Sprostowanie uzasadnienia

Pytanie:

W jaki sposób osoba wobec której umorzono śledztwo, może żądać sprostowania treści zawartych w uzasadnieniu umorzenia, jeśli są one niezgodne z prawdą? Czy można wnieść o sprostowanie tych konkretnie wskazanych treści? Czy powinno to być w formie zapytania, czy też zażalenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprostowanie uzasadnienia

Zasadą jest, że uzasadnienie postanowienia o umorzeniu sporządza się na piśmie wraz z samym postanowieniem. Kodeks postępowania karnego pozwala na sprostowanie samego uzasadnienia. Stanowi, że oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz w obliczeniu terminów w uzasadnieniu można sprostować w każdym czasie. Zasadą jest, że sprostowania dokonuje organ, który popełnił omyłkę. W tym celu może być przedłożony wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowe. Nie jest dopuszczalne korygowanie “merytorycznej” części uzasadnienia. Uzasadnienie jest bowiem wtórne w stosunku do orzeczenia. Jeśli zatem podstawa umorzenia śledztwa jest niezgodna z rzeczywistością i tak została przywołana w uzasadnieniu, wtedy poprzez sprostowanie nie można dokonać zmiany uzasadnienia. Sprostowanie uzasadnienia postanowienia następuje w drodze postanowienia.

Porady prawne

Sprostowanie nie oznacza jednak wprowadzenia uzasadnienia składników pominiętych w nim lub powodujących zmianę rozstrzygnięcia. Z treści pytania wynika, że nie chodzi pytającemu tylko i wyłącznie o błędy pisarskie. Sprostowanie innych błędów jest też dopuszczalne. Jednakże takie skutki można osiągnąć jedynie za pomocą wniesienia środka odwoławczego od wydanego postanowienia wraz ze sporządzonym uzasadnieniem.

Jeżeli postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia umarza się śledztwo. Postanowienie o umorzeniu śledztwa powinno zawierać wraz z nim zawarte uzasadnienie oraz dokładne określenie czynu i jego kwalifikacji prawnej oraz wskazanie przyczyn umorzenia.

Kwestionowanie wydanego postanowienia możliwe jest poprzez wniesienie zażalenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sprostowanie oczywistej omyłki w orzeczeniu

Sprostowanie oczywistej omyłki w orzeczeniu

  Kiedy sąd poprawi błędy pisarskie lub rachunkowe w orzeczeniu? Popełnione przez sąd błędy pisarskie lub rachunkowe, a także inne oczywiste omyłki podlegają sprostowaniu przez sąd z urzędu bądź na wniosek, także gdy występują w treści uzasadnienia. Jeśli więc np. w ocenie strony sąd dopuścił się błędów rachunkowych w treści postanowienia, to można (...)

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany procesu cywilnego weszły w życie 7 listopada br. Dzięki gruntownej reformie Kodeksu postępowania cywilnego znacznie uproszczone i przyspieszone zostały postępowania przed sądem. Nowe regulacje zapewnią Polakom szybkie i skuteczne dochodzenie swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki. Reforma Kodeksu postępowania cywilnego (...)

Wyrok sądu administracyjnego. Co zrobić, gdy organ nie wykonuje orzeczenia sądowego?

Wyrok sądu administracyjnego. Co zrobić, gdy organ nie wykonuje orzeczenia sądowego?

Kiedy sąd wydaje wyrok?Wyrok sądu administracyjnego orzekającego w sprawie wydawany jest po zamknięciu rozprawy, na posiedzeniu sądu, na którym rozprawę zamknięto. Jeżeli sąd zamknął rozprawę istnieje jednak możliwość jej ponownego otwarcia. W szczególności rozprawa powinna zostać otwarta na nowo, jeżeli istotne okoliczności ujawniły się dopiero po jej zamknięciu. (...)

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego jest kompleksową reformą przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych. W założeniach ustawa powinna ograniczyć przewlekłość postępowań i orzekania na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego, zwiększyć terminowość rozpraw, poprawić organizację sądów i zapewnić lepsze traktowanie obywateli w (...)

Reforma postępowania cywilnego

Reforma postępowania cywilnego

Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe regulacje mają zapewnić Polakom możliwość szybkiego i skutecznego dochodzenia swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki. Czego dotyczy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych (...)

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie w postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym, który prowadzi do zmiany lub uchylenia postanowienia sądu albo zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji. Zażalenie jest tzw. środkiem względnie dewolutywnym - oznacza to, że w zasadzie rozpatrywać je powinien sąd wyższej instancji niż sąd wydający orzeczenie, jednakże są od tej zasady (...)

Jak zaskarżyć niekorzystne postanowienie sądu administracyjnego?

Jak zaskarżyć niekorzystne postanowienie sądu administracyjnego?

  Co to jest zażalenie? Zażalenie to jeden ze środków zaskarżenia, przysługujący na postanowienie sądu. Zażalenie przysługuje tylko i wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w ustawie. Ten środek zaskarżenia wnosi się do sądu wyższej instancji. I tak zażalenie wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego (dawne (...)

Zmiany w prokuraturach

Zmiany w prokuraturach

Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratorowi przełożonemu? Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o prokuraturze, prokurator przełożony uprawniony będzie do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego. Zmiana lub uchylenie (...)

Jakie podejrzany ma prawa?

Jakie podejrzany ma prawa?

  Kto jest podejrzanym, a kto oskarżonym?  Podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Podejrzanym jest się zawsze o popełnienie konkretnego czynu zabronionego. Oskarżonym natomiast jest osoba, (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Po tym postanowieniu, które odnosi znaczące skutki w sferze uprawnień, zobowiązań i stosunków majątkowych upadłego, następuje etap postępowania, który nazywa się postępowaniem upadłościowym. Pojęcie postępowanie (...)

Kpiny z prezydenta nadal zakazane

Kpiny z prezydenta nadal zakazane

Trybunał Konstytucyjny nie zlikwidował przepisu, który pozwala zamykać w więzieniu za obrażanie  głowy państwa. Uzasadniając wyrok sędziowie stwierdzili, że prezydentowi należy okazywać szczególny szacunek i cześć, a osoby obrażające głowę państwa obrażają całą Polskę. - Trybunał nie wykorzystał danej mu szansy na umorzenie zbędnych i szkodliwych postępowań (...)

Błąd dr G. ponownie w prokuraturze

Błąd dr G. ponownie w prokuraturze

Warszawska prokuratura jeszcze raz ma ocenić, czy kardiochirurg Mirosław G. nie popełnił błędu lekarskiego - informuje Gazeta Wyborcza. Zdecydował o tym warszawski sąd rejonowy, który rozpatrywał wczoraj umorzenie śledztwa przeciwko b. ordynatorowi kardiochirurgii szpitala MSWiA. Umorzenie podważył w listopadzie zeszłego roku rzecznik praw obywatelskich. Zatrzymany przez CBA (...)

Posiadasz narkotyki? Prokurator nie zawsze cię ukarze.

Posiadasz narkotyki? Prokurator nie zawsze cię ukarze.

Kwestia nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dokonana w kwietniu 2011 roku wywołała duże kontrowersje tak w czasie sejmowej debaty jak i wśród środowisk zajmujących się polityką narkotykowa. W świetle oskarżeń częsci polityków o rzekomej "legalizacji narkotyków" warto przyjrzeć się kształtowanej nowelizacji w jej najważniejszym aspekcie, a więc posiadania (...)

Co jeśli Policja nie chce ścigać przestępstwa?

Co jeśli Policja nie chce ścigać przestępstwa?

  W jakich przypadkach Policja ma obowiązek ścigania każdego przestępstwa? Policja ma obowiązek ścigania każdego przestępstwa, jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o jego popełnieniu. Niektóre z przestępstw są ścigane wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego, a niektóre tylko jeśli wystąpi on z oskarżeniem przeciw sprawcy. Przykład: Jeśli Jan Kowalski będzie (...)

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

  Status pokrzywdzonego musiał zostać określony przepisami, ponieważ „ofiarą przestępstwa” niestety może zostać każdy z nas. Dokładniej rzecz ujmując pokrzywdzonym może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Kto posiada status pokrzywdzonego w rozumieniu polskich przepisów? Pokrzywdzonym jest osobą fizyczną lub prawną, której dobro prawne zostało (...)

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

  Co to są środki zapobiegawcze i które z nich są nieizolacyjnymi środkami? Od momentu zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa albo też od momentu pozyskania informacji o popełnieniu przestępstwa przez taką osobę, ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowania, może zachodzić potrzeba zastosowania wobec takiej osoby pewnych (...)

Kiedy jestem uprawniony do żądania ustanowienia obrońcy z urzędu?

Kiedy jestem uprawniony do żądania ustanowienia obrońcy z urzędu?

  Jaka jest rola i zasady działania obrońcy w procesie karnym? Obrońca jest ustanowiony w procesie karnym do pomocy oskarżonemu we właściwym prowadzeniu obrony. Odpowiednia pomoc jest zapewniona przez wykształcenie i doświadczenie zawodowe, a także bezstronność obrońcy. Możliwość korzystania z jego pomocy jest konstytucyjnym prawem osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa. (...)

Jakie są prawa tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym?

Czym jest tymczasowe aresztowanie? Areszt tymczasowy to środek zapobiegawczy, który polega na odizolowaniu oskarżonego (podejrzanego) od świata zewnętrznego na czas oznaczony w postanowieniu sądu (do 3 miesięcy). Po tym okresie sąd może jednak przedłużyć tymczasowe aresztowanie ze względu na szczególne okoliczności sprawy.  Środki zapobiegawcze można stosować w celu (...)

Rewolucja w postępowaniu karnym - część pierwsza

Rewolucja w postępowaniu karnym - część pierwsza

Przyspieszenie i uproszczenie postępowania karnego. To główny cel zmian, jakie proponuje w ramach tej procedury Rząd. Propozycje trudno nazwać nowelizacją, to prawdziwa rewolucja, która ma zmienić obowiązujące od lat zasady prowadzenia procesu karnego. Dowodzenie Jak wynika z projektu, postępowanie dowodowe przed organami ścigania (policja, prokuratura) ma być znacząco skrócone (...)

Obrona obligatoryjna w razie uzasadnionych wątpliwości co do poczytalności oskarżonego

Obrona obligatoryjna w razie uzasadnionych wątpliwości co do poczytalności oskarżonego

Art. 79 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania karnego stanowi, że w postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli między innymi zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności. Natomiast art. 439 § 1 pkt 10 kodeksu postępowania karnego stanowi, iż niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy (...)

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Kto ma status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym? Pokrzywdzony to osoba, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Pokrzywdzona może być również np. spółka (podmiot zbiorowy). W jej imieniu występuje osoba uprawniona. Jeżeli pokrzywdzony nie ma ukończonych 18 lat albo jest ubezwłasnowolniony bądź niesamodzielny, to może być reprezentowany przez (...)

Pokrzywdzony w procesie karnym - opinia prawna

Pokrzywdzony w procesie karnym - opinia prawna

Stan faktyczny Podpisałem umowę o sprowadzenie samochodu z zagranicy. Zgodnie z postanowieniem umowy, wpłaciłem zaliczkę. Pomimo upływu terminu odbioru samochodu, samochód nie został dostarczony. Po zgłoszeniu całego zajścia Policji okazało się, że osoba zobowiązana do sprowadzenia samochodu dokonała podobnych wyłudzeń od innych osób i jest poszukiwana listem gończym. Jakie czynności (...)

Kiedy potrzebny jest wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa?

Kiedy potrzebny jest wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa?

Jakie przestępstwa ścigane są na wniosek pokrzywdzonego?  Niektóre przestępstwa ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Są to tzw. przestępstwa wnioskowe. Należy do nich m.in. groźba bezprawna lub kradzież popełniona na rzecz osoby najbliższej, np. kradzież rzeczy rodzicom czy małżonkowi. Przestępstw wnioskowych nie należy utożsamiać z przestępstwami ściganymi (...)

Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

  Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu w procesie karnym? Pokrzywdzonym jest osoba, która ucierpiała w wyniku przestępstwa, tzn. gdy przestępstwo naruszyło jej dobro prawne albo mu zagrażało. Dobrem prawnym, o którym mowa może być jakiekolwiek dobro, które jest chronione przez prawo, np. zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, dobre imię, majątek itd. Pojęcie (...)

Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

  Zagadnienia ogólne Kodeks postępowania karnego rozróżnia czynności, z których protokół musi być sporządzony, oraz czynności, z których protokół można sporządzić, ale nie jest to bezwzględnie konieczne. Zgodnie z art. 143 § 1 k.p.k., zawsze należy sporządzić protokół z: przyjęcia ustnego zawiadomienia (...)

Świadectwo pracy stwierdza jedynie fakty

Świadectwo pracy stwierdza jedynie fakty

Zwolniony pracownik wniósł powództwo o sprostowanie świadectwa pracy i wskazanie, że umowa o pracę został rozwiązana za wypowiedzeniem ze strony pracodawcy, a nie bez wypowiedzenia z winy pracownika. Rzecz jednak w tym, że wcześniej nie skarżył tego właśnie trybu wypowiedzenia. I dlatego też Sąd Rejonowy powództwo oddalił, bo doszedł do wniosku, że świadectwo (...)

Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

Obowiązek wydania świadectwa pracy W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Świadectwo pracy jest dokumentem zawierającym informacje o zakończonym zatrudnieniu. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. ##baner## Wydanie (...)

Prawo prasowe po nowemu. Co ze sprostowaniem?

Prawo prasowe po nowemu. Co ze sprostowaniem?

Sejm uchwalił przygotowaną przez Senat nowelizację prawa prasowego. Jedynym sposobem odpowiedzi na materiał pozostanie sprostowanie. Projekt reguluje warunki, na jakich publikowane ma być sprostowanie. Powinno być ono nadesłane w terminie do 21 dni. Zmienia to zapisy przyjęte w Senacie, które przewidywały na jego dostarczenie czas o siedem dni krótszy. Obowiązywać przestanie odwołanie (...)

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

  Uzasadnienie wyroku WSA Uzasadnienie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego sporządza się z urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Jednak w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia (...)

Na co należy zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji podatkowej?

Na co należy zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji podatkowej?

Postępowanie podatkowe kończy się zazwyczaj wydaniem decyzji podatkowej, określającej lub ustalającej prawa i obowiązki podatnika. Często jednak pisma, jakie przesyła nam np. urząd skarbowy, nie spełniają podstawowych wymogów formalnych przewidzianych dla decyzji. Na fakt ten podatnik czasem może się powołać. Dowiedz się, na jakie elementy otrzymanej rzekomej decyzji podatkowej warto (...)

Problematyka uzasadnienia wygłaszanego

Problematyka uzasadnienia wygłaszanego

  Blisko dwa lata temu[1] ustawodawca zdecydował się znowelizować instytucję uzasadnienia wyroku poprzez powołanie do istnienia, obok pisemnego uzasadnienia, uzasadnienia wygłaszanego. Możliwość wygłaszania ustnych uzasadnień jest konsekwencją wprowadzenia przed sześciu laty[2] instytucji elektronicznego protokołu – tj. sporządzania protokołu poprzez utrwalenie przebiegu (...)

Co to jest i jak przebiega postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym?

Co to jest i jak przebiega postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym?

Zgodnie z regulacją zawartą w prawie własności przemysłowej, sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, które nie należą do kompetencji innych organów, rozstrzygane są w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych. Jednakże niektóre ze spraw mogą zostać załatwione bez kierowania sprawy do sądu i wdawania (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprostowanie pozwu

Sprostowanie pozwu

Mój pełnomocnik procesowy rok temu złożył pozew o eksmisję. Nie dostałam kopii. Obecnie jestem na etapie zmiany adwokata, na moją prośbę kancelaria udostępniła mi kserokopię pozwu. Zawiera (...)

Uzupełnienie protokołu rozprawy

Uzupełnienie protokołu rozprawy

Czy możliwym jest powstanie sytuacji na rozprawie w której - jak poinformował mnie mój pełnomocnik - złożył on dwa wnioski i nie zostało to zawarte w protokole z rozprawy, a na następnej rozprawie (...)

Wadliwe uzasadnienie wyroku

Wadliwe uzasadnienie wyroku

Wygrałem sprawę w I instancji w sporze gospodarczym. Niemniej sąd w uzasadnieniu (które zamówiłem, ponieważ zrobił to także radca prawny przeciwnika) popełnił - oczywiście moim tylko zdaniem (...)

Wniosek o uzasadnienie postanowienia

Wniosek o uzasadnienie postanowienia

W piątek 27 kwietnia odbyła się końcowa rozprawa sądu rodzinnego w sprawie opiekuńczej. Trwała ona około 7 godzin. Jako uczestnik za zgodą sądu nagrywałem na dyktafonie część rozprawy. Nie (...)

Zażalenie na koniec postępowania upadłościowego

Zażalenie na koniec postępowania upadłościowego

Po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu sąd wydał postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego. Jako wierzyciel złożyłem zażalenie na to postanowienie uzasadniając (...)

Zażalenie na umorzenie dochodzenia

Zażalenie na umorzenie dochodzenia

Otrzymałem umorzenie dochodzenia przez prokuratora rejonowego. Złożyłem zażalenie do prokuratora nadrzędnego, czyli okręgowego, poprzez prokuratora rejonowego. Zażalenie przyjęte (odpowiedź od (...)

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

Czy zażalenie na bezczynność organu (art. 37 par. 1 Kpa) wnosi się bezpośrednio do organu wyższego stopnia czy też do skarżonego organu w celu przekazania sprawy organowi wyższego stopnia a więc (...)

Koszty sądowe w postępowaniu zabezpieczającym

Koszty sądowe w postępowaniu zabezpieczającym

Sąd całkowicie zwolnił mnie z kosztów sądowych w postępowaniu zasiedzeniowym. Po uprawomocnieniu się postanowienia o zwrocie mojego wniosku o zabezpieczenie, uzupełniłem brak w postaci adresu (...)

Odpowiedź na zażalenie

Odpowiedź na zażalenie

Sprawa cywilna. Jako strona pisałem czasem swoje zdanie co do treści zażalenia innego uczestnika postępowania sądowego. Sąd drugiej instancji nie ustosunkowywał się do mojej opinii. Czy sąd rozpatrujący (...)

Umorzenie śledztwa z powodu braku wniosku

Umorzenie śledztwa z powodu braku wniosku

Powodem umorzenia przez prokuratora śledztwa był brak wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej na podstawie art. 17 par. 1 pkt 10 kpk. Proszę o wyjaśnienie co rozumie się pod pojęciem (...)

Jaki jest termin na powiadomienie strony o prowadzonym postępowaniu zażaleniowym?

Jaki jest termin na powiadomienie strony o prowadzonym postępowaniu zażaleniowym?

W ubiegłym roku złożyłam zawiadomienie do prokuratury o przestępstwie z art. 190 Kodeksu karnego. Jako członek wspólnoty mieszkaniowej, byłam straszona przez zarządcę wspólnoty, z którym wspólnota (...)

Uzyskanie dostępu do akt sprawy karnej

Uzyskanie dostępu do akt sprawy karnej

Zostałem oskarżony o groźby karalne (pozbawienie życia), przy czym groźby te wzbudziły obawę, że zostać spełnione to jest o czyn z art. 190 § 1 KK. W prokuraturze toczyło się postępowanie, (...)

Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Rozumiem, że składając doniesienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa przeciwko dłużnikowi, wobec którego przysługuje mi roszczenie poprzez cesję powierniczą wierzytelności od pierwotnego (...)

Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie

Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie

Jednego pana z koneksjami nazwałem wielokrotnie oszustem w wielu pismach do potencjalnie narażonych na niego przedsiębiorców, przez co zostałem oskarżony (o dziwo - bo wszak nie groziłem mu, tylko (...)

Ujawnienie danych z treści aktu oskarżenia

Ujawnienie danych z treści aktu oskarżenia

W sprawie (art. 212 kk) o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego złożyłam akt oskarżenia do sądu. Na pierwszej rozprawie tzw. ugodowej wyraziłam zgodę na zawarcie ugody, a oskarżony poprosił (...)

Apelacja karna od wyroku zaocznego

Apelacja karna od wyroku zaocznego

Jaki jest termin wniesienia apelacji karnej od wyroku zaocznego? Trzeba odróżniać wyrok wydany po rozprawie przeprowadzonej pod nieobecność oskarżonego, lecz z udziałem jego obrońcy, od wyroku (...)

Umorzenie absorbcyjne postępowania karnego

Umorzenie absorbcyjne postępowania karnego

Czy posiedzenie w sprawie wniosku o zawieszenie absorbcyjne i wydanie wyroku o umorzeniu absorbcyjnym jest jawne? Czy na takie posiedzenie potrzebny jest adwokat? Czy wniosek o umorzenie absorbcyjne musi (...)

Składanie wyjaśnień przez oskarżonego

Składanie wyjaśnień przez oskarżonego

Odbyła się pierwsza rozprawa z art. 286 kk. Przed rozprawą były złożone wyjaśnienia na policji, ale one nie są pełne. Oskarżony chciał złożyć swoje wyjaśnienie na pierwszej rozprawie wraz (...)

Małoletni pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Małoletni pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Czy osoba pokrzywdzona może w procesie karnym ustanowić pełnomocnika z najbliższej rodziny (tak jak jest w cywilnym)? Jaki przepis to reguluje (pokrzywdzony ma 17 lat skończone)? Czy może ustanowić (...)

Poręczenie a oskarżyciel posiłkowy

Poręczenie a oskarżyciel posiłkowy

Mój dłużnik ma przedstawiony zarzut z art. 286 kk w czasie toczącego się śledztwa w prokuraturze rejonowej i zastosowano środki zapobiegawcze w postaci wpłaty kaucji ok. 6% wartości długu, odebrano (...)

Oskarżyciel posiłkowy a pojęcie strony

Oskarżyciel posiłkowy a pojęcie strony

Składanie fałszywych zeznań i namawianie do fałszywych zeznań za dobra materialne. Kiedy można wystąpić w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy a kiedy jako strona? Czym się różni się strona (...)

Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym

Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym

Jakie uprawnienia ma pokrzywdzony w procesie karnym? Status  pokrzywdzonego wynika wprost z art. 49 par. 1 Kodeksu postępowania karnego ( dalej k.p.k. ), który stanowi, że: „Pokrzywdzonym (...)

Niepokojenie osoby jako wykroczenie

Niepokojenie osoby jako wykroczenie

Czy można wystąpić z wnioskiem do prokuratury o ściganie z urzędu sprawcy głuchych i dziwnych telefonów (jeżeli się wie, że dana osoba wykonuje takie połączenia) np. pytanie o nieistniejące (...)

Pozbawienie możliwości prostowania protokołu

Pozbawienie możliwości prostowania protokołu

W sprawie z mojego powództwa o zachowek sędzia nie dyktuje do protokołu, a protokolantka wypisuje "co chce" - wszystko wskazuje na to, że jest skorumpowana i pisze tak (lub nie pisze wcale), by było (...)

Termin do sprostowania wyroku

Termin do sprostowania wyroku

Sąd rejonowy wydał wyrok. Napisał w nim: z powództwa AB przeciwko CD o: a,b,c,d,e, a ja wcale nie wnosiłam o "c". Oddala powództwo w części dotyczącej "c". Sąd jest nad uprzejmy i celowo rozstrzyga (...)

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

W odpowiedzi na moje pytanie odpowiedzieliście Państwo m.in., że "W świadectwie pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę ma zostać wpisana rzeczywista przyczyna rozwiązania umowy o pracę (...)

Sprostowanie świadectwa pracy

Sprostowanie świadectwa pracy

Zadzwoniła do mnie była pracownica ( pracowała od 06.03.2006r. do 01.04.2006r.) o wystawienie korekty świadectwa pracy. Na pieczątce jest z up. i moje nazwisko bez imienia. Pracownica potrzebuje świadectwo (...)

Uzasadnienie wyroku WSA

Uzasadnienie wyroku WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił moją skargę i uchylił decyzję wojewody utrzymującą decyzję starosty o odmowie wznowienia na wniosek strony postępowania o pozwolenie na budowę. W (...)

Termin uzasadnienia wyroku

Termin uzasadnienia wyroku

W jakim terminie sąd powinien na złożony wniosek z zachowaniem jego terminu wydać uzasadnienie wyroku? Czy składając taki wniosek do sądu można również zaznaczyć adres do korespondencji na jaki (...)

Prawomocność wyroku

Prawomocność wyroku

W dniu wczorajszym został wydany przez sąd rejonowy satysfakcjonujący mnie wyrok w sprawie o alimenty. Czy wniesienie przez jedną ze stron wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku odciągnie w czasie (...)

FORUM PRAWNE

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Wysokość alimentów - a dochody ojca

Wysokość alimentów - a dochody ojca Poszukuję informacji o tym, ile może wynieść maksymalna kwota alimentów w stosunku do dochodów ojca (zobowiązanego). Czy przepisy polskiego prawa wskazują (...)

Wyrok skazujący

Wyrok skazujący Mam mieć sprwę karną , czy w wypadku wyroku skazującego mam prawo do zlorzenia apelacji,czy moge byc zamkniety do wiezienia prosto ze sprawy.Odpowiadam z wolnej stopy z art.286 &1kk (...)

Zażalenie

Zażalenie Witam, czy można złożyć zażalenie na umorzenie śledztwa? Można do organu nadzorującego pracę organu, który umorzył śledztwo. mrozowskim Jeśli złożyłem zażalenie na wysokość (...)

zmiana zabezpieczenia kontaktów, a zażalenie

zmiana zabezpieczenia kontaktów, a zażalenie Witam, Szanowni Państwo potrzebuję pomocy. Zostało mi zmienione (zaocznie, na posiedzeniu niejawnym) zabezpieczenie kontaktów, z którym się nie zgadzam (...)

zażalenie

zażalenie Jeśli złożyłem zażalenie na wysokość wynagrodzenia dla biegłego, a sprawa została już przekazana do sądu okręgowego to czy mogę teraz wycofać takie zażalenie?

zażalenie

zażalenie witam mam pewien problem gdzie i do kogo mogę złożyć zażalenie za opieszałość prezydenta miasta? z góry dziękuję

Czy jest sens to dalej ciągnąć?

Czy jest sens to dalej ciągnąć? Witam szanownych forumowiczów. Chciałbym zasięgnąć porady ekspertów.. Sprawa na pierwszy rzut oka wydaje się dość śmieszna a postaram się Państwu ją po (...)

Jak umorzyć postępowanie?

Jak umorzyć postępowanie? Mam pytanie, ponieważ jakiś czas temu zostałam oszukana. Kupiłam buty przez internet, zrobiłam przelew i ani butów, ani pieniędzy już nie zobaczyłam. Oczywiście wielokrotnie (...)

Nietypowa Sytuacja w Postępowaniu Przygotowawczym

Nietypowa Sytuacja w Postępowaniu Przygotowawczym Witam, Piszę do Was w celu uzyskaniu porady, gdyż postępowanie prokuratora/policji jest nie do końca dla mnie zrozumiałe przez co już sam nie wiem (...)

posiadanie narkotykow

posiadanie narkotykow jaka kara grozi za posiadanie niewielkiej ilości marihuany mniej niz pół grama. w sumie ćwiartka bo tyle syn kupił ale policjant powiedział ze miałem \"połówke\"... 9 (...)

rozprawa!!!Pilne

rozprawa!!!Pilne Odbyla sie juz jedna rozprawa sadowa i zalozyciel sprawy wezwal dwóch nowycjh swiadków i rozprawa została przelozona na inny termin.oskarzony nie moze sie na ta rozprawe wstawic.jakie (...)

Oskarżony Bardzo proszę o pomoc

Oskarżony Bardzo proszę o pomoc Witam, znalazłem się w bardzo trudnej a wręcz tragicznej sytuacji, gdzie zostałem oskarżony o szereg przestępstw z art. 271§1i3, 286§1 oraz 297§1. W maju 2010r. (...)

TERMIN Składania wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku

TERMIN Składania wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku W dniu 16 listopada 2015 roku wyznaczono termin ogłoszenia wyroku. W tym dniu na ostatnim posiedzeniu sędzia pierwszej instancji poinformowała (...)

3 lata odsiadki za niewinność

3 lata odsiadki za niewinność Witam serdecznie. Piszę nie w swojej sprawie a w sprawie ojca mojego przyjaciela. Piotr został skazany na ponad 3 lata więzienia, które zakończył odsiadywanie bodajże (...)

obrońca z urzędu

obrońca z urzędu Kiedy można wystąpić o obrońcę z urzędu? Czy prokurator jest zobowiązany o tym poinformować ? Z góry dziękuję za odpowiedź. Obrona z urzędu i obrona obligatoryjna (...)

Oszustwo na tablica.pl

Oszustwo na tablica.pl Witam serdecznie. Postaram sie omówić problem, i bym prosiła o pomoc. 23 wrz 2012r. znalazłam ogłoszenie na tablica.pl, w którym był do zakupienia telefon. Na GG umówiłam (...)

Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora

Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora Prokurator umorzył postępowanie z uwagi na śmierć sprawcy wypadku, w którym zginęły dwie osoby: kierowca i pasażer. Zgodnie z pouczeniem (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

pokrzywdzony przestepstwem

pokrzywdzony przestepstwem witam, czy ktos z was zna strone z informacjami dla osob ktore były ofiarami rpzestepstw?! To samo tylko w formie ksiażkowej można ZA DARMO wziąść z każdej prokuratury (...)

Porady prawne