Przedłużenie umowy ubezpieczenia OC

Pytanie:

Zgodnie z przepisami w przypadku nie wypowiedzenie umowy OC pojazdów mechanicznych, zostanie ona przedłużona na kolejny okres. Czy jest możliwość, aby została ona samoczynnie przedłużona na innych warunkach niż poprzednia umowa tzn. firma ubezpieczeniowa zmieniła zasady i nie uwzględnia zniżki za bezszkodową jazdę? Skoro w poprzedniej polisie widniały zniżki w kwocie 60%, to czy bez informowania ubezpieczonego umowa mogła być zawarta nie uwzględniając żadnych zniżek? Czy istnieje jakaś podstawa prawna, która reguluje tą sprawę? Czy jest możliwe samoczynne przedłużenie umowy na innych warunkach?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedłużenie umowy ubezpieczenia OC

 

Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (...) jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Oznacza, to że zostaje zawarta nowa umowa według aktualnie obowiązujących zasad. Ustawa nie używa bowiem słów, że umowa uważana jest za przedłużoną, co sugerowałoby, iż zostaje zawarta wedle poprzednich warunków. Zgodnie z prawem cywilnym zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu. To jednak umowa nie jest bezterminową, lecz umową zawartą na czas określony. Przy czym nawet jeśli umowa zawarta na czas określony zostałaby zmieniona w trakcie jej obowiązywania, to takie zmiany będą obowiązywały jeśli druga strona się na nie zgodzi. Jeśli się na nie nie godzi, to ma możliwość jej wypowiedzenia. W powyższym przypadku doszło do zmiany ustalania zasad wysokości składki. Jednakże te zmiany nie dotyczyły poprzedniej umowy, lecz nowo zawieranych. Zatem dopiero nowa umowa została zawarta wedle niekorzystnych warunków, o których Pan nie wiedział.

Porady prawne

Zgodnie z kodeksem cywilnym przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia. Przepis wprowadza zasadę posługiwania się przy zawieraniu umów ubezpieczenia ogólnymi warunkami ubezpieczenia, gdyż masowość tych umów czyni niemożliwym negocjowanie przez ubezpieczyciela z każdym klientem szczegółów treści umowy. Z tego względu istotne postanowienia dla wszystkich umów w zakresie danego rodzaju ubezpieczenia określają w sposób jednolity ogólne warunki ubezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia określają w między innymi sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej lub opłat pobieranych przez zakład ubezpieczeń oraz metod ich indeksacji, a także ich wysokość. Poza tym jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne