Posiłki dla pracowników

Pytanie:

"Spółka finansuje częściowo posiłki pracowników (nie wynika to z przepisów prawa pracy). Czy stanowi to koszt uzyskania przychodu spółki i przychód do opodatkowania pracownika?"

Odpowiedź prawnika: Posiłki dla pracowników

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku pracy uważa się m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Wydatki ponoszone na rzecz pracowników, które nie wynikają bezpośrednio z przepisów BHP stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie pracownika. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w sytuacji, gdy poniesionych przez pracodawcę wydatków nie da się jednak odnieść do poszczególnych pracowników (np. nie jest ewidencjonowane czy dany pracownik korzysta z posiłków), to nie można tych wydatków zaliczyć do przychodów pracowników, w rozumieniu przepisów powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego nie mogą one podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tak: postanowienie Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 24 lutego 2005 r., sygn. PD/415-2/2005).

W zakresie kosztów uzyskania przychodów pracodawcy wśród organów podatkowych przeważa pogląd, iż finansowanie pracownikom niewynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy posiłków nie można uznać za racjonalny wydatek, mający bezpośredni wpływ na uzyskiwane przychody, wiec nie może być zaliczony do kosztów podatkowych. Jest to bowiem świadczenie na rzecz pracowników, stanowiące szczególną formę ich wynagradzania. Jednocześnie należy stwierdzić, że wydatki na sfinansowanie posiłków pracownikom nie wiążą się bezpośrednio z działalnością gospodarczą podatnika (por: postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 14 lipca 2005 r., sygn. US.PD/423-20/JG/05).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika