Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pytanie:

Mój znajomy zatrudniony został na umowę o pracę na czas określony ok. 2 lat. Czas ten miał upłynąć w czerwcu tego roku. Z powodu notorycznego nie wypełniania przez pracodawcę obowiązków, znajomy chciał zrezygnować z pracy. Zrobił to jednak składając pismo o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca nie wyraził na to zgody, uznając, że pracownik ma pracować tak długo, jak długo obowiązuje umowa. Znajomy stwierdził, że w takich warunkach nie jest w stanie pracować już dla tego pracodawcy i złożył pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy w trybie natychmiastowym. Uważa on, że działania i zaniechania pracodawcy dają mu podstawę do takiego rozwiązania umowy. Pracodawca uważa jednak, że nie wyraził na to zgody i uważa, że mój znajomy porzucił pracę, więc chce zwolnić go dyscyplinarnie. Czy po otrzymaniu od pracodawcy odmowy rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron mój znajomy mógł złożyć drugie oświadczenie o rozwiązaniu umowy już w innym trybie? Czy to drugie rozwiązanie umowy wywołuje skutki prawne? Czy po otrzymaniu od pracownika rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia pracodawca może w świadectwie pracy podać inną przyczynę rozwiązania umowy np. porzucenie pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Strony mogą rozwiązać umowę o pracę na czas oznaczony za porozumieniem stron. Jednak ten sposób rozwiązania umowy o pracę wymaga złożenia zgodnych oświadczeń woli stron o zamiarze rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli pracodawca nie wyraził zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, do rozwiązania tej umowy nie doszło.

Inny charakter ma rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia może zarówno pracodawca jak i pracownik poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie, bez względu na fakt czy druga strona wyraża zgodę na takie zakończenie umowy o pracę. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przyczyny jakie muszą być spełnione, aby pracownik mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia to:

Porady prawne
  1. zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
  2. pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Jeżeli nie zostały spełnione przesłanki dla rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia, pracodawca może domagać się od pracownika odszkodowania za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy. W przypadku umowy o pracę zawartej na czas oznaczony wysokość odszkodowania odpowiada wysokości wynagrodzenia pracownika za okres 2 tygodni.

Pracodawca nie ma uprawnienia do badania, czy w danym przypadku zostały spełnione przesłanki dla rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Nawet jeżeli nie wystąpiły przesłanki do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie to jest skuteczne. Pracodawca może w takim przypadku żądać jedynie odszkodowania. W świadectwie pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę ma zostać wpisana rzeczywista przyczyna rozwiązania umowy o pracę - w tym przypadku rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracodawca nie może wpisać jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę porzucenia pracy, jeżeli rzeczywista przyczyna rozwiązania umowy o pracę była inna. Pogląd taki zawarty został w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 1999 r. sygn. akt I PKN 614/98. Pracownik może żądać sprostowania świadectwa pracy.

Pracownik może najpierw złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, a po odmowie wyrażenia zgody na takie rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę złożyć kolejne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zwolnienie dyscyplinarne złożone przez pracodawcę po w/w wypowiedzeniu przez pracownika nie wywołuje skutków, ponieważ stosunek pracy już został rozwiązany.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

  Prawo przewiduje różne sposoby rozwiązywania umów o pracę: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. Opisano przede wszystkim warunki formalne, które należy spełnić w przypadku zakończenia (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń woli (czynności prawnych) albo wygaśnięcia stosunku pracy, które jest spowodowane określonymi zdarzeniami prawnymi. Wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy zmierzające do rozwiązania (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, (...)

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Rozwiązanie stosunku pracy Zgodnie z ogólnymi zasadami stosunek pracy może zostać rozwiązany: na mocy porozumienia stron; za wypowiedzeniem przez oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy; bez wypowiedzenia przez oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy; z upływem czasu, na który umowa o pracę została zawarta; z dniem ukończenia pracy, dla której (...)

Gdy nie ma związku zawodowego, ciąża nie chroni przed zwolnieniem

Gdy nie ma związku zawodowego, ciąża nie chroni przed zwolnieniem

Powódka była zatrudniona w pozwanej Spółce na czas nieokreślony. W dniu 4 listopada 2002 r. pozwana Spółka wypowiedziała powódce umowę o pracę. W dniu 5 listopada 2002 r. powódka powiadomiła dział kadr, że dysponuje zaświadczeniem lekarskim o podejrzeniu 6 tygodnia ciąży. W dniu 7 listopada 2002 r. powódka złożyła pozew do sądu pracy (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

W jakich przypadkach może nastąpić rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika? Pracownik nie zawsze ma świadomość, iż również jemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Co ważne, pracownik nie może arbitralnie korzystać z tego uprawnienia, gdyż dla zastosowania omawianego trybu musi wystąpić któraś z dwóch (...)

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

Umowa o pracę może zostać rozwiązana na różne sposoby:   na mocy porozumienia stron (pracownika i pracodawcy), przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (oznacza to, że umowa o pracę rozwiązuje się nie w chwili złożenia samego oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy, lecz dopiero po upływie pewnego okresu), przez oświadczenie jednej ze stron (...)

Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

Czy porzucenie pracy automatycznie rozwiązuje umowę o pracę? Obecnie porzucenie pracy nie jest w sposób szczególny uregulowane w polskim systemie prawnym. Inaczej było do dnia 1 czerwca 1996 r., kiedy to porzucenie pracy stanowiło jeden ze sposobów rozwiązania umowy o pracę, przewidujący bardzo dotkliwe dla pracownika konsekwencje. W 1996 r. ustawodawca postanowił zrezygnować (...)

Niezdolność i nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Niezdolność i nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Przyczyny związane z długotrwałą nieobecnością w pracy i niezawinione przez pracownika określa art. 53 Kodeksu pracy. Wśród nich wymienia nieobecność i niezdolność do pracy na skutek choroby. Kiedy nieobecność w pracy uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia? Ustawodawca przewidział, że każda nawet usprawiedliwiona nieobecność, która trwa dłużej niż (...)

Jak wypowiedzieć umowę niewydajnemu pracownikowi zatrudnionemu na czas określony - opinia prawna

Jak wypowiedzieć umowę niewydajnemu pracownikowi zatrudnionemu na czas określony - opinia prawna

Stan faktycznyJak zwolnić pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony? Powodem jest bardzo niska jakość pracy tej osoby i nadużywanie przez nią zwolnień lekarskich. Porada prawna  Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami).Rozwiązanie (...)

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna

Stan Faktyczny 1 stycznia 2002 roku stałem się przedsiębiorcą tworząc Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej na bazie ośrodka zdrowia będącego częścią Publicznego ZOZ-u. Zgodnie z Art.231 kodeksu pracy, przejście pracowników do mnie jako nowego pracodawcy powinno nastąpić w oparciu o przepis mówiący o przejęciu części poprzedniego zakładu pracy. Dopiero w dniu 28.12.2001 Publiczny (...)

Czy szkalowanie pracodawcy uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia? - opinia prawna

Czy szkalowanie pracodawcy uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia? - opinia prawna

 Stan faktycznyPracownik pracujący w systemie zadaniowego czasu pracy kilka miesięcy temu zwrócił się na piśmie o wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach. Twierdził, że z nałożonych na niego obowiązków nie można było się wywiązać w normalnym czasie pracy. Pracodawca (właściwie jeden z członków zarządu spółki z o.o., która jest pracodawcą) (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

Przepisy prawa pracy przewidują szereg przypadków, kiedy nie jest możliwe złożenie przez pracodawcę pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie umowy o pracę Okolicznością uniemożliwiającą pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę jest przebywanie pracownika na urlopie wypoczynkowym. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy, pracodawca nie (...)

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem na chorobowym - opinia prawna

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem na chorobowym - opinia prawna

Stan faktyczny Czy a jeśli tak, to kiedy i jak mogę zwolnić pracownika przebywającego aktualnie na zwolnieniu lekarskim 170 dzień? Proszę o poradę z podaną podstawą prawną. Podstawa prawna: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r., Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami) – w dalszej części porady – k. p. Ustawa z dnia 25 czerwca (...)

Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopu wychowawczego

Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopu wychowawczego

Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopu wychowawczego, a także pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego, korzystających z prawa wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy Jaką ochronę przewiduje Kodeks pracy? Przepisy Kodeksu pracy regulują zakres szczególnej ochrony stosunku pracy:a) pracownika korzystającego (...)

Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

Jakie są zasady przyznawania i korzystania z urlopu wychowawczego? Urlop wychowawczy udzielany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownik, którego okres zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy. Do tego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak (...)

Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

  Spółdzielcze umowy o pracę są zawierane w tzw. spółdzielniach pracy. Przedmiotem gospodarczej działalności tych spółdzielni pracy jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Istnieją także spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, które za przedmiot działalności mają (...)

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Stan faktyczny W tej chwili jestem 35 dzień na zwolnieniu lekarskim. Od samego początku pracodawca kontrolował zasadność zwolnienia lekarskiego. Odbyła się nawet kontrola w ZUS-ie, na której zakwestionowano jedno ze zwolnień (od następnego dnia po kontroli kazano mi się stawić w pracy) ja natomiast poszłam dalej na zwolnienie. Chcę wypowiedzieć umowę pracodawcy z konkretną datą np. (...)

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

W zasadzie należy powiedzieć, że pracodawca ma mniej uprawnień niż pracownik. Pracownik może zarówno kwestionować zasadność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak również zasadność wypowiedzenia umowy o pracę. W razie wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, pracownik może kwestionować również niezgodność z prawem wypowiedzenia (...)

Czy odprawa emerytalna przysługuje w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia?

Czy odprawa emerytalna przysługuje w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia?

Art. 92[1] Kodeksu pracy stanowi, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Prawa do odprawy emerytalno-rentowej nie nabywa pracownik, który spełnił warunki do nabycia (...)

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Z jakich przyczyn pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? W odniesieniu do uzasadnionych przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze strony pracownika należy wskazać, że zgodnie z Kodeksem pracy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:  jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie (...)

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

Stan faktycznyZostałem zwolniony z pracy bez okresu wypowiedzenia z powodu art.52 par.1 pkt.1 i 2. Byłem pracownikiem w firmie prywatnej z 8 letnim stażem. Pracowałem w dziale sprzedaży liczącym trzy osoby i kierownika w postaci księgowego. Przyjmowałem od klientów zamówienia i wystawiałem im faktury po uprzednim uzgodnieniu jakiego towaru dotyczy transakcja i jakie będą okoliczności (...)

Likwidacja pracodawcy a wygaśnięcie stosunku pracy - opinia prawna

Likwidacja pracodawcy a wygaśnięcie stosunku pracy - opinia prawna

Stan faktyczny Pracodawca będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, nagle ją likwiduje. W wyniku likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej pracownicy z dnia na dzień tracą pracę. Utrata pracy następuje ze skutkiem natychmiastowym, bez oficjalnego wypowiedzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia. Likwidacja zakładu pracy jest faktycznie potwierdzona wykreśleniem (...)

Uprawnienia pracodawcy przy nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

Uprawnienia pracodawcy przy nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

W zasadzie należy powiedzieć, że pracodawca ma mniej uprawnień niż pracownik. Pracodawca może kwestionować tylko i wyłącznie zasadność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeśli zostało dokonane przez pracownika z powodu zarzuconego pracodawcy ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków względem pracownika. W razie wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę (...)

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę - opinia prawna

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę - opinia prawna

Stan faktyczny Czy mogę zwolnić pracownika, który pił w czasie pracy, a nie mogę tego udowodnić. Pracownik ten jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Jak mogę dokonać zwolnienia - na jakiej podstawie? Zatrudniam 70 osób, w zakładzie nie ma organizacji związkowej. Porada prawna Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia z jego winy jest możliwe (...)

Zwolnienie z wykonywania pracy z powodu opieki nad chorym - opinia prawna

Zwolnienie z wykonywania pracy z powodu opieki nad chorym - opinia prawna

Stan faktyczny Mam umowę o pracę zawartą na czas określony. Obowiązuje mnie 14 dniowy okres wypowiedzenia. Czy w okresie swojej choroby (mam orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy) Czy mogę złożyć wymówienie w/w umowy? Czy w okresie korzystania z tzw. opieki nad chorym obłożnie członkiem rodziny mogę złożyć wymówienie w/w umowy? Czy o opiekę, o której mowa powyżej, można (...)

Ochrona pracy kobiet (kobieta w ciąży) - opinia prawna

Ochrona pracy kobiet (kobieta w ciąży) - opinia prawna

Stan faktycznyJestem w 4 miesiącu ciąży. Firma, w której pracuję (umowa o pracę na czas nieokreślony) zaczyna zwalniać swoich pracowników. Wiem, że przysługuje mi jakaś ochrona jako kobiecie w ciąży. Proszę mi dokładnie powiedzieć jakie mam prawa i czy jeżeli firma zostałaby zamknięta to mogę liczyć na jakieś odszkodowanie lub inne środki do życia? Jaka jest teraz (...)

Czy można zwolnić pracownika w czasie jego choroby? - opinia prawna

Czy można zwolnić pracownika w czasie jego choroby? - opinia prawna

 Stan faktycznyCzy, a jeśli tak to kiedy i jak mogę zwolnić pracownika przebywającego aktualnie na zwolnieniu lekarskim 170 dzień? Proszę o poradę z podaną podstawą prawną. Opinia prawnaNiniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r., Dz. (...)

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna

Stan faktyczny Czy mogę zwolnić pracownika, który pił w czasie pracy, a nie mogę tego udowodnić. Zatrudniam 80 osób. Proszę podać możliwość zwolnienia z opisem, na jakiej podstawie można rozwiązać umowę o pracę. W zakładzie nie ma organizacji związkowej, zaś pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Opinia prawna Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym, (...)

Umowa o zakazie konkurencji ochroną dla pracodawcy - opinia prawna

Umowa o zakazie konkurencji ochroną dla pracodawcy - opinia prawna

  Stan faktyczny   Mamy kilku pracowników grafików. Nie chcemy, aby wykonywali prac zleconych "na własną rękę" poza naszą firma. Czy domaganie się oświadczenia od pracownika, że nie będzie podejmował obcych zleceń jest dopuszczalne prawem? Czy należy się pracownikowi wtedy jakaś rekompensata?   Opinia prawna Zaistniały w przedstawionym stanie faktycznym problem (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

W poradzie niniejszej staramy się odpowiedzieć, jakie działania pracodawcy są zgodne z prawem, a jakie naruszają dobra osobiste pracownika, o które pracodawca ma obowiązek dbać. Dla naszych rozważań najistotniejsza jest ochrona jaką przewiduje prawo pracy w stosunku do pracownika. Pracodawca jest bowiem obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Np. sfera prywatności (...)

Zgoda na rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży

Zgoda na rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży

Pracodawca nie może zasadniczo wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Kodeks pracy przewiduje jednak wyjątki. Można rozwiązać lub wypowiedzieć umowę o pracę z pracownicą w ciąży, jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy tej pracownicy oraz jeżeli reprezentująca (...)

Dyscyplinarka za Facebooka i Naszą Klasę

Dyscyplinarka za Facebooka i Naszą Klasę

Napiszesz źle o szefie na forum? Zamiast na pracę poświęcisz czas przeglądaniu stron i wysyłaniu prywatnych e-maili? Możesz stracić pracę. 37 proc. z nas nie może obejść się w pracy bez sprawdzenia poczty elektronicznej. 29 proc. codziennie przegląda strony www. Często też robimy przelewy on-line oraz siedzimy na serwisach społecznościowych typu Facebook lub Nasza Klasa. Jeśli robimy (...)

Naruszenie obowiązków pracowniczych, odpowiedzialność materialna a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Naruszenie obowiązków pracowniczych, odpowiedzialność materialna a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Zgodnie z art. 114 KP, pracownik, który ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę wskutek naruszenia obowiązków pracowniczych obowiązany jest do jej naprawienia. Przesłanki uregulowanej w tym przepisie odpowiedzialności odszkodowawczej są w swej treści odmienne od określonych w art. 52 § 1 pkt 1 KP (czyli przepisu, który pozwala na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem (...)

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim.

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim.

Pracodawca powinien zapewnić pracownicy wracającej po urlopie macierzyńskim  możliwość powrotu na dotychczasowe miejsce pracy na dotychczasowych warunkach zatrudnienia co do miejsce oraz wynagrodzenia. Prawo gwarantuje powrót do pracy na dotychczasowe stanowisko, zgodnie z  art.183(2) k.p., który stanowi, że pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, (...)

Czy wykorzystanie stanowiska służbowego do celów prywatnych uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Czy wykorzystanie stanowiska służbowego do celów prywatnych uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika między innymi w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Zarówno określenie ciężkiego naruszenia, jak i podstawowych obowiązków było wielokrotnie przedmiotem orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Sądu Najwyższego są jednak w tym względzie bardzo kazuistyczne (...)

Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

Ile trwa urlop macierzyński? Obecnie urlopy macierzyńskie przysługują pracownicy w poniższym wymiarze (art. 180 § 1 obecnego Kodeksu pracy): 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 35 tygodni w przypadku urodzenia (...)

Zmiany w prawie pracy dotyczące urlopu i zasiłku macierzyńskiego

Zmiany w prawie pracy dotyczące urlopu i zasiłku macierzyńskiego

  W dniu 21 listopada 2008 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej zmienione zostanie szereg uregulowań dotyczących urlopów macierzyńskich. Teraz jest ona w Senacie. Zmiany obejmą wydłużenie dotychczasowych terminów urlopów macierzyńskich, wprowadzą instytucję dodatkowego, fakultatywnego urlopu (...)

Problematyka dyżuru pracowniczego

Problematyka dyżuru pracowniczego

Pełnienie dyżuru, czyli pozostawanie, poza normalnym czasem pracy, w gotowości do wykonywania pracy Zgodnie z art. 1515 § 1 Kodeksu pracy (zwany dalej w skrócie ,,K.p.”) dyżur rozumiany jest, jako okres pozostawania pracownika w gotowości do świadczenia pracy poza normalnymi godzinami pracy w miejscu pracy lub w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę. Stanowi on dodatkowe (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

Naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

Rozwiązano ze mną umowę o pracę bez wypowiedzenia na mocy Art. 52 § 1 pkt 1, z powodu iż dopuściłam się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, polegających na tym, iż (...)

Czy można zwolnić kobietę w ciąży?

Czy można zwolnić kobietę w ciąży?

Witam, proszę o opinię prawną w następującej sprawie. W raz z żoną prowadzimy skromny interes (sprzedaż odzieży). 3 miesiące temu zatrudniliśmy dziewczynę na umowę o pracę na czas określony (...)

Porzucenie pracy przez pracownika

Porzucenie pracy przez pracownika

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony od dnia 2 grudnia 2002 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniach od 2 marca 2004 do 14 marca 2004 r. i od 15 marca 2004 r.do 19 marca 2004 r. W dniu 20 (...)

Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.

Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.

Od 4 lat pracuję w drukarni. Podczas wakacji, doznałam poważnego urazu kolana, który wymagał operacji i długotrwałej rehabilitacji. W sumie na zwolnieniu lekarskim byłam 180 dni, do tego później (...)

Pracownik na L4 a rozwiązanie umowy o pracę

Pracownik na L4 a rozwiązanie umowy o pracę

Czy pracownikowi który jest na zwolnieniu lekarskim można przesłać oświadczenie woli pracodawcy o zerwaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia? Wiem ze nie można podczas L4 przedstawić zerwania umowy (...)

Wypowiedzenie a kara porządkowa

Wypowiedzenie a kara porządkowa

Otrzymałam naganę/upomnienie z 3 miesięcznym okresem na "poprawę", po którym jeżeli się nie poprawię, zostanę zwolniona. Czy po podpisaniu/przyjęciu tego upomnienia czyli w czasie trwania okresu (...)

Utrata zaufania do pracownika na wychowawczym

Utrata zaufania do pracownika na wychowawczym

Mam pracownika (główną księgową) zatrudnioną na czas nieokreślony, aktualnie przebywającą na zwolnieniu lekarskim z powodu zagrożonej ciąży. Tuż przed skorzystaniem przez pracownika ze zwolnienia (...)

Zabranie komputera pracodawcy do domu pracownika

Zabranie komputera pracodawcy do domu pracownika

Mój pracownik wziął do domu komputer i użytkuje go w domu pomimo moich kilkukrotnych wezwań do jego zwrotu. Czy z tego powodu mogę zwolnić go bez wypowiedzenia z winy pracownika? O tym, czy wyniesienie (...)

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

W odpowiedzi na moje pytanie odpowiedzieliście Państwo m.in., że "W świadectwie pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę ma zostać wpisana rzeczywista przyczyna rozwiązania umowy o pracę (...)

Zwolnienie pracownika na zwolnieniu

Zwolnienie pracownika na zwolnieniu

Pracownik o którym wcześniej wspominałem był na zwolnieniu lekarskim 12 miesięcy bez 8 dni w między czasie stawał kilka razy przed komisją ZUS w sprawie renty. Otrzymał zasiłek rehabilitacyjny (...)

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

Witam serdecznie, pół roku temu urodził mi się niepełnosprawny syn. Od czasu porodu jestem urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim, dodatkowo chciałabym wziąć zaległy urlop wypoczynkowy. Na (...)

Likwidacja zakładu pracy a rozwiązanie umowy o pracę

Likwidacja zakładu pracy a rozwiązanie umowy o pracę

Pracodawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nagle likwiduje działalność gospodarczą i nie wypowiada oficjalnie swoim pracownikom umów o pracę zawartych na czas (...)

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca wstrzymał wypłatę wynagrodzenia nie podając przyczyny. Czy oświadczenie, iż "z powodu nie wypłacenia mi wynagrodzenia (...)

Rezygnacja z pracy

Rezygnacja z pracy

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracował w firmie mniej niż 6-mcy. Okres wypowiedzenia wynosi więc 2 tygodnie. Dnia 20.06.2011 pracownik złożył rezygnację z pracy (...)

Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy

Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy

Pracownik zatrzymał pieniądze firmowe na poczet przypadającej mu wypłaty i porzucił pracę. Czy są podstawy prawne do domagania się zwrotu pieniędzy od pracownika i odszkodowania za porzucenie (...)

Okres wypowiedzenia przy porozumieniu stron

Okres wypowiedzenia przy porozumieniu stron

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. W sierpniu urodziłam syna. Urlop macierzyński skończył mi się 29.12.2008 i jeszcze skorzystałam z urlopu płatnego (zaległego) do 30.01.2009. Wróciłam (...)

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie wypowiedzenia

Umowa zawarta na czas nieokreślony, staż pracy w obecnym zakładzie wynosi 18 miesięcy. Do wykorzystania pozostał zaległy i bieżący urlop razem 25 dni. Przypuszczam, że pracodawca wypowie mi umowę (...)

Zmiana warunków pracy i płacy

Zmiana warunków pracy i płacy

Pracodawca stracił zaufanie do kierownika działu kadr. Chce go przenieść na inne stanowisko z niższym wynagrodzeniem. Czy może dokonać takiej zmiany warunków pracy i płacy bez wypowiedzenia? Jeśli (...)

Umowa o finansowanie studiów pracownika

Umowa o finansowanie studiów pracownika

Firma zawarła umowę z pracownikiem, z której wynika że pracodawca płaci za studia pracownika, a pracownik po ukończeniu studiów zobowiązuje się pracować na chwałę pracodawcy przez okres 1 roku. (...)

Zwolnienie chorobowe członka zarządu

Zwolnienie chorobowe członka zarządu

Członek zarządu na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników ma zostać odwołany z pełnionej funkcji, a następnie w ten sam dzień ma mieć wręczone wypowiedzenie umowy o pracę. Jednak trzy dni przed (...)

Zwolnienie pracownika który udostępnił dane klienta.

Zwolnienie pracownika który udostępnił dane klienta.

Witam, mam takie pytanie w naszej przychodni doszło do bezprecedensowej sytuacji. Jeden z naszych pracowników udostępnił przez przypadek dane jednego z pacjentów. Co z ewentualnym zwolnieniem takiego (...)

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia

Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim do 02.12.2005. Od 05.12.2005 powinna podjąć pracę, lecz do 08.12.2005 nie pojawiła się w pracy. Pracodawca wysłał rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (...)

Koniec urlopu wychowawczego

Koniec urlopu wychowawczego

W roku ubiegłym, tzn. od 01.03.2005 do 31.12.2006 r. została zawarta umowa o pracę na czas określony. Do połowy kwietnia 2006 r byłam na urlopie macierzyńskim, a po jego zakończeniu złożyłam (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w czasie zwolnienia lekarskiego

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w czasie zwolnienia lekarskiego

Pracownik przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Podczas jego nieobecności pracodawca (16.11.2010r.) powziął wiedzę, że brakuje dokumentów, które jak się okazało pracownik wyniósł (...)

Zwolnienie dyscyplinarne - art. 52 k.p.

Zwolnienie dyscyplinarne - art. 52 k.p.

Pracownik bez wiedzy pracodawcy sprzedawał na własną rękę odpady poprodukcyjne (makulaturę. Uzyskiwane środki pieniężne zawłaszczał. W wyniku dokonanych przez pracodawcę obliczeń połowa ogólnych (...)

Wypowiedzenie umowy w czasie urlopu wychowawczego

Wypowiedzenie umowy w czasie urlopu wychowawczego

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony od czerwca 2006 r. W październiku 2007 r. urodziłam dziecko, a od maja 2008 r. do sierpnia 2009 r. złożyłam wniosek o urlop wychowawczy, (...)

Likwidacja sklepu a urlop macierzyński pracownika

Likwidacja sklepu a urlop macierzyński pracownika

Pracodawca ma dwa sklepy i hurtownię, zatrudnia 10 osób. W dniu 19.04.2008 likwiduje jeden ze sklepów w którym są zatrudnione dwie pracownice przypisane umową o pracę do tego sklepu. Jedna z tych (...)

Czy pracodawca może mnie zwolnić w pierwszy dzień po urlopie macierzyńskim?

Czy pracodawca może mnie zwolnić w pierwszy dzień po urlopie macierzyńskim?

Zaraz po urlopie macierzyńskim dostałam zwolnienie z pracy. Uzasadnieniem zwolnienia według mojego pracodawcy, była likwidacja mojego stanowiska pracy. Chciałabym spytać, czy pracodawca mógł mnie (...)

Ciąża a zwolnienie

Ciąża a zwolnienie

Jestem zatrudniona na czas nieokreślony w spółce z o.o., w wymiarze 1/2 etatu. Obecnie jestem w 6 miesiącu ciąży. Cały czas pracuję, jednak atmosfera w pracy jest okropna. Szefowa po prostu znęca (...)

Likwidacja stanowiska a urlop wychowawczy

Likwidacja stanowiska a urlop wychowawczy

Kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym dowiedziała się, że zlikwidowano jej stanowisko pracy. Czy po powrocie z urlopu musi się liczyć z otrzymaniem wypowiedzenia czy raczej z propozycją pracy (...)

FORUM PRAWNE

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Dnia 31.01.2013 byłam pijana w pracy.Jest spisany protokół przez policję, w tym dniu.Dostałam urlop od pracodawcy od dnia 1.02.2013 do dnia 7.02. W dniu (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia a zwolnienie lekarskie

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia a zwolnienie lekarskie Witam. Pracownik opuszcza miejsce pracy w godzinach pracy i mówi mi że, nie będzie pracował (31 dzień miesiąca).Następnego dnia (...)

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy W grudniu 2001r. skonczyla mi sie umowa o prace na czas okreslony. W styczniu dostalam nowa umowe na ten sam zaklad pracy, rowniez umowa o prace. Moje pytanie dotyczy śwaidectwa o prace: (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia a brak postojowego

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia a brak postojowego Witam! Pragnę rozwiązać umowę o pracę ze swoim pracodawcą bez wypowiedzenia, czyli nie nie chcę zachować 2 tygodniowego okresu (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w czasie zwolnienia lekarskiego l4 pomocy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w czasie zwolnienia lekarskiego l4 pomocy Witam moja sprawa wygląda tak 1 kwietnia odebrałem list z firmy która rozwiązuje ze mną umowę o pracę bez (...)

zwolniony zpracy

zwolniony zpracy zostałem zwolniony z pracy po poproszeniu szefa o urlop na życzenie ! oprócz tego nie chce mi wypłacić zaległych pieniędzy.... co mogę zrobić w tej sytuacji...??? Uważam że (...)

Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie Czy mozliwe jest odmowienie przyjecia zwolnienia lekarskiego pracownika przez pracodwce?Moja zona pracuje w sklepie spozywczym.Wiadomo,ze takie osoby musza sie bardzo pilnowac,bo sprzedaja (...)

Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia.

Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia. Jak napisać podanie o wypowiedzenie z pracy, z jakiego artykułu kodeksu pracy jeżeli pracodawca nie wypłaca świadczeń/wypłaty. Jeżeli chce Pan/Pani rozstać (...)

pomocy !!!!!!!!!! mam problem ze świadectwem pracy

pomocy !!!!!!!!!! mam problem ze świadectwem pracy byłam zatrudniona w firmie na okres próbny od 02-06-2003 do 02-09-2003 po tym okresie przez kolejne 9(dni robocze) dni przychodziłam do pracy . 09-09-2003 (...)

CZY MOŻNA WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM

CZY MOŻNA WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM Czy pracodawca ma prawo dać wypowiedzenie pracownicy po urlopie macierzyńskim? Jeżeli wysłała miesiąc wcześniej wniosek z prośbą o wykorzystanie (...)

Dyscyplinarne zwolnienie a wypłata

Dyscyplinarne zwolnienie a wypłata Witam , zostałam dyscyplinarnie zwolniona z pracy , ponieważ jak to ujęła moja szefowa "są powody by podejrzewać że robię wałki". Pracowałam w pubie (...)

wypowiedzneie art 52 par 1 pkt 1 kodeksu pracy

wypowiedzneie art 52 par 1 pkt 1 kodeksu pracy wypowiedzneie art 52 par 1 pkt 1 kodeksu pracy Witam, Pracodawca złożył mi rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia uzasadniając je, że ponoszę (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Jestem na urlopie czy bez pracy?

Jestem na urlopie czy bez pracy? Miałam podpisaną umowę na czas określony do listopada b.r. Tydzień temu podpisałam pismo o treści: ''Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron: Zgodnie (...)

Wypowiedzenie

Wypowiedzenie Czy ważne jest wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jeżeli nie zostało opatrzone żadną pieczątką, ani firmową, ani imienną - podpis jest w miarę czytelny a imię i (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

Zmiana warunków umowy

Zmiana warunków umowy Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy nie wyrażenie zgody przez (...)

POMOCY! JESTEM NA URLOPIE CZY BEZ PRACY - MUSZE DZIALAC SZYBKO

POMOCY! JESTEM NA URLOPIE CZY BEZ PRACY - MUSZE DZIALAC SZYBKO Miałam podpisaną umowę na czas określony do listopada b.r. Tydzień temu podpisałam pismo o treści: ''Rozwiązanie umowy o pracę (...)

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę??

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę?? Witam Państwa, przeprowadzam się teraz do innego miasta i poszukiwałem mieszkania. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie i podpisałem (...)

Porady prawne