Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Pytanie:

Od dwóch lat piastuje stanowisko prezesa w jednej z Radomskich firm. Ostatnimi czasy wyniki w naszej firmie nie są zadowalające, niestety reszta rady nadzorczej nie chce podjąć ważnych decyzji dla naszej firmy. Z tego powodu chciałbym zrezygnować ze stanowiska prezesa.

Masz inne pytanie do prawnika?

28.7.2015

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Problematyka rezygnacji członka zarządu z zajmowanej funkcji regulowana jest tylko fragmentarycznie przez ustawodawcę. Słusznie wskazuje Andrzej Kidyba w Komentarzu aktualizowanym do art. 208 Kodeksu spółek handlowych, iż przez członka zarządu należy rozumieć każdego członka zarządu bez względu na jego określenie w umowie spółki (prezes, wiceprezes, zastępca prezesa). Te ostatnie określenia mają różnicować pozycję poszczególnych członków zarządu, ale nie z punktu widzenia praw i obowiązków, lecz wewnętrznego usytuowania organizacyjnego.

Do złożenia rezygnacji z funkcji prezesa przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Zastosowanie znajdzie zatem art. 746 § 2 k.c., zgodnie z którym przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. Przepisy prawa nie przewidują przy tym ograniczeń, aby można było zrezygnować z funkcji prezesa pozostając w składzie zarządu.

Porady prawne

Z powyższych przepisów jednoznacznie zatem wynika, iż złożenie rezygnacji przez prezesa zarządu z pełnionej przez siebie funkcji jest w pełni dopuszczalne. Ustawodawca nie wprowadza bowiem żadnych ograniczeń w tym zakresie. O ile jednak dopuszczalność złożenia rezygnacji nie budzi wątpliwości, to problematyczne jest ustalenie, w jaki sposób należy dokonać takiej czynności.

Jak zauważa J. Naworski w Komentarzu do Kodeksu spółek handlowych: Jeżeli umowa spółki nie reguluje kwestii wymienionych w poprzedniej uwadze [dot. rezygnacji – przyp. red.], w rachubę wchodzą stosowane odpowiednio przepisy o zleceniu, tj. art. 746 § 2 i 3 k.c., a zatem rezygnacja może nastąpić w każdym czasie i jest skuteczna z chwilą dotarcia do spółki oświadczenia woli członka zarządu w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 zd. 1 k.s.h.).

W dalszej części komentarza autor rozważa szczegółowo sposób w jaki rezygnacja ma być złożona. Słusznie bowiem przyjmuje, że stwierdzenie, iż oświadczenie o rezygnacji powinno zostać złożone spółce samo w sobie nie pozwala na ustalenie komu takie oświadczenie należy złożyć. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że członek zarządu rezygnację powinien złożyć na ręce rady nadzorczej albo pełnomocnika spółki, a więc w trybie art. 210 § 1 k.s.h. Wydaje się, że analogiczne postępowanie powinno znaleźć miejsce w przypadku rezygnacji wyłącznie z funkcji prezesa z jednoczesnym pozostaniem członkiem zarządu.

art. 210 k.s.h. 

§ 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników
§ 11. Uchwała o powołaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 1, powołanego w celu zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki, która ma zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może być podjęta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. 
§ 2. W przypadku gdy wspólnik, o którym mowa w art. 173 § 1, jest zarazem jedynym członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.
§3. Wymogu zachowania formy aktu notarialnego, o którym mowa w § 2, nie stosuje się do czynności prawnej dokonywanej przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. 

Dopiero w braku tych podmiotów rezygnacja winna zostać złożona osobie uprawnionej do powołania członka zarządu albo wspólnikom. Powyższy pogląd nie jest jednakże powszechnie akceptowany w literaturze i judykaturze. Według niektórych przedstawicieli doktryny oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu (a więc także rezygnacji z pełnienia samej funkcji prezesa) powinno być złożone na ręce innego członka zarządu albo prokurenta.

Warto przy tym zauważyć, iż pierwsze ze wskazanych powyżej stanowisk, zakładające, że rezygnacja powinna być złożona na ręce rady nadzorczej lub pełnomocnika spółki powołanego uchwałą jest dość mocno ugruntowany w orzecznictwie i doktrynie. Świadczą o tym następujące wypowiedzi przedstawicieli literatury:

W zakresie złożenia przez członka zarządu oświadczenia woli o rezygnacji z funkcji członka zarządu stosować należy art. 210 k.s.h. W konsekwencji członek zarządu powinien złożyć oświadczenie woli o rezygnacji radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi powołanemu uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 210 § 1 k.s.h.).” - Borkowski Marcin, Glosa do wyroku SN z dnia 3 listopada 2010 r., V CSK 129/10. Teza nr 3, LEX 143274/3.

Wypowiedzenie z art. 746 k.c. ma na celu przerwanie istniejącego stosunku prawnego pro futuro z chwilą dojścia do drugiej strony oświadczenia woli o wypowiedzeniu (art. 61 k.c.). Adresatem tego oświadczenia w odniesieniu do rezygnacji z funkcji członka zarządu powinna być rada nadzorcza bądź pełnomocnik, którzy reprezentują spółkę w umowach oraz w sporach z członkami zarządu.” - Gburzyńska-Dulewicz Agata, Charakter prawny członkostwa w zarządzie spółek kapitałowych. Teza nr 9, St.Iur.2005.44.109.

Prawidłowe wydaje się złożenie rezygnacji kierowane do rady nadzorczej lub pełnomocnika. Należy więc rozszerzyć zawartą w art. 210 § 1 i art. 379 § 1 k.s.h. regułę dotyczącą reprezentacji również na jednostronne czynności prawne członków zarządu. Dla zakończenia wątpliwości teoretycznych, jak i praktycznych celowa byłaby jednak nowelizacja wskazanych przepisów i zastąpienie w nich zwrotu "w umowie" zwrotem "przy czynnościach prawnych".” - Wajda Dominika, Rezygnacja z członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej. Teza nr 1, Pr.Spółek.2008.6.23.

Aby [...] skutecznie złożyć rezygnację, przy braku rady nadzorczej jedyny członek zarządu [spółki z ograniczoną odpowiedzialnością] powinien złożyć rezygnację na rzecz pełnomocnika lub, gdy go nie ma, doprowadzić do jego powołania.” - Tomczak Michał, Kodeks spółek handlowych, cz. XVI. Rezygnacja członka władz. Teza nr 2, Rzeczposp. PCD.2000.12.1

Powyższe zapatrywania doktryny znalazły również odzwierciedlenie w orzecznictwie:

Oświadczenie woli o rezygnacji, podobnie jak wypowiedzenie, wymaga zakomunikowania innej osobie (...). Podmiotem zainteresowanym tym oświadczeniem w sensie materialnoprawnym jest spółka jako osoba prawna. (...) Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu powinno być złożone na ręce rady nadzorczej. (...) W braku odmiennych postanowień regulaminu rady nadzorczej - dojście oświadczenia woli o rezygnacji z funkcji członka zarządu do jednego z członków rady nadzorczej w sposób określony w art. 61 k.c., można uznać za chwilę złożenia rezygnacji.” - postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2004 r., V CK 600/03, LEX nr 359340.

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu następuje poprzez złożenie oświadczenia woli i jest ona skuteczna- zgodnie z art. 61 i 746 § 2 k.c. w zw. z art. 202 § 5 k.s.h.- w chwili zakomunikowania go spółce, którą w tym przypadku reprezentuje rada nadzorcza. Jest to jednostronna czynność prawna, jej skuteczność nie zależy od jej przyjęcia przez spółkę ani od istnienia i podania ważnych powodów, następuje ona ze skutkiem ex nunc. Brak ważnych powodów skutkować może tylko odpowiedzialnością odszkodowawczą członka zarządu w stosunku do spółki za straty wynikłe z rezygnacji.” – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 marca 2009 r., I SA/Łd 1452/08 LEX nr 550368

W świetle powyższych uwag, powinien zatem Pan złożyć rezygnację z funkcji prezesa na ręce rady nadzorczej lub pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników. Jeśli w spółce nie funkcjonuje rada nadzorcza, to rezygnacja powinna zostać złożona na ręce pełnomocnika spółki. W tym celu powinien Pan zwołać zgromadzenie wspólników, na którym powinna być podjęta uchwała o wyborze takiego pełnomocnika.

Może się jednak zdarzyć, że w spółce nie funkcjonuje rada nadzorcza oraz nie ma możliwości powołania pełnomocnika. Taką sytuację słusznie rozważa J. Naworski stawiając pytanie: Quid iuris, gdy spółka nie ma rady nadzorczej i nie został powołany specjalny pełnomocnik? Autor jednocześnie odpowiada: Według A. Szumańskiego (w: Kodeks spółek..., s. II, s. 473) rezygnacja powinna być złożona na ręce wspólników. Autor jednak przyznaje, że może to mieć miejsce w spółkach o małej liczbie wspólników. Przedstawiona przez R. Pabisa (Spółka..., s. 286-287) koncepcja powiadomienia wszystkich organów spółki, zwołania zgromadzenia w celu wyboru nowego zarządcy i złożenia dopiero na zgromadzeniu rezygnacji wydaje się zbyt skomplikowana. Przesądzenie, że spółkę reprezentują podmioty wymienione w art. 210 § 1, podważa stanowisko A. Szumańskiego. Sąd Najwyższy w powołanym w poprzedniej uwadze wyroku z 27 stycznia 2010 r., II CSK 301/2009, LexPolonica nr 2440310, teza 3 i 4, które dotyczy likwidatora, co nie ma znaczenia z punktu widzenia rozważanego problemu) przyjmuje konsekwentnie, że w przypadku, gdy nie działa rada nadzorcza i nie został ustanowiony specjalny pełnomocnik, członek zarządu powinien doprowadzić do jego powołania i zakomunikować mu oświadczenie o rezygnacji. Zakomunikowanie oświadczenia o rezygnacji jedynemu wspólnikowi, gdy wchodzi w rachubę zastosowanie art. 210 § 1, nie może zostać uznane za skuteczne. Pozostaje pytanie, na które Sąd Najwyższy nie odpowiedział: komu ma złożyć oświadczenie o rezygnacji zarządca, w sytuacji, w której zgromadzenie wspólników nie podjęło uchwały o ustanowieniu pełnomocnika do przyjęcia jego oświadczenia woli? Zaniechanie powołania specjalnego pełnomocnika uniemożliwiłoby członkowi zarządcy złożenie rezygnacji. Sytuacja byłaby zatem patowa, bo przecież nie sposób uznać, że likwidator powinien wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora stosownie do art. 42 § 1 k.c. Można też zadać retoryczne pytanie, mając na uwadze stan faktyczny, na kanwie którego zapadł wyrok Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2010 r., o sens zwoływania zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki, na którym jedyny wspólnik powoła pełnomocnika, o którym mowa w art. 210 § 1. W konsekwencji należy uznać, że złożenie przez zarządcę rezygnacji na ręce jedynego wspólnika było skuteczne. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, ze względów praktycznych, w przypadku obstrukcji ze strony wspólników, którzy nie ustanawiają specjalnego pełnomocnika, zgodzić trzeba się z A. Szumańskim (w: Kodeks spółek..., s. II, s. 473), że rezygnacja może być złożona na ręce wszystkich wspólników (zakomunikowana poszczególnym wspólnikom)

Podsumowanie:

Według niektórych przedstawicieli doktryny oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu powinno być złożone na ręce innego członka zarządu albo prokurenta. Naszym zdaniem zasadnym jest jednak w tej sytuacji oparcie swoich działań o regulację zawartą w art. 210 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem rezygnację z pełnienia funkcji prezesa bez rezygnacji z członkostwa w zarządzie spółki z o.o. powinien Pan złożyć radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi. Jeśli w Pana spółce brak jest tych podmiotów, rezygnacja winna zostać złożona osobie uprawnionej do powołania członka zarządu albo wspólnikom.

W sytuacji braku rady nadzorczej i pełnomocnika, w celu złożenia rezygnacji z funkcji prezesa powinien Pan w pierwszej kolejności zwołać zgromadzenie wspólników wskazując, że w jego porządku obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika spółki do przyjęcia od Pana oświadczenia o rezygnacji z funkcji prezesa oraz uchwały o wyborze nowego prezesa. Po powołaniu pełnomocnika powinien Pan złożyć na jego ręce oświadczenie o rezygnacji, a ponadto może je Pan zakomunikować obecnym na zgromadzeniu wspólnikom spółki.

W przypadku niemożności powołania pełnomocnika spółki, o którym mowa powyżej, powinien Pan wysłać oświadczenie o rezygnacji z funkcji prezesa z jednoczesnym oświadczeniem o pozostaniu członkiem zarządu wszystkim pozostałym wspólnikom spółki (np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Dla uniknięcia wątpliwości takie oświadczenie powinien też Pani złożyć innym członkom zarządu.

Teść takiego oświadczenia może być następująca: „Niniejszym oświadczam, iż rezygnuję z dniem (…) z funkcji Prezesa C Zarządu Spółk(…) z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie oświadczam, iż moja rezygnacja nie dotyczy członkostwa w zarządzie Spółki (…) Powodem mojej rezygnacji jest (…)”

Po dokonaniu rezygnacji z funkcji prezesa należy pamiętać, by o zaistniałej sytuacji zawiadomić sąd rejestrowy, składając wniosek o zmianę wpisu do KRS.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odrzucenie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. - opinia prawna

Odrzucenie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. - opinia prawna

  Stan prawny   Spółka “X” sp. z o.o. została zarejestrowana w sierpniu 1999 r. z jednoosobowym zarządem sprawowanym przez osobę A. Spółka “X” zatrudniła osobę A na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora. W związku z pogarszającą się (...)

Państwowy zasób kadrowy

Państwowy zasób kadrowy

27 października 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych. Na jej podstawie, w celu zapewnienia zawodowego, bezstronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wysokich stanowiskach państwowych tworzy się państwowy zasób (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, (...)

Ograniczenia wysokości wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim

Ograniczenia wysokości wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim

Zgodnie z nowelizacją przepisów, zarobki w NBP nie będą mogły przekraczać 60 proc. wysokości całkowitego wynagrodzenia prezesa Banku. Do składania oświadczeń majątkowych zobowiązani zostaną członkowie zarządu NBP i osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie. Wynagrodzenia prezesa (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany (...)

Rezygnacja z pełnienia funkcji prezesa sp. z o.o. a odpowiedzialność prawna - opinia prawna

Rezygnacja z pełnienia funkcji prezesa sp. z o.o. a odpowiedzialność prawna - opinia prawna

Stan faktyczny   W spółce z o.o. byłem prezesem zarządu i zrezygnowałem przedstawiając swoją decyzję na piśmie wszystkim udziałowcom. W dokumencie napisałem "rezygnuję z dniem 1 listopada 2000 r z funkcji prezesa ...". Czy moja rezygnacja zwalnia mnie z dalszej odpowiedzialności (...)

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Od 7 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. ma obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Podstawowe zasady tej refundacji określone są zaś w ustawie. Którzy (...)

Złożenie rezygnacji z funkcji prezesa zarządu spółki z o. o. a jego odpowiedzialność - opinia prawna

Złożenie rezygnacji z funkcji prezesa zarządu spółki z o. o. a jego odpowiedzialność - opinia prawna

Stan faktyczny W spółce z o.o. Prezes Zarządu złożył rezygnację poprzez przedstawienie swojej decyzji na piśmie wszystkim udziałowcom (potwierdzone pisemnie zapoznanie się z treścią oraz zwrotne poświadczenie odbioru listu). W spółce powołanych było jeszcze 2 vice-prezesów. (...)

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Jeżeli spłacasz całkowicie lub nadpłacasz kredyt hipoteczny, który wziąłeś po 21 lipca 2017 r., bank musi się z tobą rozliczyć z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy. Szczegóły znajdziesz w najnowszym stanowisku Prezesa Urzędu. Prezes UOKiK wszczął postępowania (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r. Do jakiej instytucji należy złożyć zawiadomienie w sprawie podejrzenia nieuczciwego wykorzystywania przewagi (...)

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Określa ona zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową (...)

Prokuratoria Generalna

Prokuratoria Generalna

Czego dotyczy nowa ustawa?  Z dniem 15 marca 2006 r. wchodzą w życie zasadnicze przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Celem tej ustawy jest: utworzenie centralnego organu administracji państwowej: Prokuratorii Generalnej, którego zadaniem będzie (...)

Czy możesz otrzymać zwrot kosztów zatrudniając osobę niepełnosprawną?

Czy możesz otrzymać zwrot kosztów zatrudniając osobę niepełnosprawną?

Do 16 października obowiązywało Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Zamiast niego od tej daty obowiązuje rozporządzenie Ministra Polityki (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także (...)

Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego

Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego

Według stanowiska Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 16 maja 2016 r. w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłatykredytu konsumenckiego (...)

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach koncentracji przedsiębiorców toczone przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy się zazwyczaj wydaniem decyzji. (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Pojęcie repatrianta Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Co reguluje ustawa o repatriacji? Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji określa (...)

Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

Kiedy wygasa mandat członka zarządu? Mandat członka zarządu spółki z o.o. wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Sprawozdanie to jest zatwierdzane przez (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

Jestem od grudnia 2004 prezesem zarządu spółki z o.o w jednoosobowym zarządzie. Ponieważ współpraca ze wspólnikami firmy nie układa się tak, jakbym chciał, chcę zrezygnować ze swojej funkcji. Jednakże w mojej umowie menedżerskiej ze spółką okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy. Tak (...)

Prezes SM a stosunek pracy

Prezes SM a stosunek pracy

Prezes SM złożył rezygnację i w czasie trwania okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia wykorzystał zaległy urlop wypoczynkowy, a następnie przebywał w "okresie nie świadczenia pracy". Czy kodeks pracy precyzuje określenie "okresu nie świadczenia pracy"? Czy zgodne z kodeksem pracy jest obsadzenie (...)

Rezygnacja ze stanowiska

Rezygnacja ze stanowiska

Struktura organizacyjna spółdzielni nie przewiduje stanowiska głównego księgowego, a jedynie stanowisko wiceprezesa - głównego księgowego. Wiceprezes - główny księgowy spółdzielni złożył rezygnację z pracy w zarządzie wnioskując o dalsze pozostawienie go na stanowisku głównego księgowego. (...)

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

Prezes zarządu - chce zrezygnować z funkcji zarząd i wysłać do KRS u swoją rezygnację - tak, żeby został wykreślony z KRS - u ? Pragnę dodać, że prezes jest w konflikcie z jednym ze wspólników .... drugi sprzedał udziały - nie wiadomo komu. Czy musi być uchwała zgromadzenia wspólników (...)

Rezygnacja wójta

Rezygnacja wójta

Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory w Gminie? Czy Rada Gminy może wyznaczyć tymczasowo p.o. wójta? Jakie są możliwe warianty wydarzeń i jakie przepisy to regulują? (...)

Oświadczenia majątkowe urzędników

Oświadczenia majątkowe urzędników

Czy urzędnicy szczebla podstawowego w ministerstwie są zobowiązani do składania deklaracji majątkowych? Jaki akt prawny omawia składanie deklaracji przez urzędników państwowych? Kwestie składania oświadczeń majątkowych przez urzędników państwowych są przedmiotem regulacji ustawy dnia (...)

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

W raz z innymi udziałowcami chcielibyśmy odwołać prezesa. Podejrzewamy że bezprawnie wypłacił on sobie kwotę w wysokości 30 tys złotych. Problem polega na tym że prezes na bank nie podpisze uchwały dot. zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Udziałowców. Jakie kroki prawne w takiej sytuacji (...)

Uwiarygodnienie rezygnacji z funkcji prezesa

Uwiarygodnienie rezygnacji z funkcji prezesa

W kwietniu 2006 r. sprzedałam firmę oraz zostałam odwołana z funkcji prezesa zarządu. Nowy właściciel i prezes nie zgłosił zmian do KRS. Od ponad 2 lat próbuje udowodnić sądowi, że nie jestem związana z firmą. Przedstawiłam dokumenty: o sprzedaży udziałów, o przejęciu spółki przez (...)

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

4-ry lata temu zawiązaliśmy ze wspólnikami (5 osób) spółkę z o.o. Firma prowadziła działalność usługową. Zarząd 3-osobowy został wybrany ze wspólników spółki. Jedyną osobą pobierającą wypłatę za sprawowane stanowisko był prezes. Ja (ok. 12% udziałów) wraz z głównym udziałowcem (...)

Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem-rezygnacja

Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem-rezygnacja

W sp. z o.o. z jednoosobowym zarządem Prezes zrezygnował z funkcji Prezesa i członka zarządu. Czy wspólnik ponosi odpowiedzialność w czasie braku Prezesa i czy Prokurent może w tym czasie pełnić rolę Prezesa i co się dzieje ze Spółką jeśli nie ma kandydata nowego na Prezesa? Sam fakt (...)

Odpowiedzialność prezesa zarządu

Odpowiedzialność prezesa zarządu

Pan X i pan Y są udziałowcami spółki z o. o. Pan X jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu spółki. Funkcję tę pełni od 12 dni. Spółka spełnia wszelkie przesłanki do ogłoszenia upadłości. Pan X będzie odpowiadał osobiście za zobowiązania spółki jeśli (...)

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Jestem dyrektorem zarządu spółki z o.o. Chcę zrzec się funkcji dyrktora zarządu, wspólnicy nie chcą mnie odwołać z funkcji dyrektora zarządu. Jak to zrobić? Kto ma dokonać zmiany w KRS ? Kto ma zapłacić 650 zł za zmianę w KRS ? Do rezygnacji z funkcji członka zarządu (także dyrektora (...)

Wypowiedzenie umowy spółki

Wypowiedzenie umowy spółki

Jestem jednym z dwóch wspólników spółki z o.o., posiadam 41% udziałów. Jestem także członkiem zarządu tejże spółki. W jaki sposób mogę wystąpić ze spółki z o.o. (nie chcę być dłużej jej wspólnikiem) i zrezygnować z funkcji członka zarządu? Każdy członek zarządu ma prawo (...)

Rezygnacja z funkcji członka zarządu wspólnoty

Rezygnacja z funkcji członka zarządu wspólnoty

Czy członek Zarządu Wspólnoty, powołany na członka Zarządu uchwałą Wspólnoty może zrezygnować z pełnienia funkcji, czy raczej jest to w gestii członków Wspólnoty, żeby go odwołać ze stanowiska? Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o własności lokali, zarząd oraz każdy z członków zarządu (...)

Odwołanie ze stanowiska prezesa sp.z o.o.

Odwołanie ze stanowiska prezesa sp.z o.o.

Czy można a jeśli tak to w jaki sposób złożyć urząd prezesa zarządu spółki z o.o. posiadając jednocześnie 52% udziałów podczas nieobecności /przedłużający się w nieskończoność pobyt za granicą/ pozostałego kapitału zakładowego. Odwołania ze stanowiska Prezesa zarządu w spółce (...)