziął wątpliwość, którą zawarł w pytaniu prawnym do Sądu Najwyższego: Czy osobie podejrzanej, o której (...)

Kiedy nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania?

Kiedy nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 lipca 2018 r. wydał wyrok w sprawie C-268/17 - AY (dotyczący nakazu aresztowania i świadka). Uznał w nim, iż nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania na podstawie decyzji prokuratora o zakończeniu postępowania karnego, jeśli w jego toku osoba, której dotyczy nakaz została przesłuchana wyłącznie w charakterze (...)

Europejski nakaz dochodzeniowy

Europejski nakaz dochodzeniowy

Wszedł w życie europejski nakaz dochodzeniowy. Dzięki niemu łatwiej będzie występować o dowody znajdujące się na terytorium innego państwa UE. Przykładowo - francuski prokurator prowadzący śledztwo w sprawie terrorystów ukrywających się w Belgii może zwrócić się do tamtejszej prokuratury, by w jego imieniu przesłuchała świadków lub przeszukała mieszkania. (...)

Wyznaczenie obrońcy to nie orzekanie

Wyznaczenie obrońcy to nie orzekanie

Podejrzanemu postawiono zarzut popełnienia zbrodni, którą osądzić powinien sąd okręgowy. Zgodnie z art. 81 § 1 k.p.k. obrońcę z urzędu dla takiego podejrzanego wyznaczyć powinien prezes właśnie sądu okręgowego. Stało się jednak inaczej i obrońcę wyznaczył prezes sądu rejonowego. Podejrzanego aresztowano na trzy miesiące, od czego odwołał się jego adwokat. Sąd (...)

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

Z rażącym naruszeniem prawa w 2008 r. przez sąd pan Lucjan trafił do zakładu psychiatrycznego, gdzie spędził 10 lat. Orzekł tak Sąd Najwyższy, który uwzględnił kasację RPO w sprawie mężczyzny, który był podejrzany o kradzież roweru wartości 400 zł. W posiedzeniu sądu, który decydował o zamknięciu w szpitalu, udział pana Lucjana był obligatoryjny (...)

Profesjonalny obrońca w sprawach o wykroczenia już na etapie przedsądowym

Profesjonalny obrońca w sprawach o wykroczenia już na etapie przedsądowym

1 sierpnia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, która rozszerza zakres prawa do obrony w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Dzięki tej nowelizacji podejrzany o popełnienie wykroczenia będzie mógł korzystać z pomocy profesjonalnego prawnika już na etapie postępowania wyjaśniającego, zanim sprawa o wykroczenie zostanie rozpoznana (...)

Facebook na celowniku obrońców WikiLeaks

Facebook na celowniku obrońców WikiLeaks

Dzisiaj sąd zdecyduje, czy podejrzany o gwałt redaktor naczelny WikiLeaks opuści areszt. Hakerzy z Polski, Niemiec czy Wielkiej Brytanii planują w tym czasie atak na strony, które odmówiły w ostatnich tygodniach współpracy ze stroną Juliana Assange’a. Na celowniku są Facebook, Twitter i Amazon. Assange jest podejrzany o molestowanie seksualne i gwałt, których (...)

Zatrzymani za granicą usłyszą zarzuty po polsku

Zatrzymani za granicą usłyszą zarzuty po polsku

Podejrzany lub oskarżony o przestępstwo w innym kraju UE otrzyma w języku dla niego zrozumiałym informacje o przysługujących prawach. Policjant w Niemczech czy Anglii wręczy nam pouczenie w języku polskim. Obcokrajowiec zatrzymany za bójkę w naszym kraju usłyszy zarzuty w języku dla niego zrozumiałym – przewiduje ogłoszona przez Komisję Europejską propozycja nowej unijnej dyrektywy. - (...)

Zwolnienie z tajemnicy statystycznej

Zwolnienie z tajemnicy statystycznej

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 180 § 1 k.p.k., w zakresie zezwalającym na zwolnienie z tajemnicy statystycznej, z art. 51 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 47 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 42 ust. 3 Konstytucji RP i art. 2 Konstytucji RP. Powyższy wniosek złożony został po zbadaniu (...)

Podejrzany będzie miał dostęp do dowodów

Podejrzany będzie miał dostęp do dowodów

Podejrzany i jego obrońca będą mieli dostęp do dowodów, na podstawie których stosowany ma być areszt. Sejm poprawił właśnie przepisy kodeksu postępowania karnego. Posłowie nie mieli innego wyjścia – dzisiejsze regulacje (chodzi o art. 156 i 250 k.p.k.) w sprawie dostępu do akt na różnych etapach postępowania są niekonstytucyjne.Rzeczpospolita, a.ł. 19-06-2009 r. podejrzany, (...)

Czy słynny detektyw zostanie aresztowany?

Czy słynny detektyw zostanie aresztowany?

(...)Wczoraj do sądu trafił wniosek o aresztowanie Rutkowskie-go. ­ Jego pozostawanie na wol-ności groziłoby utratą materiału dowodowego. (...)Rutkowski jest podejrzany o współpracę z baronem mafii paliwowej Henrykiem M. i pomoc w wypraniu dla niego znacznych sum. Na współpracy detektywa z oszustem Skarb Państwa stracił co najmniej trzy miliony zł. (...)Prokuratura Krajowa chce też (...)

Dopalacze mogą całkowicie zniknąć z rynku

Dopalacze mogą całkowicie zniknąć z rynku

Resort zdrowia zawiesi podejrzany środek na 18 miesięcy. W tym czasie zostanie zbadane, czy jest szkodliwy dla zdrowia – informuje Rzeczpospolita. – Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który przewiduje szybkie reagowanie na pojawiający się na rynku podejrzany środek – powiedział Rzeczpospolitej Piotr Olecho, rzecznik (...)

Co daje dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej?

Co daje dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej?

Wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności  Kodeks karny skarbowy przewiduje, że w postępowaniu prowadzonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego, zanim wniesiono akt oskarżenia, sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może zgłosić wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Przed pierwszym przesłuchaniem finansowy (...)

Zakupy online - jak nie dać się oszukać?

Zakupy online - jak nie dać się oszukać?

Chcesz, żeby zakupy on-line były nie tylko szybkie i wygodne, ale także bezpieczne? Poznaj podstawowe zasady bezpiecznych zakupów. ##baner## SPRZEDAWCA Korzystaj ze znanych sklepów, internetowe super-okazje często okazują się oszustwami, Przeczytaj regulamin sklepu i zasady zwrotu towarów, zweryfikuj dane rejestrowe firmy, Sprawdź opinie o sprzedawcy na platformie handlowej (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

Kto ma status zatrzymanego w postępowaniu karnym? Zatrzymany to osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, wobec której zastosowano środek przymusu w postaci pozbawienia wolności. Do czasu wydania prawomocnego wyroku jest on uznawany za niewinnego! Nie ma obowiązku dowodzić swojej niewinności! To oskarżyciel musi dowieść jego winy. Jeżeli czegoś nie rozumiesz lub potrzebujesz (...)

Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

  W jakich sprawach prowadzi się dochodzenie? Dochodzenie jest uproszczoną formą prowadzenia postępowania przygotowawczego (przedsądowego) w sprawie karnej. Generalnie można powiedzieć, iż jest ono prowadzone w drobniejszych sprawach. Zgodnie z art. 325b § 1 K.p.k., dochodzenie prowadzi się w sprawach o przestępstwa należące do właściwości sądu rejonowego (aby sprawdzić, (...)

O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?

O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?

Niestabilna sytuacja w niektórych regionach świata, poja­wia­jące się, na równi z istniejącymi, nowe ogniska zapalne i konflikty oraz wciąż aktualne zagrożenie aktami terrorystycznymi – wszystko to przemawia za przemyślanym i ostrożnym plano­waniem podróży turystycznych oraz wszelkiego rodzaju wyjazdów za granicę. Przy podejmowaniu tych (...)

Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski. (stan prawny do 30.06.2001)

Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski. (stan prawny do 30.06.2001)

Jaką osobę prawo polskie uważa za cudzoziemca? Cudzoziemcem jest każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Prawo polskie wyznacza dla obcokrajowców szczególne warunki, które muszą spełnić, aby legalnie wjechać do Polski, przebywać w naszym kraju oraz go opuścić. Zasadą jest, że cudzoziemiec wjeżdżając do Polski i przebywając w naszym kraju legalnie, (...)

Uważaj na podejrzany telefon z infolinii banku...

Uważaj na podejrzany telefon z infolinii banku...

Rzecznik Finansowy ostrzega przed nową metodą oszustów Do Rzecznika Finansowego trafiają skargi od klientów, którym oszuści wyczyścili konta bankowe, wykorzystując do tego zaufanie klientów do banków. Oszuści znaleźli nową metodę – podszywają się pod pracownika banku i nakłaniają klientów do przekazywania środków oraz instalacji (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odmowa złożenia próbki pisma a przeszukanie

Odmowa złożenia próbki pisma a przeszukanie

Nie chciałabym poprzez odmowę współpracy spowodować rewizji w moim mieszkaniu. Jeśli nie będę chciała pisać kilkustronicowych wypracowań, to czy Policja może zrobić przeszukanie mojego mieszkania (...)

Status świadka w postępowaniu karnym

Status świadka w postępowaniu karnym

Ponad 3 lata temu pośredniczyłam w otrzymaniu kredytu, a także w podpisaniu umowy kredytowej Kredytobiorcami są dwa małżeństwa. Po 2 latach przyszło do mnie do firmy wezwanie z policji, w celu (...)

Prawo do lokalu socjalnego

Prawo do lokalu socjalnego

W 1995 r. zawarto umowę najmu lokalu mieszkalnego z właścicielką kamienicy na okres 10 lat. W umowie zaznaczono również, że po okresie 10 letnim umowa przechodzi na czas nieokreślony (ręczny dopisek (...)

Sprzeciw od nakazu na urzędowym formularzu

Sprzeciw od nakazu na urzędowym formularzu

Spółdzielnia mieszkaniowa wniosła pozew przeciwko lokatorce o zapłatę za niepłacony czynsz. Sąd wydał nakaz w postępowaniu upominawczym. Lokatorka ma wszystkie dowody wpłat, gdyż rok wcześniej (...)

Opłata za sprzeciw wnoszony przez kilka osób

Opłata za sprzeciw wnoszony przez kilka osób

W jaki sposób spowodować, by sędzia uznał, że wniesienie jednej opłaty od sprzeciwu winno zaspokoić sąd ponieważ pozwanych było trzech, a odpowiedzialność za zobowiązanie wspólna. Według (...)

Stawiennictwo na wezwanie

Stawiennictwo na wezwanie

Proszę o wyjaśnienie mi (doprecyzowanie): dlaczego, skoro jestem wzywany jako STRONA, przekreślone są słowa "PODEJRZANY" i "ŚWIADEK", skoro (jak Państwo twierdzicie) jestem jednym z nich? Bo rozumiem, (...)

Zmiana zarzutu po odczytaniu go podejrzanemu

Zmiana zarzutu po odczytaniu go podejrzanemu

Podejrzanemu został odczytany zarzut rozsyłania tekstów uwłaczających czci rzekomo pokrzywdzonego i jego rodziny, w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności. I prokurator określił to przestępstwo (...)

Wyjaśnienia podejrzanego i jego małżonka

Wyjaśnienia podejrzanego i jego małżonka

Zostałem wezwany na Policję celem przesłuchania w charakterze świadka, gdzie mam złożyć zeznania przeciwko współmałżonkowi, który z kolei będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. (...)

Zażalenie do prokuratury

Zażalenie do prokuratury

Zażalenie do prokuratury na sposób traktowania mnie i dzieci (ofiar przemocy) przez organa prowadzące śledztwo napisałam 6 marca 2007 r. W następstwie tego (dochodzenie ciągnie się od października (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Czy istnieje jakiś ostateczny termin wniesienia przez Prokuratora oskarżenia do sadu przeciw podejrzanemu? Czy propozycja dobrowolnego poddania sie karze przez podejrzanego musi nastąpić na pierwszym (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Prokurator zaproponował podejrzanemu dobrowolne poddanie się karze. Czeka na decyzje podejrzanego. Podejrzany nigdy nie miał do czynienia z Prokuraturą i Sądami i nie wie jaką ma zaproponować karę. (...)

Akt oskarżenia

Akt oskarżenia

Czy jest możliwe aby w sprawie karnej nikt nie informował podejrzanego o tym że prokuratura planuje mu postawić jakiś zarzut, ani o tym że postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte i zakończone (...)

Postanowienie o ściganiu listem gończym

Postanowienie o ściganiu listem gończym

Czy postanowienie o ściganiu listem gończym można wydać tylko wówczas, gdy zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego, czy też również wtedy, gdy sformułowano wobec niego zarzuty (...)

Uzyskanie dostępu do akt sprawy karnej

Uzyskanie dostępu do akt sprawy karnej

Zostałem oskarżony o groźby karalne (pozbawienie życia), przy czym groźby te wzbudziły obawę, że zostać spełnione to jest o czyn z art. 190 § 1 KK. W prokuraturze toczyło się postępowanie, (...)

Zapoznanie się z aktami śledztwa

Zapoznanie się z aktami śledztwa

Czy podczas trwania postępowania przygotowawczego podejrzany może zwrócić się do prokuratora o opis stanu postępowania i jego toku? Zgodnie z art. 321 kodeksu postępowania karnego jeżeli istnieją (...)

Wgląd do akt postępowania przygotowawczego

Wgląd do akt postępowania przygotowawczego

Czy jako podejrzany o przestępstwo mam w każdej chwili możliwość wglądu do akt? Czy muszę składać jakiś wniosek i gdzie? Zgodnie z kodeksem postępowania karnego jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, (...)

Zażalenie na umorzenie dochodzenia

Zażalenie na umorzenie dochodzenia

Po złożeniu do Prokuratora Rejonowego doniesienia o popełnieniu przestępstwa zostało wszczęte pod nadzorem Prokuratury przez Policję dochodzenie o przestępstwo. Po pewnym czasie z Prokuratury Rejonowej (...)

Zażalenie na postanowienie o tymczasowym areszcie

Zażalenie na postanowienie o tymczasowym areszcie

Jak często można pisać zażalenia na postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu, jeżeli pierwsze zostało odrzucone. Do jakiego czasu można przedłużać tymczasowe aresztowanie? Czy podejrzany (...)

Postawienie zarzutów a odczytanie aktu oskarżenia

Postawienie zarzutów a odczytanie aktu oskarżenia

Jaka jest różnica miedzy postawieniem zarzutów przez prokuraturę, a postawieniem aktu oskarżenia? Postawienie zarzutów określonej osobie przez prokuratora powoduje, że staje się ona podejrzanym (...)

Przedawnienie karalności przestępstwa

Przedawnienie karalności przestępstwa

Prokuratura w X podejrzany o przestępstwo z art.291 § 1 KK. Dokonane listopad 2000 do czerwca 2001. Był dozór 3 razy w tygodniu, zerwany samowolnie w grudniu 2001 r. Prokuratura w Y, podejrzany o przestępstwo (...)

Fałszywe wyjaśnienia podejrzanego

Fałszywe wyjaśnienia podejrzanego

Mężowi postawiono zarzuty i przesłuchano go jako podejrzanego. Wśród twierdzeń, które się znalazły w protokole, są oczywiste kłamstwa. Nie dotyczą one jednak sprawy, a faktów związanych z (...)

Zażalenie na bezczynność prokuratora

Zażalenie na bezczynność prokuratora

Kontrahent wyłudził towar. Wszczęte postępowanie karne zostało zawieszone przez prokuratora rejonowego, ponieważ podejrzany przedkłada udokumentowane przez biegłego lekarza zwolnienie lekarskie, (...)

Wezwanie do Prokuratury w innym województwie

Wezwanie do Prokuratury w innym województwie

Otrzymałem wezwanie z prokuratury w innym województwie i w tymże wezwaniu słowa dotyczące charakteru: podejrzanego, świadka, biegłego, tłumacza, specjalisty - wszystkie są wykreślone, a dopisano (...)

Pouczenie o prawie do odmowy odpowiedzi

Pouczenie o prawie do odmowy odpowiedzi

Oglądałem w telewizji reportaż z pracy policji drogowej. W pewnym momencie policjant zapytał kierowcę, czy ten pił alkohol. Niezależnie od jednoznacznej oceny takiego zachowania jak jazda po pijanemu: (...)

Wyłączenie sprawy do odrębnego postępowania

Wyłączenie sprawy do odrębnego postępowania

Podejrzany o przestępstwo, został wyłączony z tej sprawy i nadano jego sprawie inną sygnaturę akt. Do tego momentu miał obowiązek w ramach dozoru stawiać się trzy razy w tygodniu na policji oraz (...)

Brak odpowiedzi prokuratury na wnioski dowodowe

Brak odpowiedzi prokuratury na wnioski dowodowe

Przeciwko mnie prokuratura prowadziła dochodzenie w zw. z art. 270 par. 1 k.k. W dniu 29 maja 2006 roku zostałem - jako podejrzany - zaznajomiony z materiałami dochodzenia. Ponieważ było to końcowe (...)

Stawiennictwo osobiste podejrzanego na wezwanie

Stawiennictwo osobiste podejrzanego na wezwanie

Czy jeśli jestem na stałe w USA (zielona karta), a jednocześnie jestem podejrzany w sprawie karnej w Polsce to czy na wezwanie policji (na razie telefoniczne) powinienem wrócic do kraju i złożyć (...)

Podstawy tymczasowego aresztowania

Podstawy tymczasowego aresztowania

Zostałem wezwany przez policję na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie o wyłudzenie. Czy podczas przesłuchania policja może postawić mi zarzuty i zamknąć mnie w areszcie? Czy ze świadka (...)

Wezwanie pokrzywdzonego na przesłuchanie

Wezwanie pokrzywdzonego na przesłuchanie

Prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie o znęcanie się nad rodziną. Zarówno ja jak i syn posiadamy status pokrzywdzonego. Z ilu dniowym wyprzedzeniem winnam być powiadomiona przez policję (...)

Pobranie odcisków palców podejrzanego

Pobranie odcisków palców podejrzanego

W wyniku kłamliwych oraz niezgodnych z prawdą i stanem faktycznym działań zostałem oskarżony z art. 190 § 1 kk o wypowiadanie gróźb karalnych przez doniesienie do prokuratury. Prokurator wezwał (...)

FORUM PRAWNE

grafolog a sprawa karna

grafolog a sprawa karna Czy można zarządać ponownej ekspertyzy grafologa chodzi o zarzut podrobienia podpisu? (ama) można złożyc wniosek o przeprowadzenie kolejnej ekspertyzy; trzeba pamietac o tym (...)

Pomocy!!! Podrobienie podpisu! Opinia grafologa

Pomocy!!! Podrobienie podpisu! Opinia grafologa Temat: podrobienie podpisu kara Pracowałam jako akwizytor mając 22-23 lata, dla firmy energetycznej, w 2011 roku została podpisana umowa ( do jej akceptacji (...)

umowa z netia a fałszerstwo

umowa z netia a fałszerstwo Witam potrzebuje rady jakis czas temu mieszkałam z męzczyzna wspólna przyszłość i tak dalej wynajelismy mieszkanie założyliśmy internet z neti problem tkwi w tym (...)

Przestępstwo gospodarcze

Przestępstwo gospodarcze Mam pytanie, może ktoś wie ile czasu ma prokuratura przy prowadzeniu sprawy o popełnienie przestępstwa gospodarczego na zakończenie śledztwa tzn. umozenie lub wykrycie sprawcy (...)

Nieodebrane pobranie, pozew cywilny, brak numeru PESEL

Nieodebrane pobranie, pozew cywilny, brak numeru PESEL Witam, złożyłem do sądu pozew cywilny, sprawa o nieodebrane pobranie, po prawie dwóch miesiącach otrzymałem takie wezwanie: Sąd wzywa do (...)

Państwo prawa?

Państwo prawa? Proszę opomoc w sprawie fałszerstwa testamentu biegły grafolog wydał 2 opinie różniące się o 180stopni czy kwestionować iż biegły w moim mniemaniu stracił wiarygodność (...)

Wynagrodzenie bez podatku

Wynagrodzenie bez podatku Witam, potrzebuję numery paragrafów dotyczące nie odprowadzenia podatku za wynagrodznie pracownika przez pracodawcę. Chciałbym złożyć na niego skargę US jak ją sformułować? Z (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

gwarancja

gwarancja Mam taki problem... wczoraj kupiłam dvd w tesco i nie działa:/ karta gwarancyjna nie została jeszcze podbita poniewaz dostałam 5 dni na sprawdzenie tego sprzetu...czy mam prawo odzyskac (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

Podejrzany

Podejrzany Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy pójdę do więzienia jak posiadałem środki odurzające i psychotropowych art 62 ust 1

podejrzany z art. 286 §1 kk, czy Policja ma obowiązek pobrać odciski palców?

podejrzany z art. 286 §1 kk, czy Policja ma obowiązek pobrać odciski palców? Jestem podejrzany o przęstępstwo z art. 286 §1 kk, jestem osobą wcześniej nie karaną. Policja upiera się, aby pobrać (...)

Podejrzany o Handel Narkotykami

Podejrzany o Handel Narkotykami Witam przychodze na to forum z ciekawością sytuacji w której się znajduje i licze również na pomoc w uzyskaniu odpowiedzi. A więc zacznę od tego że nigdy nie byłem (...)

grafolog a podejrzany

grafolog a podejrzany Witam Zostalem wezwany jako podejrzany w zwiazku z wandalizmem/graffiti na mieście. Czy jako podejrzany mogę odmówić próbie pisma dla grafologa, a jeśli tak to czy będą (...)

Czy Prokurator może wezwać świadka jako podejrzany?

Czy Prokurator może wezwać świadka jako podejrzany? Czy Prokurator może wezwać świadka jako podejrzany? Byłem przesłuchane w policji jako świadek i tak się skończyło. Otrzymałem wezwania (...)

dostalem wezwanie na policję jako podejrzany o zniesławienie co dalej? czy powinienem zlozyć zeznania

dostalem wezwanie na policję jako podejrzany o zniesławienie co dalej? czy powinienem zlozyć zeznania dostalem wezwanie na policję jako podejrzany o zniesławienie co dalej? czy powinienem zlozyć (...)

dostalem wezwanie na policję jako podejrzany o zniesławienie co dalej? czy powinienem zlozyć zeznania

dostalem wezwanie na policję jako podejrzany o zniesławienie co dalej? czy powinienem zlozyć zeznania dostalem wezwanie na policję jako podejrzany o zniesławienie co dalej? czy powinienem zlozyć (...)

Witam prosze o pomoc - przesluchanie

Witam prosze o pomoc - przesluchanie Witam chciał bym zapytać tych którzy się znają bo ja niestety jestem w tym temacie zielony a szkoda bo by zgrało się wszystko do kupy a wiec w skrócie Złapano (...)

Wezwanie do prokuratury

Wezwanie do prokuratury Tydzien temu dostałem wezwanie do stawienia się w prokuraturze , jestem podejrzany o przestępstwo z art 278&1 kk. Domyslam sie ze chodzi o sytulacje z przed ponad 10 lat , (...)

Bójka podejrzany

Bójka podejrzany Mój syn z kolegą zostali podejrzanymi w bójce.Idąc drogą spotkali chłopaków i od słownych zaczepek zaczeli się bić. Kolega syna pobił chłopaka a syn trzymał drugiego twierdzi (...)

Porady prawne