Skierowania do prywatnych domów pomocy społecznej

Pytanie:

Na terenie sąsiedniej gminy znajduje się prywatny Dom Pomocy Społecznej o konkurencyjnej cenie jeśli chodzi o koszt utrzymania. Właściciel placówki posiada zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności. Według interpretacji Dyrektora Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach kierownik ośrodka pomocy społecznej nie ma żadnej możliwości prawnej kierowania przez gminę mieszkańców do prywatnego domu pomocy społecznej. Nie ma możliwości spisania jakiegokolwiek porozumienia, określającego sposób ponoszenia odpłatności przez gminę. Działalność jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w tym zakresie może mieć charakter jedynie informacyjny. W ustawie o pomocy społecznej nie ma jakiejkolwiek wzmianki o takowym zakazie. Dlaczego mamy jako gmina płacić za pobyt naszych mieszkańców więcej, jeżeli jest możliwość umieszczenia w placówce tańszej? Zwłaszcza, że standardem nie odbiega od placówek państwowych. Czy Kierownik ośrodka pomocy społecznej może kierować swoich klientów do prywatnych placówek sprawujących całodobową opiekę i partycypować w kosztach utrzymania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.9.2006

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skierowania do prywatnych domów pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą. Gmina po prostu organizuje pomoc społeczną (zapewnia jej struktury, pomieszczenia i środki pieniężne). Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej. GOPS jej jednostką organizacyjną gminy i musi się stosować do wymagań finansowych zatwierdzonych w budżecie dla danej jednostki pomocy społecznej. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek pomocy społecznej, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Poza finansowaniem GOPS przez gminę również mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania.

Podkreślić należy, że organy administracji rządowej i samorządowej, mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania:

  1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,

  2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. Organ, po przeprowadzeniu negocjacji, zleca prowadzenie placówki podmiotowi uprawnionemu, jeżeli placówka:

  • jest zarejestrowana w rejestrze wojewody,

  • spełnia standardy,

  • zrealizowała zalecenia pokontrolne.

Ewentualna zatem współpraca może się odbyć po przeprowadzeniu procedury zlecenia, ale tylko przez organ gminy (w tym przypadku) a nie kierownika GOPS-u. Kierownik GOPS-u nie może kierować zatem osób do prywatnych placówek i partycypować w kosztach. Przyjmowanie osób do prywatnych placówek przy współfinansowaniu przez gminą może się odbywa tylko na podstawie zlecenia (określonym podmiotom) zawartego przez organ gminy. Rozpatrzenie wszystkich aspektów zagadnienia jest niemożliwe poprzez udzielenie krótkiej informacji prawnej i wymaga szerokiej analizy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335