Równoważnik dla funkcjonariusza Służby Granicznej

Pytanie:

W związku ze zmianą ustawy o Straży Granicznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu w celu ustalenia mojego prawa do pobierania równoważnika za brak kwatery. Treść obecnego: Miejscowością pobliską jest miejscowość, od której granic administracyjnych najkrótsza odległość drogą publiczna do granic administracyjnych miejscowości pełnienia służby nie przekracza 30 km". Równoważnik jw. przysługuje wówczas, gdy zamieszkuje się w miejscowości nie będącej miejscowością pobliską. Postępowanie sprawdzające wykazało, że do mojego miejsca zamieszkania z miejsca pełnienia służby biegną dwie drogi; jedna jest krótsza i wynosi 28 km do pierwszych granic administracyjnych. Miejscowość, w której mieszkam ma długość ok 6km. Tym samym, jeżeli za granicę od której liczy się odległość do miejsca pełnienia służby wzięto by granicę znajdująca się w pobliżu mojej posesji odległość przekroczyłaby 30 km, tym samym nabyłbym prawo do równoważnika za brak kwatery. Od której granicy należy liczy odległość do miejsca pełnienia służby, skoro w treści przepisu nie jest to określone?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Równoważnik dla funkcjonariusza Służby Granicznej

Zmiana, o której mowa w pytaniu, weszła w życie 23 czerwca 2005 roku. Zgodnie z nią faktycznie miejscowością pobliską jest miejscowość, od której granic administracyjnych najkrótsza odległość drogą publiczną do granic administracyjnych miejscowości pełnienia służby nie przekracza 30 km. Zgodnie z poprzednim brzmieniem przepisu była to miejscowość, z której czas dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem środkami publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z rozkładem jazdy, łącznie z przesiadkami lub środkami transportu Straży Granicznej nie przekracza łącznie w obie strony dwóch godzin, licząc od stacji (przystanku) położonej najbliżej miejsca zamieszkania do stacji (przystanku) położonej najbliżej miejsca pełnienia służby, bez uwzględnienia czasu dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której funkcjonariusz dojeżdża, oraz miejscowości, w której wykonuje obowiązki służbowe.

Porady prawne

Naszym zdaniem interpretacja nowego przepisu nie stwarza problemów. Jeżeli przedmiotowe miejscowości łączą dwie drogi publiczne, to bierze się pod uwagę drogę krótszą. Liczy się przy tym odcinek tej drogi od granic administracyjnych miejscowości, w której dana osoba mieszka (a nie od miejsca jego zamieszkania) do granic administracyjnych miejscowości, w której pełni służbę.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne