Spadek po ojcu

Pytanie:

Zmarł mój Ojciec, nie pozostawił testamentu. Pozostała : żona, córka - rozwiedziona 2 lata temu, z ustaloną rozdzielnością majątkową jeszcze przed rozwodem, wnuk-syn córki- (niepełnoletni- 6lat), siostra zmarłego.Kto będzie uprawniony do spadku i w jakiej części? Jakie dokumenty musimy przedstawić u notariusza (czy ja jako córka muszę dostarczyć dokumenty dotyczące mojego ślubu i rozwodu?) i czy należy sporządzić dla notariusza wykaz majątku pozostawionego przez Ojca?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spadek po ojcu

W związku, iż spadkodawca nie pozostawił testamentu, doszło do dziedziczenia ustawowego. Zgodnie z art. 931 § 1 kodeksu cywilnego, w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Tak więc, w pierwszym kręgu spadkowym jest małżonek i dzieci. Dziedziczenie uprawnionych z pierwszego kręgu wyłącza dziedziczenie uprawnionych z dalszych kręgów spadkowych (wnuków, rodzeństwa, rodziców spadkodawcy).

Porady prawne

Resumując powyższe rozważania, stwierdzić należy, iż do dziedziczenia dojdzie wyłącznie Pani (jako dziecko zmarłego) oraz Pani mama (jako małżonka zmarłego). Dziedziczą Panie w częściach równych – każda po ½.

Warto tutaj wskazać, iż zgodnie z art. 33 pkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Z powyższego wynika, iż nawet gdyby nie posiadała Pani rozdzielności majątkowej z mężem, spadek przypadłby wyłącznie na poczet Pani majątku osobistego.

Pierwszą czynnością, jaką należy dokonać w kwestii uregulowania spraw spadkowych jest stwierdzenie nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia. Obie instytucje pełnią tę samą rolę, z tą różnicą, iż stwierdzenie nabycia spadku przeprowadzane jest przed sądem (w trybie nieprocesowym), natomiast poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem. W postanowieniach tych sąd lub notariusz wskazuje jedynie w jakich częściach poszczególni spadkobiercy dziedziczą. Oznacza to, iż uzyskają Panie formalne potwierdzenie, iż dziedziczą każda po ½ udziału w spadku. W postępowaniach tych nie są przydzielane spadkobiercom poszczególne przedmioty należące do spadku po spadkodawcy.

Aby podzielić poszczególne przedmioty pomiędzy spadkobierców należy przeprowadzić postępowanie o dział spadku. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Przy czym, jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Istnieje możliwość przeprowadzenia obu spraw (stwierdzenia nabycia spadku i dział spadku) w jednym postępowaniu. Jak bowiem wskazuje art. 681 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego. Nie ma również żadnych przeszkód, aby poświadczenie dziedziczenia i dział spadku dokonać na jednym posiedzeniu u notariusza. W każdym z powyższych przypadków wiązać się to jednak będzie z uiszczeniem obu opłat (zarówno opłat sądowych – w przypadku załatwienia sprawy w sądzie, jak i taksy notarialnej – w przypadku załatwienia sprawy u notariusza).

W celu przeprowadzenia poświadczenia dziedziczenia należałoby przedłożyć dowody tożsamości; odpis aktu zgonu spadkodawcy; odpis skrócony Pani aktu urodzenia; odpis skrócony aktu małżeństwa Pani rodziców (przy czym Pani nie musi dostarczyć dokumentu potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego przez Panią); inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku. Natomiast w celu przeprowadzenia umownego działu spadku nie istnieje specjalny wymóg przedstawienia spisu inwentarza majątku spadkodawcy. Jednak wykazanie wszystkich składników majątkowych jest jak najbardziej dla stawiających się stron korzystne. Przedstawić również należałoby wszystkie dokumenty potwierdzające – w ramach możliwości - iż konkretne przedmioty należały do spadkodawcy (przykładowo – odpis księgi wieczystej nieruchomości).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Nakłady na dom będący przedmiotem spadku – opinia prawna

Nakłady na dom będący przedmiotem spadku – opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice wybudowali domek jednorodzinny w latach 1973-1975. Ja czynnie uczestniczyłem w budowie wykonując (wraz z mamą) wszelkie prace fizyczne. Pracowałem przez cały okres budowy, wykorzystując na ten cel również swoje urlopy wypoczynkowe. Wraz z rodzicami zamieszkałem (...)

Jak rozliczyć nakłady na majątek stanowiący masę spadkową - opinia prawna

Jak rozliczyć nakłady na majątek stanowiący masę spadkową - opinia prawna

  Stan faktyczny   Moja mama kupiła w 1976 r. nieruchomość, w skład której wchodził budynek mieszkalny parterowy. W umowie oświadczyła, że nieruchomość kupuje za pieniądze stanowiące jej majątek odrębny wraz z dożywotnim użytkowaniem na rzecz Pana A.T., ustanowionym przez (...)

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Stan faktyczny  W 1983 r. zmarł mój dziadek, a w 2001 r. babcia. Babcia przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa, ale jak się okazało nie całe. Pozostały udziały w spółkach leśnych 4,20h (dokładniej spółki leśne były zapisane tylko na dziadka). Oboje (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w (...)

Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Na podstawie postanowienia Sądu podział spadku po Ojcu dał mi prawo do 1/3 spadku, matce także 1/3, zaś wnukom po nieżyjącym bracie po 1/6. Jako spadek należy rozumieć mieszkanie (własnościowe spółdzielcze). W mieszkaniu tym mieszkam wraz z matką ponad 40 lat, mieszkanie (...)

Mam postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, co dalej – opinia prawna

Mam postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, co dalej – opinia prawna

Stan faktyczny Na podstawie postanowienia Sądu podział spadku po Ojcu dał mi prawo do 1/3 spadku, matce także 1/3, zaś wnukom po nieżyjącym bracie po 1/6. Jako spadek należy rozumieć mieszkanie (własnościowe spółdzielcze). W mieszkaniu tym mieszkam wraz z matką ponad 40 lat, mieszkanie (...)

Nabycie spadku przez pełnomocnika - opinia prawna

Nabycie spadku przez pełnomocnika - opinia prawna

  W 1996 r. umarł mój ojciec. Dwa lata po śmierci ojca zostałam wezwana do sądu rejonowego na sprawę o stwierdzenie spadku. Moja Matka chciała, abym się zrzekła spadku, lecz sędzia prowadzący sprawę odparł, że do tego trzeba osobnej sprawy. W związku z tym, po zakończeniu postępowania (...)

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Prawo spadkowe wyposaża określone osoby (zstępnych, małżonka i w zasadzie rodziców spadkodawcy) w instrument, umożliwiający uzyskanie należnej im części spadku w sytuacji, gdy testator rozrządził swoim mieniem z pominięciem tychże osób. Instrumentem tym jest roszczenie z tytułu (...)

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz podatkowy SD-Z2. Sprawdź, jak to zrobić. Kto może złożyć formularz SD-Z2, aby skorzystać z całkowitego (...)

Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna

Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice byli właścicielami gospodarstwa rolnego. Matka zmarła w roku 1978, dwa lata później ojciec. Ja (urodzony 1929 r.) aż do 1970 r. mieszkałem z rodzicami, wspólnie z nimi i żoną (żona od 1966 r.) pracując na roli i tworząc z nimi jedno gospodarstwo domowe. Moi (...)

Dziedziczenie, czy pierwszeństwo w nabyciu? - opinia prawna

Dziedziczenie, czy pierwszeństwo w nabyciu? - opinia prawna

Stan faktyczny Mój ojciec stracił gospodarstwo rolne z mocy dekretu PKWN w 1944 r. Oprócz mnie (syna), ma jeszcze jednego syna. Kilkanaście lat po rozwodzie z mamą ponownie się ożenił, niedawno ojciec zmarł. Wdowa otrzymała postanowienie sądowe, że dziedziczy 30% (nie wskazano co). Obaj (...)

Dowody własności w trakcie sądowego działu spadku - opinia prawna

Dowody własności w trakcie sądowego działu spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Razem z bratem po przeprowadzonej sprawie sądowej nabyliśmy spadek po zmarłym 15 lat temu ojcu. W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne składające się z 2 działek. Na  jednej z działek (mniejszej) należących do ojca, 30 lat temu wspólnie ze współmałżonkiem (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania względem ZUS i US powstałe w związku działalnością gospodarczą spadkodawcy - opinia prawna

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania względem ZUS i US powstałe w związku działalnością gospodarczą spadkodawcy - opinia prawna

Stan faktyczny Mój ojciec - rozwodnik zmarł w grudniu 2004 r., nie pozostawił żadnego testamentu, żadnego spadku, żadnego majątku, ale pozostawił różne zobowiązania. Moja siostra za życia ojca podpisała notarialnie umowę o wydziedziczeniu, ja tego nie zdążyłem zrobić. Czy ją to wystarczająco (...)

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

  Stan faktyczny Na początku lat 90-tych moi rodzice darowali mi nieruchomości stanowiącą gospodarstwo rolne. W kacie notarialnym darowizny nie ma żadnych zapisów co do zachowku ani innych rozliczeń spadkowych dla dwóch moich młodszych braci. Moja matka zmarła w 1999 r., a (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

Z jakich rozwiązań mogą korzystać przedsiębiorcy? W okresie epidemii wywołanej COVID-19 wprowadzono instrumenty mające na celu wsparcie utrzymania działalności i miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Sprawdź, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostają (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, a więc: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać? Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać? Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Wchodząca w życie 20 I 2005 r. nowelizacja do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w dość istotny sposób zmieniła dotychczas obowiązujące stosunki majątkowe między małżonkami. Przede wszystkim poszerzono katalog ustrojów majątkowych mogących istnieć między małżonkami, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Spłacanie kredytów po zmarłym ojcu

Spłacanie kredytów po zmarłym ojcu

Mój ojciec wyprowadził się od mamy 7 lat temu. Zaraz po jego odejściu mama wystąpiła do sądu o rozdzielność majątkową. Rozwodu nie mieli. Ojciec kupił sobie mieszkanie i zamieszkał z konkubiną, (...)

Spadek po ojcu

Spadek po ojcu

Małżeństwo posiadało jako majątek wspólny dom wraz z działką. W wyniku choroby małżonek zmarł pozostawiając żonę oraz czwórkę dzieci. Przed śmiercią przebywając w szpitalu w stanie półprzytomnym (...)

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku

W dziedziczeniu po spadkodawcy występują dzieci zmarłego brata spadkodawcy. Po zmarłym ojcu przyjęły one spadek kilka lat wcześniej. Czy będą one mogły odrzucić spadek po bracie ojca, jeżeli (...)

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku

Zmarł ojciec, który był jedynakiem. W imieniu dziecka chcemy wystąpić o odrzucenie spadku po ojcu z uwagi na groźbę spłacania zaciągniętych długów. Czy odrzucenie spadku po ojcu spowoduje nie (...)

Spadek po ojcu a wspólny majątek rodziców

Spadek po ojcu a wspólny majątek rodziców

Zmarł mój ojciec, który był w związku małżeńskim we wspólnocie majątkowej. Ojciec w ostatnich latach był chory i żona ojca przeniosła zgromadzone środki finansowe na swoje konta bankowe. (...)

Odrzucenie spadku a wierzyciele spadkodawcy

Odrzucenie spadku a wierzyciele spadkodawcy

Niedawno umarł mój ojciec i pozostawił długi. Co jest lepsze dla mnie, odrzucić spadek po ojcu czy przyjąć z spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Słyszałem, że w przypadku odrzucenia spadku, (...)

Spadek a zasiedzenie

Spadek a zasiedzenie

Jak wynika z wypisu rejestru gruntów przedmiotowa nieruchomość stanowi własność ojca teściowej, a znajdowała się we władaniu teściowej i jej męża? Stan taki istnieje od 1946 roku do dnia dzisiejszego, (...)

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

01.04.2004 r. zmarł mój wuj 10 lat temu sporządził on notarialnie testament, w którym wydziedziczył swojego syna alkoholika oraz wnuka. Powodem wydziedziczenia było notoryczne uchylanie się przez (...)

Darowizna zaliczona na schedę spadkowę

Darowizna zaliczona na schedę spadkowę

Złożyłam do sądu wniosek odział spadku i zniesienie współwłasności. Spadek dotyczy nieruchomości, której właścicielami byli: mój ojciec, który zmarł w 2005 r. i jego Żona, (nie była to (...)

Uprawnienia spadkodawcy testamentowego

Uprawnienia spadkodawcy testamentowego

W 1995 roku zmarła matka nie pozostawiając testamentu. Nie było spadkobrania, nikt nie wystąpił o podział spadku. Ojciec zmarł w 2000 roku pozostawiając testament. Czy ojciec miał pełne prawo (...)

Spadek po rodzicach i ulga mieszkaniowa

Spadek po rodzicach i ulga mieszkaniowa

Rodzice byli właścicielami mieszkania (w akcie notarialnym ujęte jest, że nabyli je wspólnie). Ojciec zmarł 30 lat temu, zaś mama w 2005 roku. Sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku w następujący (...)

Porządek dziedziczenia

Porządek dziedziczenia

Po śmierci pierwszego męża babcia wyszła ponownie za mąż. Otrzymała spadek, po pierwszym mężu. Babcia umarła w 1992 r. Sąd podzielił majątek między spadkobierców: jej męża, córkę i wnuka (...)

Spadek dla dzieci rozwiedzionych małżonków

Spadek dla dzieci rozwiedzionych małżonków

Tego roku, dokładnie 4 października sąd orzekł rozwód z winy męża. Wcześniej były też wyroki za znęcanie się nade mną. Następnie w dniu 4 listopada były mąż popełnił samobójstwo. Byliśmy (...)

Trudności w uzyskaniu dokumentu dla sądu

Trudności w uzyskaniu dokumentu dla sądu

W wyniku postępowania spadkowego spadek po ojcu przypadł w równych częściach rodzeństwu siostrze i bratu. W skład spadku wchodzi działka budowlana. Nie było podziału spadku. Po kilku latach brat (...)

Nabyłem spadek po ojcu, który posiadał spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, czy stałem się jego posiadaczem?

Nabyłem spadek po ojcu, który posiadał spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, czy stałem się jego posiadaczem?

Nabyłem spadek po ojcu, który posiadał spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, czy stałem się jego posiadaczem? Samo nabycie spadku po ojcu w ½ nie oznacza, że uzyskał Pan prawo do ½ (...)

FORUM PRAWNE

SPADEK PO OJCU

SPADEK PO OJCU Czy jest możliwe aby po śmierci ojca dzieci nie odziedziczyły żadnego majątku (nawet zachowku)? Dzieci są z pierwszego małżeństwa a ojciec nie miał do nich praw rodzicielskich. (...)

Odrzucony spadek po Ojcu.

Odrzucony spadek po Ojcu. Witam. Sprawa wyglada tak zrzeklem sie spadku po zmarlym ojcu w 2008r,calosc spadku przejela matka(glownie dlugi) Matka splacala te dlugi az do smierci 2013r po jej smierci (...)

Spadek po ojcu

Spadek po ojcu Dzien dobry, w maju tego roku zmarl moj ojcoec. Na miejscu znalezienia zwlok prokurator zabezpieczyl leki oraz kwote ok 1000zl. Jako ze ojcoec pozostawil po sobie dlugi to wszyscy czlonkowie (...)

Spadek po ojcu

Spadek po ojcu itam serdecznie. Mam następujący problem. W 2012 roku na drodze sądowej wraz z matką odziedziczyliśmy spadek po ojcu zmarłym w 2008 roku. Sprawa o dziedziczenie spadku została skierowana (...)

spadek po ojcu

spadek po ojcu Mam pytanie w sprawie spadku po ojcu tylko niewiem co robić i jak się za to zabrać ,ojciec zmarł miesięc temu miał mieszkanie własnościowe w katowicach tyle że jest mały problem (...)

Spadek po Ojcu...

Spadek po Ojcu... Dzień dobry wszystkim. Na wstępie chciałbym z góry podziękować wszystkim którzy zainteresują się moja sprawa i będą chcieli pomóc. Założyłem temat z myślą o mojej matce, (...)

Spadek po ojcu.

Spadek po ojcu. 1.Jesteśmy współwłaścicielami działki, w następujących częściach: - ojciec ?, - brat ?, - ja ?. 2.Działka ta to spadek po Mamie (od kilkunastu lat nie żyje). 3.Mam (...)

Spadek po ojcu

Spadek po ojcu Dzień dobry, jest taka sprawa, że mój mąż miał ojca, który właśnie zmarł. Mieszkał on z druga żoną w innym mieście. Mój mąż byl jedynym biologicznym synem ojca, natomiast (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Spadek po ojcu - nieruchomość

Spadek po ojcu - nieruchomość W 2018 r. zmarł mój ojciec z którym nie miałem żadnego kontaktu, jednak mieszkałem w mieszkaniu, które było jego własnością. Mieszkanie nie było zadłużone, (...)

Spadek po ojcu

Spadek po ojcu Witam, mój ojciec zmarł ponad 20 lat temu. Nigdy nie przeprowadzono sprawy spadkowej, a był właścicielem działki budowlanej. Chciałabym załatwić tę sprawę i ją sprzedać, jednak (...)

Porady prawne