Sprzeczność umowy z dobrymi obyczajami

Pytanie:

"Zgodnie z art. 385[2] k.c. oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny. Czy przepis ten może zastosowany być do sprawy o podział majątku wspólnego? Proszę o jego wyjaśnienie, jak go należy rozumieć i jakie skutki prawne może wywrzeć jego naruszenie?"

Odpowiedź prawnika: Sprzeczność umowy z dobrymi obyczajami

Przepis art. 3852 k.c. nie znajdzie zastosowania w sprawie o podział majątku. Jak sama jego treść wskazuje dotyczy on zobowiązań umownych. W dodatku powinien być wykładany razem z art. 3851 k.c., bowiem określa on sposób oceny zgodności postanowień umowy zawieranej przez przedsiębiorcę z konsumentem z dobrymi obyczajami. Z art. 3851 k.c. wynika, że postanowienia umowy nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem i sprzeczne z dobrymi obyczajami, nie są wiążące dla konsumenta.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika