Przejęcie sieci wodno - kanalizacyjnej przez gminę

Pytanie:

Czy gmina może odmówić przejęcia sieci wodno - kanalizacyjnej, którą wybudował prywatny inwestor?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przejęcie sieci wodno - kanalizacyjnej przez gminę

Zastosowanie może znaleźć art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Zgodnie z nim „Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie”. Gmina nie może odmówić takiego przejęcia. Ewentualne uchylanie się od zawarcia stosownej umowy mogłoby mieć miejsce tylko wtedy, gdy urządzenie nie odpowiadałoby właściwym parametrom technicznym określonym w odrębnych przepisach. Jeśli jednak gmina uchylałaby się bezpodstawnie od obowiązku zawarcia umowy, to pozostałoby wystąpienie na drogę sądową z żądaniem przejęcia wybudowanych przez siebie urządzeń. Osobie, która z własnych środków wybudowała urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne przysługuje bowiem roszczenie o ich odpłatne nabycie przez gminę (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 24 czerwca 2004 r., sygn. II CK 404/03). Przejęcie wodociągów powinno nastąpić odpłatnie, przepisy jednak nie określają jakiej wysokości opłaty gmina powinna ponieść z tego tytułu. Powinno to zostać więc określone (w drodze ustaleń z gminą) w umowie przekazania, a gdy strony nie doszłyby do porozumienia kwestię tę musiałby rozstrzygnąć sąd. Przy ustaleniach wysokości opłat za przejęcie prywatnie wybudowanej sieci wodno - kanalizacyjnej sąd powinien brać pod uwagę wartość urządzeń oraz nakładów koniecznych do doprowadzenia urządzeń do standardu technicznego umożliwiającego bezpieczną, trwałą i ekonomicznie uzasadnioną eksploatację (wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2007 r., sygn. II CNP 81/2006).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne