Umorzenie postępowania a warunkowe umorzenie

Pytanie:

Radnym nie może osoba, wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Czy umorzenie ze względu na niską szkodliwość społeczną (na podstawie art. 17 par. 1 pkt 3 kpk) jest umorzeniem warunkowym i taki wyrok powoduje, że osoba, która otrzyma taki wyrok nie może zostać wybrana radnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.11.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umorzenie postępowania a warunkowe umorzenie

Umorzenie postępowania a warunkowe umorzenie postępowania są to dwie różne instytucje.

Zgodnie z art. 66. kodeksu karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby. Warunkowe umorzenie oznacza, że umarza się postępowanie pod pewnymi warunkami. Jeżeli te warunki nie będą przestrzegane, sąd podejmuje lub może podjąć postępowanie karne. I tak, sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany. Ustawa także wskazuje przypadki, w których sąd może podjąć warunkowo umorzone postępowanie.

Porady prawne

Od warunkowego umorzenia należy odróżnić umorzenie postępowania, którego przesłanki zostały wskazane w kpk. Umorzenie postępowania nie jest uzależnione od zachowania sprawcy po umorzeniu, następuje bezwarunkowo. Zgodnie z art. 17 kpk, nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza (umorzyć może zarówno sąd jak i prokurator) , gdy:

 1. czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia, 
 2. czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa, 
 3. społeczna szkodliwość czynu jest znikoma
 4. ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze, 
 5. oskarżony zmarł, 
 6. nastąpiło przedawnienie karalności, 
 7. postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się, 
 8. sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych, 
 9. brak skargi uprawnionego oskarżyciela, 
 10. brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej, 
 11. zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie. 
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli: wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,  a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo warunkowe (...)

Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Postępowanie egzekucyjne nie jest postępowaniem, od którego już „nie ma ratunku”. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje oprócz możliwości jego zawieszenia także jego umorzenie. Oczywiście jest to możliwe w ściśle określonych wypadkach, gdyż umorzenie tak zaawansowanego (...)

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

  Jakie są przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego? Zawieszenie postępowania cywilnego spowodowane jest różnymi czynnikami. W niektórych przypadkach przyczyną zawieszenia będzie wina lub wola stron, w innych nadzwyczajne okoliczności, niezależne ani od stron ani od sądu, (...)

Dla kogo zwolnienie od kosztów sądowych?

Dla kogo zwolnienie od kosztów sądowych?

Prowadzenie postępowania sądowego wiąże się z kosztami dla strony postępowania, które mogą okazać się dość wysokie. Do kosztów sądowych zaliczamy opłaty i wydatki. Opłaty uiszcza się przy wniesieniu pisma podlegającego opłacie. Opłata może być stała, stosunkowa albo (...)

Umorzenie, ukończenie i uchylenie postępowania upadłościowego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Umorzenie, ukończenie i uchylenie postępowania upadłościowego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Wreszcie w postępowaniu upadłościowym nadchodzi taki moment, że można powiedzieć – to już koniec! Zakończenie postępowania upadłościowego może nastąpić w trojaki sposób. Po pierwsze postępowanie to może być: umorzone ukońc upadłość, postępowanie upadłościowe, (...)

Oświadczenie o potrąceniu wobec upadłego nie zawsze będzie prowadzić do umorzenia wierzytelności

Oświadczenie o potrąceniu wobec upadłego nie zawsze będzie prowadzić do umorzenia wierzytelności

Potrącenie wierzytelności w stosunku do upadłego znajdującego w się w upadłości jest jedną z niekwestionowanych przez prawo i praktykę form zaspokajania wierzytelności w toku postępowania upadłościowego. Dzięki niej wierzyciel upadłościowy zyskuje możliwość zaspokojenia swoich roszczeń (...)

Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Postępowanie egzekucyjne nie jest postępowaniem, od którego już „nie ma ratunku”. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje oprócz możliwości jego zawieszenia także jego umorzenie. Oczywiście jest to możliwe w ściśle określonych wypadkach, gdyż umorzenie tak zaawansowanego (...)

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli: wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,  a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo warunkowe (...)

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

  Jakie są przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego? Zawieszenie postępowania cywilnego spowodowane jest różnymi czynnikami. W niektórych przypadkach przyczyną zawieszenia będzie wina lub wola stron, w innych nadzwyczajne okoliczności, niezależne ani od stron ani od sądu, (...)

Dla kogo zwolnienie od kosztów sądowych?

Dla kogo zwolnienie od kosztów sądowych?

Prowadzenie postępowania sądowego wiąże się z kosztami dla strony postępowania, które mogą okazać się dość wysokie. Do kosztów sądowych zaliczamy opłaty i wydatki. Opłaty uiszcza się przy wniesieniu pisma podlegającego opłacie. Opłata może być stała, stosunkowa albo (...)

Umorzenie, ukończenie i uchylenie postępowania upadłościowego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Umorzenie, ukończenie i uchylenie postępowania upadłościowego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Wreszcie w postępowaniu upadłościowym nadchodzi taki moment, że można powiedzieć – to już koniec! Zakończenie postępowania upadłościowego może nastąpić w trojaki sposób. Po pierwsze postępowanie to może być: umorzone ukońc upadłość, postępowanie upadłościowe, (...)

Oświadczenie o potrąceniu wobec upadłego nie zawsze będzie prowadzić do umorzenia wierzytelności

Oświadczenie o potrąceniu wobec upadłego nie zawsze będzie prowadzić do umorzenia wierzytelności

Potrącenie wierzytelności w stosunku do upadłego znajdującego w się w upadłości jest jedną z niekwestionowanych przez prawo i praktykę form zaspokajania wierzytelności w toku postępowania upadłościowego. Dzięki niej wierzyciel upadłościowy zyskuje możliwość zaspokojenia swoich roszczeń (...)

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli: wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,  a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo warunkowe (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Szkodliwość społeczna czynu

Szkodliwość społeczna czynu

W marcu 2005 r. kolega poprosił mnie o złożenie wniosku do ARiMR o wpis do ewidencji producentów rolnych. Wniosek własnoręcznie napisałem, kolega się podpisał pod nim a za żonę kolegi ja się podpisałem jej imieniem i nazwiskiem - oczywiście wtedy za ich ustną zgodą. Pod koniec 2005 r. (...)

Warunkowe umorzenie postępowania po uchyleniu wyroku przez sąd apelacyjny

Warunkowe umorzenie postępowania po uchyleniu wyroku przez sąd apelacyjny

Osoby są oskarżone z art. 284 par 2. Pierwsza rozprawa zakończyła się uchyleniem wyroku przez sąd apelacyjny i przekazaniem do ponownego rozpatrzenia. Ponieważ od rzekomego czynu minęło już 8 lat i dotychczasowe postępowanie było dość długotrwałe i uciążliwe dla oskarżonej czy może (...)

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Sąd karny może zastosować warunkowe umorzenie postępowania wobec sprawcy, który spełnia wszystkie przesłanki art. 66 kk. Co w przypadku, jeśli prokurator w ogóle nie zwróci się do sądu z takim wnioskiem, tylko od razu prześle akt oskarżenia? Czy w takiej sytuacji sąd \"ma związane ręce\"? (...)

Procedura składania wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Procedura składania wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Przeciwko mnie toczy się postępowanie karne. Jak wygląda procedura składania wniosku o warunkowe umorzenie tego postępowania? O warunkowe umorzenie postępowania można się starać już na etapie postępowania przygotowawczego.  Jak bowiem stanowi art. 336 Kodeksu postępowania karnego jeżeli (...)

Warunkowe umorzenie postępowania o przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania o przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

Czy możliwe jest warunkowe zawieszenie postępowania karnego w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu? Warunkowe umorzenie postępowania (art. 66 Kodeksu karnego – dalej kk). Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli: 1.wina i społeczna (...)