Rękojmia za wady mieszkań

Pytanie:

Czy istnieje jakaś rękojmia sprzedającego mieszkanie za wady mieszkania - jego stan techniczny? Niecały rok temu otrzymałam w darowiźnie od babci mieszkanie, które to mieszkanie babcia 2 miesiące wcześniej wykupiła od Urzędu Miasta na zasadach wykupu z bonifikatą. Po roku od nabycia przez babcię mieszkania doszło do awarii wodociągowej, której przyczyną było prawdopodobnie zamarznięcie rur (w związku z tym zalałam sąsiada). Czy jest jakiś czas- okres za jaki sprzedający tj. urząd odpowiada za wady (stan techniczny) mieszkania? Zamierzałam przeprowadzić remont w mieszkaniu, ale niestety nie zdążyłam.

Masz inne pytanie do prawnika?

27.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rękojmia za wady mieszkań

Uprawnienia wynikające z rękojmi kształtują się w następujący sposób: Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny.  Odstąpienie od umowy ani żądanie obniżenia ceny nie jest możliwe, jeśli sprzedawca niezwłocznie wady usunie. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości (np. nieruchomość), a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów. W sytuacji, gdy rzecz była już naprawiana, kupujący może od razu odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny, chyba że wady są nieistotne. Warto przy tym pamiętać, że rękojmia na wady budynku wynosi trzy lata. Powyższe uprawnienia istnieją w relacji między kupującym i sprzedającym, czyli między babcią a gminą. Natomiast w obecnej chwili mamy do czynienia z darowizną babci na rzecz wnuczki. Zgodnie z przepisami dotyczącymi tej umowy darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli rzecz darowana ma wady, darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził obdarowanemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich w czasie właściwym. Przepisu tego nie stosuje się, gdy obdarowany mógł z łatwością wadę zauważyć. Jest jednak oczywiste, że wnuczka nie chce dochodzić odszkodowania od swojej babci, podstawa ewentualnego roszczenia jest przy tym w opisanej sytuacji wątpliwa. W związku z tym, że darczyńca nie przeniósł na obdarowanego uprawnień z rękojmii należałoby uznać, iż to kupujący, czyli babcia, może dochodzić tych uprawnień wobec gminy. Możliwe jest jednak udzielenie wnuczce pełnomocnictwa w tym zakresie. Warto jednak podkreślić, że uprawnienia z rękojmii dotyczą wad, które istniały w budynku już w momencie sprzedaży. Nie wiadomo, czy tak było w powyższym przypadku.

Na marginesie sprawy,  doradzamy ubezpieczenie mieszkania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: