Uchylenie orzeczenia - zwrot zasądzonej kwoty

Pytanie:

Przed sądem I instancji zapadł wyrok zasądzający dla mnie dopłatę do zaniżonego wynagrodzenia. Wyrok jest precedensowy, jego uzasadnienie może być dyskusyjne. Strona przeciwna - pracodawca nie wniósł apelacji w przepisanym terminie. Wniosek o przywrócenie terminu i apelacja zostały odrzucone przez sąd I instancji, należy oczekiwać iż sąd II instancji oddali apelację jako spóźnioną. Istnieje możliwość wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia lub skargi o wznowienie postępowania (sądzę, że mniej prawdopodobne, bo podniesiono w postępowaniu zażaleniowym brak reprezentacji). Czy wyegzekwowanie należnej mi kwoty po nadaniu klauzuli wykonalności może narazić mnie w przyszłości po ewentualnym uwzględnieniu skargi o wznowienie postępowania lub skargi o stwierdzeniu niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia na konieczność zwrotu wyegzekwowanych pieniędzy? Czy z treści art. 415 kpc. wynika, że ja mógłbym być zobowiązany do zwrotu wyegzekwowanego świadczenia wskutek uchylenia lub zmiany wyroku po uwzględnieniu skargi?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uchylenie orzeczenia - zwrot zasądzonej kwoty

29.6.2005

Przytoczony w pytaniu przepis artykułu 415 kodeksu postępowania cywilnego stanowi: „Uchylając lub zmieniając wyrok, sąd na wniosek skarżącego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie orzeka o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywróceniu stanu poprzedniego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia w osobnym procesie, także od Skarbu Państwa, naprawienia szkody poniesionej wskutek wydania lub wykonania wyroku”.

Z artykułu 412 paragraf 2 wynika z kolei, iż uchylenie lub zmiana wyroku w rezultacie wniesionej skargi o wznowienie postępowania jest orzeczeniem, które zostaje wydane w razie uwzględnienia skargi. Skutkiem uchylenia lub zmiany wyroku (w wyniku wznowionego postępowania) jest nienależność świadczenia spełnionego lub wyegzekwowanego na mocy tego wyroku. Dlatego też w opisanej sytuacji możliwe jest, iż będzie Pan zmuszony do zwrotu tego, co wcześniej zostało Panu zasądzone.

Żądanie zwrotu spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub żądanie przywrócenia stanu poprzedniego może być przez podmiot, który spowodował wznowienie postępowania, realizowane:

  • albo przez wniesienie nowego pozwu zawierającego te żądania, albo
  • przez zgłoszenie wniosku we wznowionej sprawie, aby w orzeczeniu kończącym ją sąd orzekł o tych żądaniach (orzeczenie restytucyjne) – wniosek taki skarżący może złożyć zarówno już w skardze o wznowienie, jak i w czasie trwania wznowionego postępowania, aż do momentu zamknięcia rozprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?