Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pytanie:

Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zły stan emocjonalny dziecka w rodzinie zastępczej i ignorowanie tego faktu, utrudnianiu rodzinie naturalnej kontaktu z dzieckiem, składanie fałszywych oświadczeń w Sądzie, a zasadzie w pismach do Sądu dotyczących kontaktów z dzieckiem rodziny naturalnej. Urząd Wojewódzki przesłał skargę do Przewodniczącego Rady Powiatowej w O. Czy słusznie? Nadmieniam, że Starostwo Powiatowe - PCPR w O. było stroną w zakończonym w listopadzie 2005 roku postępowaniu sądowym dotyczącym właśnie dziecka wymienionego w skardze.

Masz inne pytanie do prawnika?

27.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne - powiatowe centra pomocy rodzinie. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu decyzje administracyjne wydaje starosta lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie i inni pracownicy centrum upoważnieni na wniosek kierownika. Zarząd powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie lub kierownika ośrodka pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu. Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie przedkłada sądowi, co najmniej raz w roku, wykaz rodzin zastępczych. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. W zakresie zatem rozpatrywania skarg właściwy jest powiat.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne