Przeszukanie mieszkania przez Policję

Pytanie:

"Jakie prawo ma policja, gdy wkracza do domu? Czy powinna mieć \"zawsze\" nakaz i jakie prawo ma właściciel mieszkania, gdy policja jest w mieszkaniu tzn. co może, a czego nie może? Czy policja może zacząć przeszukiwać mieszkanie, gdy nie ma właściciela, ale np. znajduje się w mieszkaniu syn lub brat? "

Odpowiedź prawnika: Przeszukanie mieszkania przez Policję

Zgodnie z art. 219 kpk w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także u celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, można dokonywać przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują. W celu znalezienia wspomnianych rzeczy i na wskazanych warunkach można także dokonać przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów. Przeszukania dokonuje prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora policja, a w wypadkach wskazanych w ustawie także inny organ. Postanowienie sądu lub prokuratora należy okazać osobie u której przeszukanie ma być przeprowadzone. Jednak w wypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło być wydane organ dokonujący przeszukanie okazuje nakaz kierownika jednostki lub legitymację służbową, a następnie powinien zwrócić się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia należy doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu żądanie tej osoby. O prawie zgłoszenia żądania należy ją pouczyć.

Przeszukanie zamieszkałych pomieszczeń dokonywane być winno w porze nocnej (od godz. 22 do 6) tylko w przypadkach nie cierpiących zwłoki, niemniej przeszukiwanie rozpoczęte za dnia można prowadzić nadal mimo nastania pory nocnej.

Osobę, u której ma nastąpić przeszukanie, należy przed rozpoczęciem czynności zawiadomić o jej celu i wezwać do wydania poszukiwanych przedmiotów. Osoba ta ma prawo być obecna podczas przeszukiwania, a ponadto podczas tej czynności może być obecna osoba wskazana przez tą, u której dokonuje się przeszukania, jeżeli nie uniemożliwia to przeszukania albo nie utrudnia go w istotny sposób. Gdy przy przeszukaniu nie ma gospodarza lokalu, należy do przeszukania przywołać przynajmniej jednego dorosłego domownika lub sąsiada.

Przeszukanie winno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność dotyczy oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości.

Jeżeli osoba, u której przeprowadza się przeszukanie oświadczy, że wydane lub znalezione przy przeszukaniu pismo lub inny dokument zawiera wiadomości objęte tajemnicą państwową, służbową, zawodową lub inną chronioną ustawą albo ma charakter osobisty, organ przeprowadzający czynności przekazuje niezwłocznie pismo lub inny dokument bez jego odczytywania prokuratorowi lub sądowi w opieczętowanym opakowaniu. Tryb ten nie obowiązuje w stosunku do pism lub innych dokumentów jeżeli ich posiadaczem jest osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa i do pism lub innych dokumentów o charakterze osobistym, których jest ona posiadaczem, autorem lub adresatem.

 

Przedmioty wydane lub znalezione w czasie przeszukania należy po dokonaniu oględzin, sporządzeniu spisu i opisu zabrać albo oddać na przechowanie osobie godnej zaufania z zaznaczeniem obowiązku przedstawienia na każde żądanie organu prowadzącego postępowanie. Osobom zainteresowanym należy natychmiast wręczyć pokwitowanie stwierdzające, jakie przedmioty i przez kogo zostały zatrzymane. Z przeszukania powinien ponadto zostać sporządzony protokół. Na postanowienie dotyczące przeszukania oraz na inne czynności przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone. Zażalenie na postanowienie wydane lub czynność dokonaną w postępowaniu przygotowawczym rozpoznaje sąd rejonowy, w okręgu którego toczy się postępowanie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika