Rezydentura podatkowa żony Ukrainki

Pytanie:

Od 2 lat pozostaję w związku małżeńskim z Ukrainką, przebywa ona tutaj z kartą pobytu czasowego, nie pracuje, jest na moim utrzymaniu. Rozliczam sie jak przedsiębiorca PIT-36 na zasadach ogólnych. Czy mogę ująć ją w rocznym rozliczeniu PIT jako rezydenta podatkowego polskiego i skorzystać ze wspólnego opodatkowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rezydentura podatkowa żony Ukrainki

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 (tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany. Zasada ta ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Porady prawne

Zatem co do zasady jeśli małżonkowie mają wspólność majątkową przez cały rok i przez cały rok są małżeństwem, a mąż uzyskuje dochody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych, a żona nie pracuje, mogą rozliczyć się w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wspólnie. W przypadku jeśli żona posiada obce obywatelstwo może być wątpliwe czy podlega w Polsce nieograniczonemu czy też ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Żeby bowiem rozliczać się wspólnie musi podlegać obowiązkowi nieograniczonemu. Co do zasady zatem musi posiadać w Polcse miejsce zamieszkania przez co rozumie się posiadanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku (z zastrzeżeniem postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowaniu).

Jeśli jednak żona wyszła za mąż za obywatela polskiego, przebywa w Polsce stale od dwóch lat (w sposób legalny), to nie powinno być wątpliwości, że jej rezydencja podatkowa jest w Polsce, a zatem podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a więc jest możliwość wspólnego rozliczenia z mężem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne