Ubezpieczenie zdrowotne rencisty i emeryta

Pytanie:

"Czy osoba mająca 77 lat, posiadająca I grupę inwalidzką, a będąca jednocześnie współwłaścicielem spółki cywilnej powinna płacić ZUS (zdrowotne), jeśli tak to, w jakiej kwocie?"

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie zdrowotne rencisty i emeryta

Co do zasady, jeżeli spełnione są przesłanki do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z więcej niż jednego tytułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie (art. 24 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia). Jednakże ustawa przewiduje regulację szczególną w stosunku do osób, które pobierają emeryturę bądź rentę w określonej wysokości. Mianowicie, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana od dodatkowych przychodów z działalności pozarolniczej przez osoby, których świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, w przypadku gdy osoby te: uzyskują dodatkowe przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana również przez osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka) od dodatkowych przychodów z prowadzonej przez te osoby działalności pozarolniczej, jeżeli osoby te uzyskują przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej (niezależnie od wysokości pobieranej renty).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika