Przejęcie majątku likwidowanej sp.z o.o.

Pytanie:

"Obecnie likwiduję sp.z o.o. \"X\" w której jedynym udziałowcem jest moja sp.z o.o.\"Y\" Minęło już 6 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji - i moja inna spółka \"Y\" chce przejąć majątek po zlikwidowanej spółce \"X\". Środki trwałe są na kwotę 8 tyś zł, natomiast kasa w gotówce jest w wysokości 59tyśzł. Czy moja spółka \"Y\" po przejęciu majątku po zlikwidowanej sp.\"X - zapłaci podatek? Czy to będzie dla niej przychód opodatkowany(kasa i sr.trwale)"

Odpowiedź prawnika: Przejęcie majątku likwidowanej sp.z o.o.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także  wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Mając na uwadze treść powyższego przepisu należy stwierdzić, że wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki stanowić będzie podlegający opodatkowaniu przychód.

Jednakże należy tutaj przytoczyć treść art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

 

Reasumując należy stwierdzić, że dochodem z udziału w zyskach osób prawnych podlegającym opodatkowaniu będzie różnica między kwotami faktycznie otrzymanymi a kosztami nabycia czy też objęcia udziałów w likwidowanym podmiocie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika