Skierowania do prywatnych domów pomocy społecznej

Pytanie:

Na terenie sąsiedniej gminy znajduje się prywatny Dom Pomocy Społecznej o konkurencyjnej cenie jeśli chodzi o koszt utrzymania. Właściciel placówki posiada zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności. Według interpretacji Dyrektora Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach kierownik ośrodka pomocy społecznej nie ma żadnej możliwości prawnej kierowania przez gminę mieszkańców do prywatnego domu pomocy społecznej. Nie ma możliwości spisania jakiegokolwiek porozumienia, określającego sposób ponoszenia odpłatności przez gminę. Działalność jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w tym zakresie może mieć charakter jedynie informacyjny. W ustawie o pomocy społecznej nie ma jakiejkolwiek wzmianki o takowym zakazie. Dlaczego mamy jako gmina płacić za pobyt naszych mieszkańców więcej, jeżeli jest możliwość umieszczenia w placówce tańszej? Zwłaszcza, że standardem nie odbiega od placówek państwowych. Czy Kierownik ośrodka pomocy społecznej może kierować swoich klientów do prywatnych placówek sprawujących całodobową opiekę i partycypować w kosztach utrzymania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.9.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skierowania do prywatnych domów pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą. Gmina po prostu organizuje pomoc społeczną (zapewnia jej struktury, pomieszczenia i środki pieniężne). Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej. GOPS jej jednostką organizacyjną gminy i musi się stosować do wymagań finansowych zatwierdzonych w budżecie dla danej jednostki pomocy społecznej. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek pomocy społecznej, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Poza finansowaniem GOPS przez gminę również mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania.

Porady prawne

Podkreślić należy, że organy administracji rządowej i samorządowej, mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania:

  1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,

  2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. Organ, po przeprowadzeniu negocjacji, zleca prowadzenie placówki podmiotowi uprawnionemu, jeżeli placówka:

  • jest zarejestrowana w rejestrze wojewody,

  • spełnia standardy,

  • zrealizowała zalecenia pokontrolne.

Ewentualna zatem współpraca może się odbyć po przeprowadzeniu procedury zlecenia, ale tylko przez organ gminy (w tym przypadku) a nie kierownika GOPS-u. Kierownik GOPS-u nie może kierować zatem osób do prywatnych placówek i partycypować w kosztach. Przyjmowanie osób do prywatnych placówek przy współfinansowaniu przez gminą może się odbywa tylko na podstawie zlecenia (określonym podmiotom) zawartego przez organ gminy. Rozpatrzenie wszystkich aspektów zagadnienia jest niemożliwe poprzez udzielenie krótkiej informacji prawnej i wymaga szerokiej analizy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Cudzoziemcy w Polsce nie są pozostawieni sami sobie. Na jakie wsparcie w ramach pomocy społecznej mogą liczyć? Jakie warunki muszą spełnić? Dowiedz się wiecej... Kto skorzysta? pomoc społeczna, cudzoziemiec, obcokrajowiec, bezrobotny, pomoc integracyjna, pomoc żywnościowa, Centrum Integracji (...)

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Dostęp do pomocy prawnej dla wszystkich obywateli jest istotnym elementem demokratycznego państwa prawa. Przecież każdy z nas wie, że świadomość swoich praw i obowiązków, może pomóc mu w wielu życiowych sytuacjach. Stąd od pierwszego stycznia 2016 r., na terytorium całej Polski, (...)

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

  Zasada niedopuszczalności pomocy publicznej wyrażona w Traktacie wprowadzającym Wspólnotę Europejska, czyli w akcie prawnym uznanym za aktualną konstytucję zjednoczonej Europy, wynika z ogólnego kapitalistycznego założenia, że wszelka interwencja Państwa w gry wolnego rynku (...)

Jak dostać zaświadczenie o pomocy de minimis?

Jak dostać zaświadczenie o pomocy de minimis?

Kiedy można się ubiegać o zaświadczenie? Jeżeli jesteś przedsiębiorcą posiadającym status zakładu pracy chronionej oraz zostałeś zwolniony z opłaty za udzielenie zezwolenia Ministra Rozwoju na obrót hurtowy w zaświadczenie, pomoc de minimis, pomoc publiczna, pomoc dla przedsiębiorców

Rządowa pomoc dla firm energochłonnych

Rządowa pomoc dla firm energochłonnych

Wnioski można składać  9 lutego 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie kosztów energii dla przemysłów energochłonnych. O pomoc mogą wnioskować przedsiębiorstwa z branż, które są szczególnie narażone na wzrost kosztów (...)

Kogo wspiera Fundusz Sprawiedliwości?

Kogo wspiera Fundusz Sprawiedliwości?

Fundusz Sprawiedliwości wspiera wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby im najbliższe oraz świadków przestępstw. Świadczy też pomoc postpenitencjarną.  Fundusz Sprawiedliwości - czyli co? Fundus Fundusz Sprawiedliwości, ofiary przemocy, pomoc dla ofiar przestępstw, (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów a pomoc publiczna Art. 14  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele (...)

Pomoc dla rolników utrzymujących świnie

Pomoc dla rolników utrzymujących świnie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchomił realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF. ##baner## pomoc, rolnik, świnia, ASF, wsparcie, rolnictwo, hodowla, (...)

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

W czasie trwającej w całym kraju pandemii niektóre osoby nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego posiłku, ani innych produktów żywnościowych. Dlatego rząd opracował i wdrożył szereg działań, których celem jest zapewnienie w tym zakresie konkretnej pomocy dla potrzebujących. (...)

Pomoc dla rodziny w UE

Pomoc dla rodziny w UE

  Każde państwo Wspólnoty proponuje pracownikom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, pomoc dla rodziny, jeśli oni znajdą się w kryzysowej sytuacji. Dzięki zasadom koordynacji tw świadczenia rodzinne, rodzina, transfer świadczeń, ZUS, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia (...)

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Cudzoziemcy w Polsce nie są pozostawieni sami sobie. Na jakie wsparcie w ramach pomocy społecznej mogą liczyć? Jakie warunki muszą spełnić? Dowiedz się wiecej... Kto skorzysta? pomoc społeczna, cudzoziemiec, obcokrajowiec, bezrobotny, pomoc integracyjna, pomoc żywnościowa, Centrum Integracji (...)

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Dostęp do pomocy prawnej dla wszystkich obywateli jest istotnym elementem demokratycznego państwa prawa. Przecież każdy z nas wie, że świadomość swoich praw i obowiązków, może pomóc mu w wielu życiowych sytuacjach. Stąd od pierwszego stycznia 2016 r., na terytorium całej Polski, (...)

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

  Zasada niedopuszczalności pomocy publicznej wyrażona w Traktacie wprowadzającym Wspólnotę Europejska, czyli w akcie prawnym uznanym za aktualną konstytucję zjednoczonej Europy, wynika z ogólnego kapitalistycznego założenia, że wszelka interwencja Państwa w gry wolnego rynku (...)

Jak dostać zaświadczenie o pomocy de minimis?

Jak dostać zaświadczenie o pomocy de minimis?

Kiedy można się ubiegać o zaświadczenie? Jeżeli jesteś przedsiębiorcą posiadającym status zakładu pracy chronionej oraz zostałeś zwolniony z opłaty za udzielenie zezwolenia Ministra Rozwoju na obrót hurtowy w zaświadczenie, pomoc de minimis, pomoc publiczna, pomoc dla przedsiębiorców

Rządowa pomoc dla firm energochłonnych

Rządowa pomoc dla firm energochłonnych

Wnioski można składać  9 lutego 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie kosztów energii dla przemysłów energochłonnych. O pomoc mogą wnioskować przedsiębiorstwa z branż, które są szczególnie narażone na wzrost kosztów (...)

Kogo wspiera Fundusz Sprawiedliwości?

Kogo wspiera Fundusz Sprawiedliwości?

Fundusz Sprawiedliwości wspiera wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby im najbliższe oraz świadków przestępstw. Świadczy też pomoc postpenitencjarną.  Fundusz Sprawiedliwości - czyli co? Fundus Fundusz Sprawiedliwości, ofiary przemocy, pomoc dla ofiar przestępstw, (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów a pomoc publiczna Art. 14  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele (...)

Pomoc dla rolników utrzymujących świnie

Pomoc dla rolników utrzymujących świnie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchomił realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF. ##baner## pomoc, rolnik, świnia, ASF, wsparcie, rolnictwo, hodowla, (...)

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

W czasie trwającej w całym kraju pandemii niektóre osoby nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego posiłku, ani innych produktów żywnościowych. Dlatego rząd opracował i wdrożył szereg działań, których celem jest zapewnienie w tym zakresie konkretnej pomocy dla potrzebujących. (...)

Pomoc dla rodziny w UE

Pomoc dla rodziny w UE

  Każde państwo Wspólnoty proponuje pracownikom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, pomoc dla rodziny, jeśli oni znajdą się w kryzysowej sytuacji. Dzięki zasadom koordynacji tw świadczenia rodzinne, rodzina, transfer świadczeń, ZUS, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia (...)

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Ktoś cię okradł, pobił, napadł albo zniszczył twoją własność? A może stosuje wobec ciebie bądź bliskiej ci osoby przemoc psychiczną lub fizyczną? Oznacza to, że jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku przestępstwa i masz prawo do bezpłatnej pomocy. Dowiedz się, jaką pomoc możesz (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął wniosek osoby o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Osoba ta ostatnio zamieszkiwała na terenie naszej gminy i spełnia określone przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W/w osoba do 03.03.2007 przebywała w schronisku dla bezdomnych. (...)

Przebywanie w domu opieki społecznej a majątek

Przebywanie w domu opieki społecznej a majątek

Siostra moja ze względu na swój stan zdrowia być może będzie musiała przebywać w Domu Opieki Społecznej. Ma działkę z domkiem. Utrzymuje się z niewysokiej renty inwalidzkiej. Jak wygląda sprawa kosztów pobytu w Domu Opieki? Czy ze względu na fakt, że jej dochody nie są wystarczające (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka moja rodzeństwa nie zgadza się z tym pomysłem. Pomimo braku ich zgody na umieszczenie naszej mamy (...)

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Mój mąż jest ubezwłasnowolniony całkowicie z powodu choroby psychicznej od 2003 r. Ja jestem jego opiekunem. W chwili obecnej chciałabym oddać go do Domu Pomocy Społecznej. On nadużywa alkoholu, jest agresywny. Ponadto nie chce przyjmować leków. Mój stan zdrowia się pogorszył i nie mogę (...)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zły stan emocjonalny dziecka w rodzinie zastępczej i ignorowanie tego faktu, utrudnianiu (...)