Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Pytanie:

Co to znaczy, że wymiar składki zdrowotnej zus od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 8% od kwoty zadeklarowanej, a jednocześnie podstawą wymiaru jest dochód? Czy może taka osoba zadeklarować mniejszą podstawę wymiaru składki niż wynosi jej dochód?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Stosownie do treści art. 21 Ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1, art. 24 i 199. Art. 199 Ustawy precyzuje zaś, iż wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 21, wynosi:

  1. od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2003 r. - 8% podstawy wymiaru;
  2. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. - 8,25% podstawy wymiaru;
  3. od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - 8,5% podstawy wymiaru;
  4. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. - 8,75% podstawy wymiaru.

Z powyższego wynika zatem, iż w 2005 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia wynosi 8,50 % podstawy wymiaru.

Porady prawne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą lub osób z nimi współpracujących stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego wynagrodzenia. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Wedle zaś danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło:

  • w 2004 r. - 2.289,57 zł,
  • w I kwartale 2005 r. - 2.415,45 zł,
  • w II kwartale 2005 r. - 2.318,53 zł.

W przypadku zatem osób prowadzących działalność pozarolniczą podstawą obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie 75 % przeciętnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa powyżej. Wynika z tego ponadto, iż osiągnięty przez przedsiębiorcę faktyczny dochód nie ma istotnego znaczenia dla ustalenia wysokości składki, związany jest on bowiem z możliwością odliczenia od niego tej składki (7,75 % składki).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne