Procedura nadania znaku CE na wyroby włókiennicze

Pytanie:

Jak wygląda procedura nadawania znaku CE na importowane zabawki i artykuły włókiennicze?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Procedura nadania znaku CE na wyroby włókiennicze

Zgodnie § 28 i nast. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, badanie typu WE jest procedurą poprzez którą jednostka, która uzyskała notyfikację, zwana dalej „jednostką notyfikowaną”, sprawdza i poświadcza, że zatwierdzony model zabawki spełnia zasadnicze wymagania dotyczące tej zabawki. Producent zabawki lub jego upoważniony przedstawiciel, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa w jednej jednostce notyfikowanej, wniosek o przeprowadzenie badania typu WE. Wniosek o przeprowadzenie badania typu WE powinien zawierać: oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę i adres; opis zabawki; informacje o miejscu wyprodukowania zabawki; dane dotyczące projektu i wykonania zabawki; dokumenty umożliwiające dokładną identyfikację zabawki; wykaz norm zharmonizowanych, zastosowanych w całości lub częściowo; opis czynności podjętych w celu zapewnienia, że zabawka pozostanie zgodna z zasadniczymi wymaganiami. Do wniosku o przeprowadzenie badania typu WE należy dołączyć model zabawki, który będzie produkowany. Jednostka notyfikowana przeprowadza badanie typu WE w następujący sposób: - po pierwsze, sprawdza czy dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę są właściwe oraz sprawdza, czy zabawka nie stanowi zagrożenia dla dziecka lub osób trzecich; - po drugie, przeprowadza odpowiednie badania i testy, stosując w jak największym stopniu normy zharmonizowane, w celu sprawdzenia, czy model zabawki spełnia zasadnicze wymagania opisane w rozdz. 2 wyżej powołanego rozporządzenia). Przepisy dotyczące oznakowania CE i procedur oceny zgodności stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Jeżeli model zabawki spełnia zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu, jednostka notyfikowana wystawia certyfikat zgodności (certyfikat zgodności zawiera wnioski z badania, opis zastosowanych metod badania oraz opisy i rysunki zatwierdzonej zabawki) i powiadamia o tym wnioskodawcę. W przypadku gdy jednostka notyfikowana odmawia wystawienia certyfikatu zgodności informuje o tym niezwłocznie wnioskodawcę, ministra właściwego do spraw gospodarki, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Europejską. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i potwierdził ich zgodność, wystawia deklarację zgodności lub umieszcza oznakowanie CE, zgodnie z wymaganiami określonymi w dyrektywach nowego podejścia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne